Norrby 2:5, Ramnäs

Antagen detaljplan för del av Norrby 2:5, Ramnäs, Surahammars kommun

Bygg och miljönämnden fattade 2022-02-07 beslut om att ändra detaljplanen för Norrby 2:5. Bakgrunden är beslutet är att hitta intressenter som vill bygga inom området. Sedan dess har området under hösten 2022 varit föremål för markanvisningstävling. Efter att denna tävling avslutats och intressent finns, har processen med att ändra gällande plan inletts med målet att hitta intressenter som vill bygga inom området. Ändringen av detaljplanen har varit föremål för samråd och granskning. Under planprocessen har synpunkter från berörda remissinsatser bidragit till planprocessen.

Detaljplaneförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Planprocessen

En detaljplan anger hur ett begränsat område får bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Detaljplanen tas fram i en planprocess som är till för att säkerhetsställa att såväl allmänna som enskilda intressen tas till vara. De som är berörda av detaljplanen, till exempel boende i angränsande fastigheter, företag eller organisationer har haft möjlighet till delaktighet och inflytande under planprocessens gång.

Planen antogs 2024-02-19 och vann laga kraft 2024-03-19.

Dokument till detaljplanen

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plankontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress

Surahammars kommun
Bygg- och miljönämnden
735 23 Surahammar

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare