Personlig assistans eller ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS

Du som har en omfattande funktionsnedsättning och tillhör personkretsen enligt LSS och inte klarar din vardag själv har rätt att ansöka om personlig assistans. Insatsen personlig assistans är ett personligt utformat stöd. Insatsen ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stor och varaktig funktionsnedsättning behöver hjälp i sin livsföring.

Ansökan

Ansökan måste göras före 65 års ålder.

Den enskilde med funktionsnedsättning kan själv välja vem som ska utföra assistansen.

Du får mer information och ansöker om personlig assistans hos:

Receptionen
0220-390 40

Enhetschef
Nadja Brusila
nadja.brusila@surahammar.se
0220-392 72

För att få mer information om personlig assistans kan du också kontakta:

Verksamhetschef
Elisabeth Norberg
0220-393 67
elisabeth.norberg@surahammar.se

Områdeschef
Nathalie Lill
0220-39120
Nathalie.Lill@surahammar.se

Information kring ekonomisk ersättning för merkostnader då ordinarie assistent varit sjuk enligt 9 § 2 LSS.

Har ni haft merkostnader då ordinarie assistent varit sjuk ska en ansökan (faktura godkänns ej) göras för varje sjukperiod på kommunens blankett. Blanketten, Ansökan om utbetalning av merkostnader för sjuklön enligt 9 § 2 LSS, skall vara korrekt ifylld och underlag enligt nedan ska bifogas:

  • Ansökan med underskrift från den enskilde/godman/ bolaget med fullmakt. Det är viktigt att alla kolumner i ansökan fylls i. Fullmakt ska då bifogas om det är en ny brukare. Brukarens namn, personnummer och kontaktuppgifter ska framgå.
  • Underskrift av brukare eller ombudet, (om fullmakt finns).
  • Uppgifter om vem som varit sjuk.
  • Kopia på sjukförsäkran för den sjuke samt lönespecifikation.
  • Läkarintyg från den åttonde sjukdagen som styrker frånvaron och rätten till ekonomisk ersättning.
  • Kopia på ersättares tidsredovisning till Försäkringskassan samt lönespecifikation. Ersättning utbetalas endast för tid som vikarie ersatt ordinarie personal.
  • Uppgift om kollektivavtal. Vid första tillfället ska information lämnas om som visar OB/jourtider och avtalets regler om karenstider. Se blankett nedan.
  • Sammanställning av yrkat belopp med vår beräknings mall. Se blankett nedan.

Blanketter:

Ansökan om utbetalning av merkostnader för sjuklön enligt 9 § 2 LSS Word, 33 kB.

Information om kollektivavtal Word, 33 kB.

Sammanställning för styrkande av merkostnader Excel, 60 kB.

Ansökningar om ekonomisk ersättning skickas till:
Surahammars kommun
Kaisu Smedberg
Box 203
735 23 Surahammar

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: