Naturvård

Naturvård i Surahammars kommun

I kommunen finns många värdefulla naturområden, från öppna landskap till urskog, väl värda att besöka. Grundstenarna i naturvårdsarbetet är att bevara den biologiska mångfalden och skydda värdefulla naturmiljöer och kulturlandskap. Det är även viktigt att tillgodose friluftslivets behov av områden för rekreation och avkoppling.

Naturvård är både ett statligt och kommunalt ansvar. I Surahammar har Bygg- och miljönämnden tillsynsansvaret för det kommunalt bildade naturreservatet Kohagen. Tillsammans med den lokala Naturskyddsföreningen hålls ängs- och hagmarken öppen i reservatet. Kommunen är även med i ett samverkansprojekt tillsammans med andra intressenter för att hålla ett markområde öppet vid Muren.

Kommunens markförvaltning ser till att de skogar som är i kommunal ägo sköts, det är då främst fråga om tätortsnära skog. Bygg- och miljönämnden är samrådsinstans vid avverkning av skog som har betydelse för friluftslivet. Vidare bevakar vi att naturvårdens intressen tas tillvara vid olika typer av exploatering i kommunen.

I naturvårdsarbetet ingår även ansvar för kalkningsverksamheten i våra sjöar och vattendrag.

Naturvårdsarbetet bedrivs i nära samarbete med kommunens lokala naturföreningar.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar