Skyddsrum

Skyddsrum har byggts under lång tid i Sverige. Nya skyddsrum byggs bara inom särskilda skyddsrumsområden.

Fastighet med ett skyddsrum

Skyddsrummen skall snabbt kunna användas som skydd för befolkningen i händelse av krig. I Surahammars kommun finns i dag cirka 55 skyddsrum. Den som äger en fastighet med skyddsrum är skyldig att underhålla skyddsrummet och dess utrustning. Fastighetsägaren ansvarar för att en allmän översyn genomförs kontinuerligt. Bland annat skall han smörja dörrbeslag och fläktar, se till golvbrunnar, svara för att luftintag och dörrar målas och att byte sker av defekt inredning och utrustning till exempel gummilister på gastäta dörrar.

Kontroll av skyddsrummets funktion

Skyddsrummets funktion kontrolleras genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB-myndigheten) försorg ungefär vart 10:e år, och då kontrolleras att fastighetsägaren på ett riktigt sätt skött underhållet.

Förädring av fastighet/byggnad

Om en byggnad som innehåller skyddsrum skall byggas om eller förändras skall MSB-myndigheten ges möjlighet att yttra sig. MSB-myndigheten yttrande skall ske genom inlämnande av sakkunnigintyg till Bygg- och Miljönämnden från en av verket certifierad "Sakkunnig fysiskt skydd".

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Surahammars kommun

Postadress
Box 203
735 23 Surahammar