Köldmedier

Köldmedier är ämnen som ingår i alla kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Om du har utrustning som innehåller köldmedia och uppfyller kraven för läckagekontroll är du ansvarig att regelbundet kontorollera din utrustning och rapportera resultatet. Senast 31 mars ska rapporterna för förgående år vara inlämnade till miljökontoret.

Det här gäller

Syftet med reglerna är att förhindra utsläpp av fluorerade ämnen som fungerar som kraftfulla växthusgaser.

Som ägare av aggregat ska du:

 • Se till att dina aggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad entreprenör hos ett kylserviceföretag.
 • Rapportera till kommunen (miljökontoret) om ditt köldmedieinnehav och se till att rapporten kommer in i tid (mellan 1 januari och 31 mars året efter det år rapporten gäller).
 • Se till att aggregat som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former av en certifierad kyltekniker. Om alla aggregat på anläggningen skrotas ska du underteckna ett skrotningsintyg som skickas till miljökontoret. Om bara enskilda aggregat i en anläggning skrotas redovisas det i årsrapporten för det år då skrotningen ägde rum.
 • Informera miljökontoret minst sex veckor i förväg om du planerar att installera nya aggregat där innehållet av köldmedier är 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer.
 • Om du låter installera ett aggregat som inte är hermetiskt slutet ska en installationskontroll utföras av en certifierad kylservicetekniker i samband med installationen.
 • Informera miljökontoret skriftligt också ifall anläggningen får en ny ägare.


Beroende på aggregatets storlek

Reglerna om vad som ska göras beror på mängden koldioxidekvivalenter:

 • Kontroll av att aggregatet inte läcker ska göras för alla platsbyggda aggregat och enhetsaggregat med köldmedier som motsvarar 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) och mer. För de flesta aggregat får det gå högst ett år (365 dagar) mellan två periodiska kontroller. För aggregat från 50 ton CO2e får det gå högst 180 dagar och för aggregat från 500 ton CO2e högst 90 dagar mellan två på varandra följande kontroller.
 • Om din anläggning innehåller aggregat vars totala köldmediemängd tillsammans motsvarar 14 ton CO2e eller mer ska en årsrapport lämnas in till miljökontoret under perioden 1 januari till senast den 31 mars året efter det år som rapporten avser. Bara kontrollpliktiga aggregat (över 5 ton CO2e) ingår i beräkningen av den totala köldmediemängden.
 • Du ska informera miljökontoret skriftligt minst sex veckor innan installationen utförs om du låter installera ett aggregat vars innehåll av köldmedier motsvarar 14 ton CO2e eller mer. Det kallas att skicka en underrättelse.

Årsrapportens innehåll

Den årliga rapporten till miljökontoret ska innehålla följande uppgifter:

 • operatörens/verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer,
 • fastighetsbeteckning,
 • anläggningens adress (både anläggningens fysiska plats och utdelningsadress, om de är olika),
 • kontaktuppgifter, med fakturaadress,
 • namn och certifikatnummer på teknisk personal,
 • datum för läckagekontroll av aggregat,
 • anlitad certifierad kylentreprenör,
 • mängd och typ av köldmedier som är installerat,
 • mängd köldmedier som fyllts på vid service och underhåll,
 • omhändertagen mängd köldmedier för återvinning och bortskaffning.

Årsrapporten ska undertecknas av en representant för den som ansvarar för aggregaten.

Rapporten ska skickas in senast 31 mars till miljökontoret:

Postadress:

Surahammars kommun

Miljökontoret

Box 203

735 23 Surahammar

E-postadress:

miljokontoret@surahammar.se

Eller i brevlådan vid kommunhuset på Hjulmakarvägen 18 i Surahammar.

Ditt ansvar

Som ägare av aggregat med köldmedia är det du som har ansvaret för att följa reglerna på området. Att inte utföra de kontroller som krävs, att inte rapportera före den 31 mars eller anlitar obehörig tekniker medför att man får betala en miljösanktionsavgift samt en extra tillsynsavgift.

Avgift

Du får betala en fastställd handläggningsavgift enligt Taxor och avgifter för miljökontorets granskning av årsrapporter.

Påfyllnadsförbud av köldmedier med hög växthuspåverkan

Från och med den 1 januari 2020 är det förbjudet att:

 • Installera stationär kyl- och frysutrustning som innehåller eller vilkas funktion kräver f-gaser med GWP-faktor på minst 2 500 (utrustning för att kyla produkter till temperaturer under – 50 °C undantas)
 • Fylla på f-gaser med GWP-faktor på minst 2 500 vid service eller underhåll av kyl- och frysutrustning med en fyllnadsmängd motsvarande 40 ton CO2e (koldioxidekvivalenter) eller mer.

Mer information

De kompletta reglerna som om köldmedier finns i:

 • EU-förordning (EU) nr. 517/2014 om fluorerande växthusgaser
 • Förordningen (2016:1128) om fluorerande växthusgaser
 • Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Svenska Kyl & Värmepumpsföreningen står bakom en webbplats med information som du kan ha nytta av: Alltomfgas.se

Kontakta annars ditt kylserviceföretag eller miljökontoret i Surahammar om du har frågor om reglerna. Du når via kontaktuppgifterna till höger.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar