Serveringstillstånd

Den som vill servera alkoholdrycker mot betalning måste ha serveringstillstånd.
Du ansöker om serveringstillstånd hos kommunen.

Checklista för dig som vill starta restaurangverksamhet

Ett serveringstillstånd krävs för att få servera alkoholdrycker men det är ofta bara ett av flera tillstånd som kan behövas när du startar din restaurangverksamhet.
På hemsidan verksamt.se har därför en checklista skapats som ger dig en bra överblick över vilka tillstånd som är aktuella för just den verksamhet du vill starta.

Från första kontakt till beslut

I kommunen jobbar vi för trygga restaurangmiljöer och restaurangägare som konkurrerar på schyssta och lika villkor.
För alkoholservering krävs i de flesta sammanhang ett serveringstillstånd.
Kraven regleras i alkohollagen och det är kommunens uppgift att utreda om kraven är uppfyllda.
Alkohollagen är tydlig med att det är du som sökande som ska visa att du är lämplig för uppgiften.

 1. Boka möte
  När du kontaktar oss och berättar att du vill ansöka om serveringstillstånd brukar vi föreslå ett möte där vi tillsammans går igenom processen samt vilka handlingar och uppgifter du behöver lämna tillsammans med din ansökan.
 2. Gör ansökan.
 3. Förbered alla bilagor och bifoga med ansökan, så undviker du att behöva komplettera.
  Då går handläggningen av ditt ärende snabbare.
  Handläggningstiden varierar, men normaltiden för en ansökan om permanent serveringstillstånd är ca tre månader från det att ansökan anses komplett.
  Ansökan behandlas första när den är komplett med alla handlingar och avgiften är betald.
  Kopia på kvitto på inbetald avgift bifogas med övriga ansökningshandlingar.
 4. Yttranden från andra myndigheter
  Kommunen skickar remisser (frågor) till andra myndigheter, främst polis, skatteverk och kronofogden.
  Andra aktuella myndigheter kan vara kommunens Bygg & miljönämnd och räddningstjänsten.
 5. Göra kunskapsprov
  För att det ska vara möjligt att få serveringstillstånd ska den som söker visa att den besitter kunskap om svensk alkohollagstiftning.
  Detta görs oftast genom att den som söker får göra folkhälsomyndighetens kunskapsprov.
  Kommunen bokar tid med dig när det är dags.
 6. Utredning
  Kommunen granskar de handlingar du har lämnat samt remissvar och uppgifter från andra myndigheter.
  Vi besöker restaurangen för att se förutsättningarna för verksamheten.
  Alla uppgifter sammanställs i en utredning som visar om alkohollagens krav är uppfyllda.
 7. Beslut
  Av vad som framkommit under utredningen lämnar förvaltningen ett förslag till beslut.
  Beslut fattas av socialnämnden.
 8. Bifall eller avslag
  Om alkohollagens alla krav är uppfyllda kan serveringstillstånd beviljas.
  Ett tillståndsbevis skrivs ut och du kan börja servera alkohol. Om alkohollagens krav inte är uppfyllda kan serveringstillstånd inte beviljas.
  Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten.
  Kommunen lämnar information om hur du gör detta.

Tillsyn

Kommunen och polisen gör regelbundet tillsyn hos de serveringsställen som har serveringstillstånd för att de lagar och regler som finns följs. Med tillsyn menas bland annat att kommunen granskar verksamhetens ekonomi, marknadsföring samt ordning och nykterhet på serveringsstället.

Avgifter

Vid ansökan om serveringstillstånd tar kommunen ut en avgift som täcker den genomsnittliga faktiska kostnaden för att handlägga och pröva en ansökan. Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och utgår från självkostnadsprincipen, det vill säga den ska motsvara det arbete som kommunen lägger ned för att bereda ärendet.

Avgiften sätts in på Surahammars kommuns bankgiro 5337–5853. Vid inbetalning anger ni att inbetalningen avser ansökningsavgift för serveringstillstånd, namnet på bolaget eller föreningen samt organisationsnummer.

Tillsynsavgifter
Kommunen tar ut en avgift för att täcka kostnaderna för tillsyn.
I Surahammar har vi en fast avgift och en rörlig avgift som baseras på föregående års omsättning av alkoholförsäljning enligt den inlämnade restaurangrapporten Tillsynsavgiften täcker arbetsuppgifter kring tillsynen, så som

 • Tillsynsbesök som görs på serveringsstället
 • Den inre tillsyn som görs av bolaget, t.ex. granskning av restaurangrapporter och årsredovisning
 • Vägledning
 • Information om ansvarsfull alkoholservering
 • Administration, t.ex. arkivering och diarieföring
 • Samverkan med myndigheter, kommuner och andra instanser
 • Övriga kostnader knutna till kommunens verksamhet
 • Restaurangrapporten ska vara inlämnad senast 1 mars varje år.

När samtliga rapporter är inlämnade och godkända beräknas tillsynsavgiften för respektive serveringsställe och faktureras från kommunen.

När behöver jag serveringstillstånd?

För att få servera alkoholhaltiga drycker behöver du oftast ett tillstånd från den kommun där serveringen ska ske.
Servering av alkohol betyder att du säljer alkoholdrycker som ska drickas där du säljer dem.
Som alkoholdrycker räknas exempelvis: vin, starköl, sprit och andra jästa alkoholdrycker som cider.

Om du har restaurang, pub eller likande behöver du ett stadigvarande serveringstillstånd.

Om du ska servera alkoholdrycker vid ett enstaka tillfälle kan du behöva ett tillfälligt serveringstillstånd.
Gäller det ett arrangemang som är öppet för alla ska du söka tillfälligt serveringstillstånd för allmänheten.

När behöver jag inte serveringstillstånd?

Du behöver inte ha tillstånd för att servera alkohol om dessa tre punkter är uppfyllda:

 1. Serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 2. Serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 3. Serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker. Tillställningen ska vara av privat karaktär, där kommersiella intressen saknas, till exempel en privat bröllops- eller födelsedagsfest.
  Detta gäller dock endast om festen sker i en lokal som inte har serveringstillstånd och som inte är registrerad som livsmedelslokal (personalmatsalar och liknande är undantaget).
Finns det olika typer av serveringstillstånd?

Ja, det gör det. Så här fungerar det:

Om du är osäker på om ett arrangemang kräver serveringstillstånd kan du kontakta alkoholhandläggaren.

Varför måste man ha serveringstillstånd?

Alkohollagen säger att den som vill servera alkohol mot betalning i sin servering måste ha serveringstillstånd.
Den bestämmelsen har tillkommit för att minska risken för skador och våld som annars kan ske om det finns mycket alkohol inblandad.
Alkohollagen är en skyddslag och innebär att det ställs extra höga krav på dem som får tillstånd att servera alkohol, ett särskilt förtroende.

Ändring och avslut av serveringstillstånd

Om du ändrar i ditt serveringstillstånd så att det påverkar tillsynen måste du anmäla detta till Surahammars kommun.
Anmälan Pdf, 155 kB.

När du inte längre vill ha ditt serveringstillstånd kontaktar du alkoholhandläggaren och anmäler på blankett.

Anmälan Pdf, 65 kB.

Vad gäller vid servering av folköl?

Servering av folköl kräver inte tillstånd, men måste anmälas till kommunen.

Läs mer om anmälan av folkölsservering här

Länkar till mer information

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Ann Hellberg

ALKOHOL- OCH TOBAKSHANDLÄGGARE