Anmälningspliktiga åtgärder

Installation eller väsentlig ändring av en VA-anläggning, eldstäder och rökkanaler, samt ändring av bärande konstruktioner i en byggnad m.m. kräver en anmälan.

Observera att det kan krävas tillstånd enligt andra lagstiftningar när du skall bygga, till exempel för enskilt avlopp, livsmedelshantering, servering, värmepump, tillstånd enligt miljöbalken, vattendom, brandfarlig vara, dispens inom strandskydd eller natureservatsområden med mera. Det åligger sökanden att informera sig om vilka andra tillstånd som krävs.

Miljöbalkens webbsida

Installation och ändringar

Installation eller väsentlig ändring av en VA-anläggning, eldstäder och rökkanaler, samt ändring av bärande konstruktioner i en byggnad m.m. kräver en anmälan.

Följande handlingar ska inlämnas i 2 exemplar:


Av ritningen ska framgå:

  • Vad som skall installeras/ändras

Samtliga handlingar ska vara försedda med fastighetsbeteckning, datum och underskrift. Ritningar ska vara tydliga och lämpade för arkivfotografering.

Information

Kontrollansvarig (KA)
Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga i samband med byggande och rivning. För ändringar i en- och tvåbostadshus krävs dock inte någon kontrollansvarig.
Kontrollplan
I alla ärende skall en kontrollplan finnas. Enligt nya plan- och bygglagen ska KA och byggherren ta fram en kontrollplan som innehåller uppgifter om:

  • Vilken kontroll som ska göras
  • Kontrollmetod
  • Underlag för kontrollen, t ex ritningar eller fabrikantanvisningar
  • Vem som ska göra kontrollerna.
  • Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden.
  • Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden kommer att göra och när besöken ska ske.
  • Hur ev. farligt avfall kommer att tas om hand.
  • Hur ändringar görs varsamt och förbudet mot förvanskning beaktas.

Anmälan skickas till

Surahammars kommun
Bygg- och Miljönämnden
Box 203
735 23 Surahammar

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plan- och Byggkontoret

Skicka e-post till vår gemensamma mejlbox

plan-bygg@surahammar.se

Boka en tid med våra handläggare

0220-390 00

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Bygg- och Miljönämnden
Box 203
735 23 Surahammar