Information och nyheter inom förskola och skola

”Barn skapar mirakel när de läser”

2022-12-02

Yngre barn tillägnar sig språk och kunskaper i läsning och skrivning redan i förskolan. Synen på hur barn lär sig läsa och skriva är inte längre knuten till en viss ålder eller kopplad till skolan.

Barns läs- och skriftspråksutveckling sker i ett sociokulturellt sammanhang, där språket erövras genom samspel med omgivningen. Det är därför av stor vikt att pedagoger skapar förutsättningar för detta i deras lärandemiljöer som till exempel att böcker är tillgängliga på flera ställen på avdelningen.

Barn utvecklas på olika plan när de läser böcker. Först utvecklas läsningen på ett yttre plan. Detta sker genom att barnen själva får titta på eller bläddra i en bok. När de sedan får uppleva andra sätt att ta del av boken, t.ex. genom att någon läser högt för dem, fördjupas deras kunskap i literacy och de tillägnar sig och utvecklar sin förståelse även på ett inre plan.

Här nedan kan vi se barn i 2-årsåldern spontant ta böcker i hemvrån, sätta sig vid bordet och läsa bredvid varandra. Någon satt tyst och någon berättande högt ut i rummet. Genom att ha böcker lättillgängligt uppmuntrar förskolan barnen att aktivt ta för sig av litteraturen!

Delad glädje!

2022-11-24

Glada färger och glada miner bland eleverna när det bjöds på nya fina västar! Tänk att en så liten grej kan sprida sådan glädje. Även hos mig och säkert fler av oss!

Det är Svenska Fotbollsförbundet som delade ut västar, bollar, koner plus lite inspirationsmaterial till lekar med boll. Och allt detta gratis!!!

Det abstrakta…tid

2022-10-14

Tydliggörande pedagogik handlar om att använda visuella strategier som komplement till det talade språket. En vanlig visuell strategi i förskolan är att som i det här fallet använda en timer.

Time Timer hjälper till att göra det abstrakta begreppet "tid" konkret. Det röda fältet minskar när tiden går och barnen ser tydligt hur lång tid som är kvar.

Barn är olika, därför behöver förskolan ha olika strategier för att utbildningen ska bli tydlig för alla barn. Tydliggörande pedagogik i förskolan handlar alltså om att tillhandahålla olika hjälpmedel som underlättar för barnen att förstå vad som ska ske, hur, när, med vem och på vilket sätt.

Nytt läsår!

2022-08-31

Varje läsår startar vi upp med längdmätning bland barnen. Vi introducerar nya ord och begrepp och återkopplar till vad vi gjorde vid förra hösten.

De främsta redskapen för att ge barn de rätta förutsättningarna, där de ser sig själva som problemlösare, är språket och kommunikationen med andra barn och vuxna. I grund och botten handlar mätning om att jämföra. När man jämför olika saker med varandra så är det en utveckling i mätbegreppet. Pedagogens uppgift är att lyfta fram matematiken så att alla barn i förskolan får möjlighet till att utmanas i sitt matematiska tänkande och lärande.

Även IKT ryms inom läraktiviteten i form av hantering av Ipad och scanning av QR-kod som länkar till Ugglos bibliotek och Randan och Rutan.

Årstidsväxlingar

2022-06-10

Naturen ändras ständigt runt omkring oss, något som vi inte alltid kanske tittar och funderar närmare på. Vädret, färgerna och djuren runt omkring oss skiftar.

På sommaren är allt grönt och på vintern blir allt vitt. På hösten flyttar vissa fåglar till andra länder då de tycker det är för kallt hos oss. När på hösten börjar träden tappa sina blad? När börjar tussilago, blåsippor och vitsippor blomma? Mycket att reflektera kring. Detta har att göra med att vi har årstider, årstider som förändrar och påverkar vår natur och våra djur.

Under läsåret 2021/2022 har vi på förskolan följt äppelträdets växlingar som står utanför vårat fönster. Det sista vi skapade var sommarträdet med fjärilar vilket berättar att läsåret snart är slut och en välbehövlig ledighet står framför dörren för de allra flesta.

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur […]

(Lpfö18)

Digitalt skapande

2022-04-29

Ytterligare en dimension i pärlplattsskapandet är att interagera det digitala med det analoga vilket ger nya möjligheter att upptäcka och utforska.

Här har barnet först ritat digitalt i en app för att sedan föra över bilden till en annan app. Appen skapar sedan ett pärlmönster till bilden.

Tänk att få sitta och pärla till ett mönster som man gjort helt själv!

”Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld.

Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen” (Skolverket 2018).

Källkritik på förskolan

2022-04-04

Yngre barn förstår också källkritik – på sin nivå.

Genom att utforska, leka och experimentera med digitala verktyg lär sig barnen att det är ett roligt och tacksamt verktyg och ger fantastiska möjligheter till digitalt skapande i förskolan. Använd till exempel appen Google. Googla ett djur, exempelvis dinosaur.

Klicka på View in 3D och djuret dyker upp i den miljö du är i. Rikta kameran, följ instruktionerna och ha en nypa tålamod. Kan det komma en T-rex på riktigt till förskolan, på vilan?

Digital kompetens i förskolan

2022-03-11

Förskolans utbildning ska ta sin utgångspunkt i läroplanen och kontinuerligt utmana barnen vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kun­skaper (Skolverket, 2108). Här har vi introducerat ett för oss nytt verktyg att bekanta oss med.

Detta är ett pedagogiskt verktyg som man integrerar tillsammans med en läroplatta, vid namnet Osmo. Här får barnen möjlighet till en lärande upplevelse där de konstruerar och inte bara konsumerar genom att använda sina händer för att utforska bl.a problemlösning matematik, språk, samarbete och den digitala tekniken.

Man kan få in väldigt mycket utav förskolans läroplan med detta material beroende hur man väljer att arbeta med det, samt vilket mål man väljer att fokusera på.

Med Osmo kan barnen få möjlighet att utveckla förmågan att samarbeta och kommunicera med varandra. Barnen får möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga genom att undersöka, reflektera och prova olika lösningar och även möjligheten att utveckla förståelsen för bl.a. antal, talbegrepp, färg och form.

Mer information om OSMO

Delaktighet och inflytande

2022-02-18

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för planeringen av utbildningen som exemplevis här, en inplanerad ”Leksaksdag” (Skolverket, 2018).

Ett par gånger per termin har vi leksaksdagar på förskolan. Vi har det två dagar i rad så att de barnen som är sjuka/lediga få en chans att vara med. På vår dagliga samling får barnen berätta om sin leksak i lugn och ro. Vi ställer frågor såsom, ”Vad/av vem har du fått den från?”, ”Varför tog du med just det/den?” och ”vad brukar du ha leksaken hemma, i ditt rum?”. Barnen får då träna på att prata inför grupp, vilket en del barn kan tycka kännas konstigt. Då de har en leksak med sig som de känner sig trygga med riktas uppmärksamheten mot leksaken och inte mot de själva. Detta gör att de barn som inte pratar så mycket annars, blir väldigt ”pratglada” här. Barnen får ha med sin leksak under leken hela dagen, och vi är väldigt noga med att de själva får ha ansvar för sin leksak.

Syftet med aktiviteten är att barnen ska få känna att alla lyssnar på dem och att de har något roligt att berätta och samtidigt få visa. Vi uppmärksammar barnens språk och deras förmåga att svara på frågor och att kunna återberätta något de varit med om med sin leksak. Här kan vi pedagoger styra frågorna på ett bra sätt.

Vi övar på turtagning då vi lägger stor vikt vid att de andra barnen ska vara tysta, lyssna och vänta på sin tur. Barnen får även möjlighet att räcka upp handen och ställa frågor till varandra om de olika leksakerna. Med vår aktivitet lär vi även barnen att ta ansvar och vara rädda om saker. Vi lägger stor vikt vid att barnen ska respektera varandras saker och fråga om de vill ”undersöka” någon annans leksak. Barnen får också möjlighet att rita av sin leksak och konstverken får de sedan ta med hem tillsammans med ett fotografi på sig själv och aktuell leksak.

Isexperiment i förskolan

2022-02-04

Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för förskolans utbildning.

Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande så att det bildar en helhet (Skolverket, 2018).

Målet med projektet isexperiment är att väcka barnens nyfikenhet på naturvetenskap och att ge bränsle till barnens egna reflektioner och diskussioner.

I denna läraktivitet fick vi in många moment som årstider, kyla och värme, estetik, tankar och funderingar kring snö, is och vatten och tid.

Vädret rår man inte på och det tog några dagar innan vattnet hade förvandlats till kreativa istavlor, och i takt med att solens strålar träffar tavlorna så händer det ytterligare något…


Mål: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Barns lärande syns i deras handlingar

2022-02-03

En undervisande miljö är en miljö som ger alla barn många möjligheter och som har ett pedagogiskt syfte. Den ska vara demokratisk, välkomnande, jämställd, lustfylld, utvecklande, utmanande, utforskande och undersökande.

För barn är det lek i sig som är viktigt och leken kan också utmana och stimulera, som här vid ljusbordet. Därför är det vik tigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva (Skolverket, 2018).

 

Syftet med ljusbordet är att samla barnen vid det och låta dem få känna på olika material utifrån samma grundtanke i vår undervisning – att erbjuda barnen mötesplatser för att utforska olika tekniker, redskap och material samt samtala och dela tankar och upplevelser med varandra.

Covid-anpassad Julgransplundring

2022-01-13

Nu är glada julen slut, slut, slut…

Efter en lång väntan på och förberedelser inför jul med adventsfirande, lucia och pyntande tar julen slut den 13 januari. På förskolor markerar julgransplundringen ett avslut på julen som har varit en del av verksamheten under en lång tid

Med julgransplundringen får barnen vara med och dansa ut julen, sjunga traditionella julsånger och som här träffa på tomten en sista gång innan tomten tar en välförtjänt vila fram till nästa jul..

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: