Om planarbetet

Hur hänger översiktsplan, detaljplan och bygglov egentligen ihop? Vad är en översiktsplan? Det reder vi ut här.

Översiktsplan

Alla kommuner ska ha en långsiktig strategi för hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas. Den strategin finns i översiktsplanen. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men den är vägledande för kommunens andra beslut om mark- och vattenfrågor. En översiktsplan ska alltså vara övergripande och visionär, men ändå tillräckligt konkret för att fungera som en vägvisning vid beslut om detaljplaner och bygglov.

Långsiktig plan för mark- och vattenanvändning

En översiktsplan är en långsiktig handlingsplan som visar hur kommunen vill utvecklas över tid, med sikte cirka 20 år fram i tiden. Den innehåller information om hur kommunen vill använda mark- och vattenområden och hur byggnader, vägar och liknande ska utvecklas och bevaras. I översiktsplanen redovisas till exempel var kommunen vill placera nya bostads- och verksamhetsområden, var nya bil-, cykel- och järnvägar ska dras och vilka naturområden som behöver skyddas. Översiktsplanen ska bidra till att skapa ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan.

Översiktsplanen är ett viktigt dokument för kommunen eftersom den visar kommunens framtidsvision och eftersom den används som underlag i dialoger med myndigheter, näringsliv, kommuninvånare och andra kommuner.

Gällande översiktsplan för Surahammars kommun är antagen av Kommunfullmäktige (KF) 2021-10-25 § 102.

När görs en ny översiktsplan?

Varje mandatperiod, det vill säga vart fjärde år, ska kommunfullmäktige ta ställning till om översiktsplanen fortfarande är aktuell. Om den inte är aktuell behöver en ny tas fram. För att översiktsplanen ska vara ett levande och aktuellt dokument är det också vanligt att göra fördjupningar och tillägg. Ett tillägg eller en fördjupning till översiktsplanen kräver samma process som när en ny översiktsplan antas, vilket kan läsas om i stycket nedan.

Hur går det till att göra en översiktsplan?

Det är en lång process att ta fram en översiktsplan, och förankringen går i flera steg.

Process för översiktsplan

Program

Programmet är en plan för själva arbetet med översiktsplanen. Det redovisar underlag, syfte och mål för det fortsatta arbetet. Under programskedet samlar kommunen in erfarenheter och synpunkter som är relevanta som beslutsunderlag. Program är inte obligatoriskt.

Samråd

Under samrådet presenterar kommunen ett förslag till översiktsplan för kommuninvånare, myndigheter, föreningar och grannkommuner med flera. Deras synpunkter sammanställs sedan i en samrådsredogörelse och förslaget ändras ofta i vissa delar för att ta hänsyn till synpunkterna.

Utställning

Den justerade översiktsplanen ställs ut för att granskas, ofta på biblioteket eller en annan plats dit allmänheten enkelt har tillträde. Utställningen pågår i minst två månader. Det finns nu återigen möjlighet att tycka till om förslaget. Synpunkter sammanställs sedan i ett utställningsutlåtande och planen justeras eventuellt ytterligare.

Antagande

Översiktsplanen är nu redo att antas i kommunfullmäktige. Den är inte juridiskt bindande efter att den har antagits men den ligger till grund för beslut, till exempel bygglovärenden och detaljplaner.

Om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt kan beslutet om antagande överklagas. Däremot kan själva innehållet i översiktsplanen inte överklagas eftersom översiktsplanen inte är juridiskt bindande. Alla som är folkbokförda i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerade till kommunalskatt i kommunen får överklaga.

Detaljplan och bygglov

Kommunens vision och strategi finns i översiktsplanen, men de juridiskt bindande regleringarna finns i detaljplanen. I detaljplanen står vad som får byggas, till exempel småhus eller flerbostadshus, lokaler för handel och kontor, parker, gator eller idrottsanläggningar. Den kan även ange hur stora byggnaderna får vara och ibland också hur de ska se ut. Detaljplanen gäller ett begränsat område, och i varje detaljplan ska kommunen visa hur den förhåller sig till översiktsplanen och hur den följer översiktsplanens intentioner. Eftersom detaljplanen är juridiskt bindande är den också avgörande vid prövningen av bygglov.

En detaljerad plan för användning

En detaljplan gäller för ett specifikt område i kommunen och anger vilken mark- och vattenanvändning som ska finnas där. Det kan till exempel vara bostäder, handel, industri eller liknande. De bestämmelser som står i detaljplanen är bindande, och man får alltså inte använda marken till annat än vad som anges där. Bestämmelserna kan bland annat ange hur höga byggnaderna får vara och hur de ska utformas, var på tomten man får och inte får bygga och en hel del annat. Även utbyggnad av gator, parker och andra allmänna platser regleras i detaljplanen. På bygg- och miljöförvaltningen kan du få besked om vilka bestämmelser som gäller för just din fastighet.

När görs en ny detaljplan?

Kommunen gör nya detaljplaner när det saknas en detaljplan för mark som ska bebyggas eller när en detaljplan inte längre stämmer överens med den nya användningen av området. Om man vill att kommunen ska göra en ny detaljplan för ett område kan man ansöka om ett så kallat planbesked från kommunen. Då tar kommunen ställning till om arbete med att ta fram en detaljplan ska påbörjas eller inte.

Hur går det till att göra en detaljplan?

Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser om vad en detaljplan måste och får innehålla och hur processen med att ta fram en detaljplan ska gå till. Om detaljplanen är förenlig med översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten samt inte väntas medföra betydande miljöpåverkan så tillämpas standardförfarande. Det innebär en process med färre steg som endast riktar sig till dem som är direkt berörda. När standardförfarande inte kan användas så tillämpas istället ett utökat förfarande. Utökat förfarande innebär flera steg och vänder sig förutom till de direkt berörda även till allmänheten.

Process för detaljplan

Program

Programförslaget innehåller utgångspunkter och mål för området på en övergripande nivå. För att samla in synpunkter om programförslaget håller kommunen ett programsamråd. Där samlar man också in eventuellt nytt faktaunderlag. Ett programförslag behövs inte alltid. Det bedöms utifrån detaljplanens omfattning och betydelse.

Samråd

I arbetet med att ta fram en detaljplan ingår att kommunen ska ge alla berörda och intresserade möjlighet till insyn och påverkan. Det gör man under ett samråd där man också samlar in mer fakta till beslutsunderlaget. Under samrådet skickas samrådsförslaget ut till sakägare, fastighetsägare, myndigheter och så vidare. Övriga intresserade kan ta del av samrådshandlingarna på bygg- och miljöförvaltningen och på kommunens webbsida. Ibland ordnas även informations- och samrådsmöten. Skriftligt inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse.

Granskning

Det slutgiltiga förslaget ställs till sist ut för granskning i minst tre veckor. Granskningshandlingarna finns även tillgängliga på bygg- och miljöförvaltningen och på kommunens webbsida. Både samråd och granskning annonseras i lokaltidningarna. Bygg- och miljöförvaltningen kan besvara frågor om förslaget till detaljplan. Skriftligt inkomna synpunkter sammanställs i ett granskningsutlåtande.

Antagande

Det slutligiltiga beslutet om att anta detaljplanen tas i kommunfullmäktige. Vid ett standardförfarande är det bygg- och miljönämnden som antar planen.

Överklagande

Om man någon gång under ärendets gång, under samråd eller granskning, har lämnat skriftliga synpunkter på planen så kan man överklaga om synpunkterna inte har blivit tillgodosedda. Man har tre veckor på sig efter det att beslutet om antagande har blivit officiellt. Överklagandet prövas i första hand av mark- och miljödomstolen.

Laga kraft

Om ingen överklagar detaljplanen så vinner den laga kraft tre veckor efter att beslutet om antagande har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det innebär att den får genomföras och att detaljplanen är juridiskt bindande.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plankontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress

Surahammars kommun
Bygg- och miljönämnden
735 23 Surahammar

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare