Värmepumpar

Värmepumpar som tar sin värme från berg, jord, grund- och ytvatten kan medföra en risk för miljön. Bland annat kan grundvattnet påverkas. Därför måste du ha tillstånd från miljöförvaltningen för att installera sådana värmepumpar.

Bergvärmepump kräver tillstånd

Att borra för en värmepumpanläggning kräver tillstånd från miljökontoret. Utan att ha fått tillstånd är det förbjudet och kan innebära att du får betala en miljö­sanktionsavgift. Ansökningsblankett för Anmälan/ansökan om installation av värmepump hittar du här

Tänk på detta

Avstånd till andra borrhål

En bergvärmepump bygger på att värme tas från berget. Marken kommer då att gradvis kylas ner runt borrhålet. Värmepumpar som är alltför tätt placerade stjäl energi från varandra, vilket gör att de inte kan leverera den beräknade energimängden. Därför bör avståndet mellan borrhål vara minst 20 meter.

Om du har möjlighet: placera borrhålet minst 10 meter från din fastighetsgräns. Detta kan bidra till att miljökontoret kan behandla din ansökan snabbare.

Om du behöver borra närmare än 20 meter från ett befintligt borrhål måste du redovisa hur du tänker göra för att kompensera för ett kortare avstånd. Det kan till exempel vara att borra med vinkel bort från det befintliga borrhålet eller att borra ett djupare hål.

Borra inte nära dricksvattenbrunnar och enskilda avlopp

Ett dåligt placerat borrhål kan påverka vattnet i dricksvattenbrunnar i närheten. I samband med borrningen kan till exempel saltvatten, som ligger djupt ner i berget, tränga upp till sött grundvatten och nå brunnarna. Det kan också hända att dåligt renat vatten från enskilda avloppsanläggningar tränger ner till grundvattnet via borrhålet och sedan letar sig fram till dricksvattenbrunnar. Därför är det viktigt att du inte placerar borrhålet för nära dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar.

Borrhålet bör placeras minst 30 meter från borrade dricksvattenbrunnar och 20 meter från grävda dricksvattenbrunnar. Du bör också tänka på att placera bergvärmebrunnen lägre i terrängen än vattenbrunnen så att den hamnar nedströms vattenbrunnen i grundvattnets riktning.

Avståndet från borrhålet till den infiltrerande delen av en avloppsanläggning (till exempel en markbädd) ska vara minst 30 meter.

Ledningar, rör och tunnlar

Ta reda på var tunnlar, ledningar och servitut går innan du väljer placering för borrhålet.

Tänk på att du får stå för kostnader om det uppstår skador på ledningar, rör eller tunnlar i samband med borrning.

 • Använd den kostnadsfria webbtjänsten Ledningskollen för att se kabeldragningar och om det finns fjärrvärme- eller fjärrkylaledningar på eller i närheten av aktuell fastighet.
 • Uppgifterna behöver inte skickas in till miljökontoret, om vi inte särskilt ber om dem.
 • Kontrollera också om det finns detaljplan med särskilda planbestämmelser för området. Det hittar du på sidan Gällande detaljplaner.

Du ska skicka med en karta

När du ansöker om tillstånd ska du skicka med en karta. Kartan ska vara försedd med skalstreck så att den går att mäta även efter kopiering och utskrift. tomtkarta här: Du kan skapa en Tomtkarta här.

Detta ska du markera på kartan:

 • Var du tänkt placera borrhålet. Numrera dem om det är flera.
 • Borrhålets start- och slutpunkt om hålet är vinklat.
 • Dricksvattenbrunnar på din egen och eventuella grannars fastighet inom 50 meter från det planerade borrhålet. När det gäller dricksvattenbrunnar finns det tyvärr inget heltäckande register på var alla sådana finns. Det bästa är om du kan fråga grannarna direkt om vilka brunnar de har.
 • Enskilda avloppsanläggningar på din egen och eventuella grannars fastighet inom 50 meter från det planerade borrhålet
 • Befintliga bergvärmeborrhål – om det finns sådana i området är det bra om du markerar även dem på kartan, eftersom äldre anläggningar inte alltid finns registrerade hos miljöförvaltningen. Kolla med dina grannar om de har några borrhål för bergvärme
 • Om du ansöker om att installera jordvärme, ytjordvärme eller grundvatten­värme ska du markera på kartan var kollektorslangen ska ligga.

Ansökan och avgift

Avgift för tillståndet

Miljökontoret tar ut en avgift för att handlägga din ansökan, alltså oavsett om du får ett tillstånd eller ett avslag. Du får betala en fastställd handläggningsavgift enligt beslutad taxa som du hittar här: Taxor och avgifter.

Berörda grannar får lämna synpunkter

Om placering av borrhål ska ske närmare fastighetsgräns än 10 m ska även ett granneyttrande bifogas handlingarna.

En granne kan till exempel vara berörd om du placerar ditt borrhål närmare än 10 meter från grannens tomtgräns. Vi gör en bedömning i varje enskilt fall över vem som är berörd. Det är därför bra om du i förväg informerar dina grannar om planerna. För att vi ska kunna behandla din ansökan snabbare rekommenderar vi att du om möjligt placerar borrhålet minst 10 meter från fastighetsgränser. Det kan dessutom underlätta för dina grannar att borra i framtiden.

Krav på att brunnsborraren är certifierad

Miljökontoret ställer krav på att företaget som borrar är certifierat av certifieringsorganet RISE. Du kan få hjälp med information om certifierade brunnsborrare på webbplatsen www.ri.se genom att söka på ”brunnsborrare".

Luftvärmepump? Tänk på placeringen!

I Surahammars kommun krävs inget tillstånd för att installera luftvärmepump. Men:

 • Placera pumpen så att den inte bullrar och stör dina grannar.
 • Miljökontoret får en del klagomål på störande buller från värmepumpar.
 • Om vi anser att klagomålen är befogade kan vi kräva åtgärder för att minska störningen.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar