Stavtorpet 6, Surahammar

Granskning av ändring av detaljplan för del av Surahammar 9:722 småhusområde Stavtorpet VI, Surahammars kommun

Bygg och miljönämnden fattade 2023-09-27 beslut om att ändra detaljplanen för del av Surahammar 9: 722 med målet att hitta intressenter som vill bygga inom området. Gällande detaljplan är S71 D Del av Surahammar 9: 722, småhusområde Stavtorpet.

Ändringen av detaljplanen har varit föremål för samråd. Under samrådstiden har synpunkter från berörda remissinsatser bidragit till planprocessen. Avsikten är nu att gå vidare och låta detaljplanen bli föremål för granskning.

De synpunkter som kom in under samrådet finns sammanställda och besvarade i samrådsredogörelsen som ingår i planhandlingarna. Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd eller granskning av detaljplanen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Granskningen syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget. De synpunkter som kommer in under granskningstiden kommer att sammanställas till ett granskningsutlåtande och där besvaras av kommunen.

Detaljplaneförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Lämna synpunkter

Under granskningstiden mellan den 11 juni till 27 augusti 2024 är du välkommen att lämna synpunkter på planförslaget. Synpunkterna ska ha kommit in senast den 27 augusti 2024 via:

Dokument till detaljplanen

Missiv Pdf, 1 MB.

Planbeskrivning Pdf, 949 kB.

Plankarta Pdf, 3 MB.

Karta (illustration) Pdf, 1 MB.

Samråsdsredogörelse Pdf, 145 kB.

Bullerutredning Pdf, 1 MB.

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plankontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress

Surahammars kommun
Bygg- och miljönämnden
735 23 Surahammar

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare