Ekonomiskt bistånd

Den som inte kan försörja sig på egen hand har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Målet är alltid att ekonomiskt bistånd ska vara tillfälligt och att du ska bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Frågor och svar kring ekonomiskt bistånd

Har jag rätt till ekonomiskt bistånd?

Svenska och utländska medborgare med uppehållstillstånd som bor i kommunen och som inte kan försörja sig på annat sätt, har rätt att ansöka om ekonomiskt bistånd. Vem som har rätt till försörjningsstöd regleras av Socialtjänstlagen och i de kommunala riktlinjerna. Det finns flera faktorer som påverkar rätten till biståndet.

  • Om du är arbetslös ska du vara anmäld på Arbetsförmedlingen och aktivt söka jobb. Du ska söka A-kassa/Alfa, AFA om du har möjlighet.
  • Är du inte arbetsför krävs att du är sjukskriven eller har annan planering.
  • Du ska söka alla andra bidrag som du har möjlighet att få. På Försäkringskassan kan du få mer information om hur du söker bidrag och ersättningar till exempel sjukersättning, hos Pensionsmyndigheten får du information om hur du söker pension.
  • Om du studerar ska du söka vuxenstudiestöd eller studielån hos Centrala studiestödsnämnden.
  • Du har rätt till bidrag när du deltar i SFI (Svenska för invandrare) och andra arbetsmarknadsåtgärder.
  • Om du har ekonomiska tillgångar, pengar, aktier eller fonder måste du använda dessa innan du har rätt till försörjningsstöd. Bil, båt, villa, bostadsrätt, sommarstuga med mera betraktas som kapital som går att sälja.

Är du 65 år eller äldre och inte har någon pension eller så låg pension att du inte kan försörja dig på den ska du vända dig till Pensionsmyndigheten och ansöka om äldreförsörjningsstöd.

Hur mycket pengar kan jag få?

Du kan med hjälp av Socialstyrelsens provberäkning  få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån för ekonomiskt bistånd. Resultatet från provberäkningen är dock ingen garanti för att du kan få ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten gör en individuell bedömning och beslutet kan påverkas av annat än ekonomiska faktorer.

Till Socialstyrelsens provberäkning

Det finns en riksnorm  för ekonomiskt bistånd som gäller för alla kommuner i Sverige. För beräkning av ekonomiskt bistånd räknar vi ihop hushållets alla inkomster och jämför med riksnormen. Om hushållets inkomster är lägre än riksnormen kan du få försörjningsstöd. Normbeloppen är olika för barnfamiljer, par och ensamstående.

Information om riksnormen

Hur ansöker jag?

Du som vill ansöka om ekonomiskt bistånd hittar kontaktuppgifter här.

Du får hjälp att göra en allmän beräkning och får svar på dina frågor. Därefter kallas du per brev till socialtjänsten för ett personligt besök med en ekonomihandläggare. I brevet kommer det också finnas information om vilka uppgifter och handlingar som ska medtas till besöket samt en ansökningsblankett.

Innan du ansöker är det viktigt att du först ser till att du får alla andra bidrag och ersättningar som du har rätt till, exempelvis barnbidrag, bostadsbidrag, underhållsstöd, föräldrapenning, sjukpenning eller a-kassa.

Är du gift, registrerad partner eller sammanboende fyller ni tillsammans i en gemensam blankett. Ansökan ska undertecknas och du försäkrar då att de uppgifter du lämnat är riktiga. Uppgifterna du lämnar registreras i Surahammar kommuns socialregister.

När får jag pengarna?

En ansökan om ekonomiskt bistånd hanteras skyndsamt så snart alla handlingar lämnats in.

För att din ansökan ska kunna handläggas så snabbt som möjligt är det viktigt att blanketten är rätt ifylld och att alla handlingar som behövs är bifogade. Annars tar processen längre tid då handläggaren behöver begära in dessa uppgifter innan ett beslut kan fattas. Om du inte lämnar in begärda uppgifter eller handlingar kan din ansökan om bistånd avslås.

Du ansöker om ekonomiskt bistånd månadsvis, ansökan görs för kommande månad och varje ansökan måste vara korrekt ifylld.

Får du helt eller delvis avslag på din ansökan får du ett skriftligt beslut hem med en motivering. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar får du tillsammans med beslutet om avslag.

Du kan också läsa om detta på vår sida om hur du överklagar beslut. Att överklaga ett beslut

Till vad kan jag beviljas ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd är en tillfällig ekonomisk hjälp till nödvändiga utgifter, som prövas individuellt och beviljas för en månad i taget.

I normen ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, hälsa och hygien, förbrukningsvaror, lek och fritid, barnförsäkring samt dagstidning och telefonabonnemang.

Det ingår också rimliga kostnader för bostad, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor och fackförenings- eller a-kasseavgifter. Dessa kostnader ska styrkas med hyreskontrakt, räkningsspecifikation eller kvitto.

Efter särskild prövning kan ekonomiskt bistånd även beviljas till andra nödvändiga utgifter, som exempelvis barnomsorg, läkarvård, medicin och tandvård.

Vad händer om det blir fel?

Socialtjänsten har i uppdrag att se till att rätt person får rätt bidrag på rätta grunder. Du är skyldig att lämna sanningsenliga uppgifter och meddela förändringar i planering, boende, hushåll och ekonomi.

Utdrag från Bidragsbrottslag (2007:612):

2 § Den som lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån felaktigt betalas ut eller betalas ut med ett för högt belopp, döms för bidragsbrott till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: