Våld i hemmet

Du kan få hjälp

Våld i hem­met kan va­ra fy­siskt, det vill sä­ga be­stå av slag, knuf­far, spar­kar el­ler strypgrepp. Våld kan ock­så va­ra psy­kisk, exempel kan vara psy­kisk misshan­del som ver­ba­la hot och ned­lå­tan­de kommentarer. Barn och ung­do­mar som upp­le­ver våld i hem­met mår ofta väldigt dåligt av situationen.

Du kan få hjälp

Om du känner dig orolig, ledsen, ång­estfylld, nedstämd, har svårt att sova­ och är arg kan det beror på att du i din hemsituation lever med våld. Dina känslor kan också visa sig på annat sätt. Det finns många ställen att vända sig till, exempelvis socialtjänsten, skolan eller ungdomsmottagningen. Det viktigaste är att du berättar för någon om hur du har det hemma.

Våldet kan utövas av förälder, syskon eller någon annan i familjen.

Barn och vuxna som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer och socialtjänsten ska hjälpa personer som utsätts för hot och våld att få skydd och stöd.

Om du behöver hjälp eller mer information kan du vända dig till oss. Kontakta socialtjänstens mottagning per telefon eller e-post, vi svarar i telefon under kontorstid. Vid akuta situationer ska du alltid ringa SOS Alarm

Stöd till barn

Föräldrar vill, och orkar, många gånger inte kännas vid att barnen ser eller hör när en förälder utsätter en annan för våld. Att vara med om detta och inte kunna hindra våldet är bland det svåraste ett barn kan uppleva, och upplevelsen kan prägla hela uppväxten. Våld kan också förekomma bland andra närstående än föräldrar till barnet. 

Barn som själva utsätts för våld eller som bevittnar våld mot en förälder riskerar att traumatiseras. Att uppleva våld påverkar barnets fysiska och psykiska hälsa negativt och barnets utveckling riskerar att skadas. Barn behöver naturligtvis både skyddas från våldet och få prata om och bearbeta våldet. Därför är det viktigt att man kontaktar barn- och ungdomsgruppen hos socialtjänsten om ett barn har utsatts för och/eller bevittnat våld i hemmet. Socialtjänsten utreder då vilket behov av skydd och stöd barnet har. Man utreder och erbjuder också föräldrarna olika former av stöd i föräldraskapet.

Trappansamtal för barn som bevittnat våld

Barn mellan 4-18 år som utsatts för och/eller bevittnat våld kan erbjudas samtal i enlighet med Rädda Barnens Trappan-modellen. Familjebehandlingen i Surahammar erbjuder Trappansamtal.

Samtalen sker i form av 5-10 samtal och består av tre steg; kontakt, rekonstruktion och kunskap samt förberedande och avslutande samtal med föräldrar. Det bästa för barnet är att få samtalen så tidigt som möjligt efter den upplevda händelsen. Det finns dock två viktiga kriterier som ska vara uppfyllda innan samtalen startar; barnet måste vara skyddat från fortsatt våld och det får inte finnas risk för att påverka en eventuell polisutredning.

Enhetschef
Karin Dicksson Luttinen
0220-390 45
karin.dicksson@surahammar.se

Receptionen
0220-390 40

Är du barn/ung och har upplevt våld och bråk hemma?

Våld kan t ex vara att en av dina föräldrar skriker på och slår din andra förälder. Det kan också vara att du själv blir kallad för taskiga saker, att du blir inlåst eller att någon hotar eller slår dig. Det kan också vara att du inte får mat och kläder eller att dina föräldrar inte visar kärlek och omtanke.

Det är inte ditt fel om en vuxen använder våld hemma! Våld och kränkningar mot barn/unga är förbjudet enligt lag i Sverige. Du har rätt att slippa alla former av våld!

Vänd dig till en vuxen!

Du är modig och stark som berättar om hur det är hemma! Prata med en vuxen som du litar på, det kan till exempel vara någon i släkten eller någon vuxen på skolan. Du kan också prata med din kurator eller skolsköterska. De kan hjälpa dig att kontakta socialtjänsten som ska hjälpa alla barn och unga som inte har det bra hemma.

Socialtjänsten

Du kan också ringa socialtjänsten direkt. Ring receptionen: 0220-390 40 och be att få prata med en handläggare i barn- och ungdomsgruppen.

På kvällar, nätter och helger kan du få hjälp av socialjouren, telefon 021- 39 20 66

Polisen

Om det är nödsituation och du måste ha hjälp snabbt, ring SOS alarm: 112

Om du t ex vill göra en polisanmälan och det inte är en akut situation, ring istället: 114 14

BRIS

Barnens Rätt I Samhället, BRIS, har en stödtelefon för barn och unga som behöver prata om saker som är jobbiga. Det är gratis att ringa och du måste inte berätta vem du är om du inte vill. Ring 116 111

Du kan också läsa mer på deras hemsida: BRIS

Rädda barnenBarnens rätt i samhället, BRIS

Brottsoffermyndighetens sida "Jag vill veta"

Barnahus i Västmanland

Barnahus Västmanland är knutpunkten för samverkan mellan polismyndigheten, socialtjänsten i alla länets kommuner, åklagarkammaren, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken (Bup), barn- och ungdomskliniken samt länsstyrelsen i Västmanland. När en anmälan om våld eller sexuella övergrepp mot barn kommer in till socialtjänsten ska socialtjänsten kontakta Barnahus. Därefter sammankallar samordnarna på Barnahus till samråd. Vid samråden deltar ansvarig socialsekreterare från barnets hemkommun, handläggande polis, handläggande åklagare, representant från Bup, representant från barnkliniken och eventuellt den som gjort anmälan. 

Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år som bor i Västmanlands län och som misstänks vara utsatta för våld främst i nära relation, sexualbrott samt barn som bevittnat våld. 

Om ditt barn behöver kontakt med Barnahus
Kontakta socialtjänsten i Surahammars kommun på telefon:
0220-390 40
Be om att få bli kopplad till socialsekreterare i "barn & ungdomsgruppen".

Hedersrelaterat våld och förtryck

Om du känner att du inte själv får välja hur du vill leva ditt liv, att familjens eller släktens regler begränsar vad du ska ha på dig, vem du får umgås med, vilka ämnen i skolan du får delta i eller vem du ska gifta dig med så kan du vara utsatt för hedersrelaterat förtryck och våld. Du kanske blir bestraffad om du bryter mot familjens regelsystem, eller är övervakad av en släkting och det känns inte alltid som att svenska lagar gäller dig och din livssituation.

Hedersrelaterat våld och förtryck kan vara fysiskt och psykiskt eller att en person isoleras eller kontrolleras systematiskt. Det är planerat, accepteras av personens omgivning och ofta kollektivt utövat. Hedersnormen har en avgörande roll och våldet kan drabba både flickor och pojkar. Tvångsäktenskap och könsstympning är olika former av hedersrelaterat våld och förtryck.

Ett liv fritt från förtryck och våld är en rättighet

Hedersrelaterat förtryck och våld kan se olika ut, det kan vara olika vilka regler man måste följa och bestraffningarna kan skilja sig åt. Det spelar inte någon roll vad våldet och kränkningarna består i, det finns aldrig något försvar när barn och ungdomars rättigheter kränks.

Det är en grundläggande mänsklig rättighet

  • att få bestämma över sin egen kropp,
  • att få gifta sig med vem man vill. Äktenskap före 18 års ålder är förbjudna i svensk lag,
  • att inte kontrolleras av sin familj eller släkt,
  • att inte tvingas att kontrollera sina systrar, bröder eller kusiner; du har rätt till egna intressen och en egen utveckling.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: