Norrby 2:5, Ramnäs

Granskning av detaljplan för ändring av detaljplan för del av Norrby 2:5, Ramnäs, Surahammars kommun

Bygg- och miljönämnden fattade 2022-02-07 beslut om att ändra detaljplanen för Norrby 2:5 med målet att hitta intressenter som vill bygga inom området. Sedan detta beslut har planområdet under hösten 2022 varit föremål för markanvisningstävling. Ändringen av detaljplan har sedan varit på samråd mellan 13 mars och 14 april. Under samrådstiden har synpunkter från berörda remissinstanser bidragit till planprocessen. Avsikten är nu att gå vidare och låta detaljplanen bli föremål för granskning.

Detaljplaneförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Lämna synpunkter

Under granskningstiden mellan den 22 juni till 30 augusti 2023 är du välkommen att lämna synpunkter på planförslaget.

Synpunkterna ska ha inkommit senast den 30 augusti 2023 via e-post plan-bygg@surahammar.se eller till adress: Surahammars kommun, Bygg- och Miljöförvaltningen, Box 203, 735 23 Surahammar.

Planprocessen

En detaljplan anger hur ett begränsat område får bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas. Detaljplanen tas fram i en planprocess som är till för att säkerhetsställa att såväl allmänna som enskilda intressen tas till vara. De som är berörda av detaljplanen, till exempel boende i angränsande fastigheter, företag eller organisationer erbjuds möjlighet till delaktighet och inflytande under planprocessens gång.

Den här planen är ute på granskning, vilket är det sista av två tillfällen att lämna synpunkter och önskemål på planförslaget.

Dokument till detaljplanen

Missiv Pdf, 81 kB.

Planbeskrivning Pdf, 838 kB.

Plankarta Pdf, 1 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 286 kB.

Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plankontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress

Surahammars kommun
Bygg- och miljönämnden
735 23 Surahammar

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare