Fermansbo urskog

Norr om Ramnäs vid den östra kommungränsen ligger Fermansbo urskog. Området består av urskogsartad barrskog med inslag av lövträd. Små våtmarker finns mellan de torrare hällmarkerna. Skogens ålder är ca 110-150 år gammal men även äldre träd finns. Området är till stor del avgränsat av våtmarker.

I Fermansbo urskog är kulturpåverkan från det sista århundradet ringa. Troligen har kolning skett i större delen av området för ca 150 år sedan. Viss huggning har skett under 1900-talet, men skogen är som helhet orörd och ger ett intryck av urskog och vildmark.

Då det finns stora bestånd av gammal och orörd skog häckar de fågelarter som gynnas av dessa betingelser. Pärluggla, sparvuggla, duvhök, sparvhök, korp och tjäder samt ett antal hackspettsarter har sina boplatser i området. Insektfaunan är inte fullständigt känd men ett antal ovanliga fjärilsarter som är knutna till gammal skog har påträffats.

Fermansbo urskog anses vara av stor betydelse för att bevara en hotad naturtyp med dess flora och fauna och området har givits högsta skyddsklass.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar