Planbesked

Om du vill att det ska tas fram en ny detaljplan kan du ansöka om planbesked. Då tar kommunen ställning till om arbete med att ta fram en detaljplan ska påbörjas eller inte.

Ansök om planbesked

Om du planerar för en åtgärd som förutsätter att en detaljplan upprättas, ändras eller upphävs så ska du ansöka om planbesked. Det kan exempelvis handla om åtgärder som att möjliggöra ny bebyggelse eller när användningen av området ska ändras och inte längre stämmer överens med den befintliga detaljplanen. Planbesked innebär en lämplighetsprövning och att kommunen tar ställning till om arbete med att ta fram en detaljplan ska påbörjas eller inte.

Ansök

Ansökan om planbesked ska innehålla en karta som visar området och fastigheterna som berörs. Om ansökan avser ett område med flera fastigheter eller ingår i en förening ska det framgå av underskrifter eller exempelvis årsmötesbeslut att majoriteten är med i ansökan om planbesked.

Blankett för ansökan om planbesked Pdf, 103 kB.

Besked

Kommunen ska lämna besked inom fyra månader från ansökan. Beskedet är inte bindande och kan därför inte överklagas. Avgift för planbesked tas ut enligt kommunens fastställda taxa oavsett om beslutet är positivt eller negativt. Sökanden står för kostnaden för kommande planläggning vid positivt planbesked.

Hur lång tid tar det?

Beroende på omfattningen av detaljplanen och tillhörande utredningar kan det ta allt från ett år till flertalet år att göra en detaljplan. Du kan läsa mer om processen för att ta fram en detaljplan på länken nedan.

Vad kostar det?

Planbesked

Avgift för planbesked tas ut enligt kommunens fastställda taxa oavsett om beslutet är positivt eller negativt. Planbesked kostar mellan 7 568 kr till 15 136 kr (2020 års taxa).

Planavtal

Innan kommunen påbörjar planarbetet skriver vi ett planavtal mellan parterna. Planavtalet fastställer fördelning av ansvar för arbete och kostnader vid upprättande av den nya detaljplanen.

Utredningar

Det tillkommer ofta utredningar till detaljplanen. Dessa bekostar sökanden i de flesta fall. Utredningarna kan exempelvis behövas för att säkerställa att riktlinjerna för bullernivåer uppnås.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Surahammars kommun

Postadress
Box 203
735 23 Surahammar