Information och nyheter inom förskola

Traditionellt Luciaframträdande

2021-12-16

Traditionsenligt luciaframträdande, ett mycket uppskattat inslag både för oss och för de äldre på Österängen.

Till kvällen hade vi sedan luciafirande tillsammans med vårdnadshavare, mor- och farföräldrar och barnens syskon - fullt hus... givetvis utomhus i covidtid!)

God jul önskar Bråkmakargatans barn och personal!

Väntans tid…

2021-12-15

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarvvärden, traditioner och historia, språk och kunskaper från en generation till nästa.

Förskolans avdelningar dekoreras traditionsenligt med både tomtar, adventsstjärnor/ljusstakar och annat som hör julen till och Lucia firas.

Det är viktigt att barnen blir medvetna om sin omvärld och vad traditioner är!?

Innan Covid gjorde entré i vårat samhälle hade vi som tradition att besöka Källmoragården där diakonerna uppförde en liten julteater där barn och pedagoger fick vara med och agera. Men i år anpassades det med att julänglarna kom på besök ute i verksamheten. Så fina änglar i regnbågens färger som sprider medmänsklighet och allas lika värde till alla och envar.

Som minne av besöket delades det ut pappstjärnor som barnen får måla i vackra färger och ta hem.

Årets pepparkaksbygge

2021-12-07

Årets pepparkaksbygge hos oss på Bråkmakargatan, enligt tradition gör vi alltid något kopplat till projektarbetet för året.

Detta läsår har vi SPRÅKET i fokus och därtill boken "Före Bornholmsmodellen".

Alla barns begynnelsebokstav blev resultatet - "fonem - hur låter bokstaven, språkljud"

December, väntans tid…

2021-12-02

Julen är vinterns stora högtid. Mitt i vintermörkret glittrar levande ljus, stjärnor – och massor av färgglada och fantasifulla elbelysningar.

Nya traditioner seglar upp bredvid de gamla, och förskolan kan välja aktiviteter som ger alla barn glädje av julen oavsett religiös tillhörighet.

I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa (Skolverket, 2018). Det skapas, bakas, sjungs och patas om julen. Det skapas minnen tillsammans i barngruppen. Språkutveckling, matematik och naturvetenskap vävs lätt in i aktiviteterna. Även det digitala kan tillföra lärande och utveckling som till exempel källkritik.

Varje år används en app på Ipaden som visar en liten ”Nisse” som kommer på besök lite varstans på avdelningen till barnens stora förundran.

Är det på riktigt? Hos oss? När då? Oj vad frågorna blir många och vad barnen letar och tittar.

En dag värd att uppmärksamma...

2021-11-20

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över firas därför 20 november som den stora barndagen.

Alla barn upp till 18 år är rättighetsinnehavare med egna mänskliga rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnkonventionen är dessutom svensk lag sedan 1 januari i 2020. Även inom förskolan uppmärksammar vi detta på olika sätt därför att förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (Skolverket, 2018).

Till vår hjälp i utbildningen har vi olika slags värdegrundsmaterial att samlas och reflektera kring. Just denna aktivitet går ut på att ”pärla” barnens rättigheter. Varje färgad pärla representerar en artikel, totalt 10 stycken. Barnen upprepar mönstret i en loop och vi pratar kring vad färgerna står för.

När barnen anser sig vara färdiga med barnrättsarmbandet eller halsbandet så får de ta med sig det hem tillsammans med ett dokument som förklarar pärlornas färg enligt barnkonventionen.

En aktivitet i det lilla för barnens skull!

https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/skolmaterial/barnkonventionen/ barnkonventionen-kort-version

Mönster lär barnen de matematiska grunderna

2021-11-17

”Matematik är så mycket mer än bara siffror, tal och att räkna. Det är genom matematiken – som ju ibland kallas vetenskapen om mönster – som vi erbjuds redskap för att tänka och resonera.”

(Maria Alkhede, matematikdidaktiker)

Förskolans utbildning ska ge barnen möjlighet att i vardagen använda matematik, både planerat och ta till vara situationer som uppstår, för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem (Skolverket, 2018).

I en till synes enkel målarbild där barnen ska upprepa ett specifikt mönster får vi in många lärande moment. Form, mönster, färg, antal för att benämna några. Några av barnen reflekterar kring vad som är mer eller mindre. Är tre mycket? Eller är 10 mer? Hur många blåa prickar, är det tjugotolv?

En sak är säker…Den matematiska resan börjar i förskolan!

Hur påverkas barn av det som finns runt omkring dem?

2021-11-08

Begreppet miljön som den tredje pedagogen omfattar idag såväl fysiska, som sociala och kulturella miljöer där pedagogernas medvetna val och underliggande motiv, verksamhetens idé och delvis ekonomi ligger till grund för hur den utformas.

Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter (Skolverket, 2018).

Tidigt i våras började vi pedagoger på förskolan att planera för en ny motorikbana som nu i höst blev klar. En gräsyta som sällan utnyttjades fick nu ge plats till en varierande bana i trä med många möjligheter till barnens förtjusning. Motorik, koncentration, samarbete, lek, glädje och samvaro över avdelningarnas gränser ser vi som följd av detta. Kul!

För att påvisa vad tillförande av material till miljön kan göra så kan man ta del av en liten aktion som @rektor_bernberg publicerade på Instagram.

”Bilden visar rörelsemönster på ett barn först när det har en plan yta, sedan tillför man en sten och efter det lägger man till en stock bredvid stenen. Rörelsemönstret är registrerat under lika lång tidsintervall under samtliga tre tillfällen”

Så frågan är… Vad händer hos oss?

Digitalisering i Surahammars förskolor

2021-11-01

Läs exempel från förskolor i Surahammar på hur de arbetar med digitalisering.

Green screen och iMovie

En dag efter maten när de andra barnen låg och sov testade jag och två barn (2 ½ och 3 ½ år) att göra en liten film med green screen i appen iMovie. Vi använde oss av ett stort grönt papper, iPad och Babblarna. Vi använde oss av en bakgrundsbild från Spången som vi ofta besöker och barnen känner igen.

Genom att våga och prova tillsammans gjorde vi en liten film.
Det blev en film på 48 sekunder och barnen spelade upp filmen om och om igen och tyckte att det var så spännande att Babblarna var ute på Spången dit vi brukar gå.

Programmering genom dans

Genom att följa sekvenser på skärmen och härma det vi ser följer vi instruktionen och arbetar med programmering. Vi har använt oss appen youtube där vi kollar på klipp från just dance.

Analog programmering

Här arbetar barnen med materialet plusplus som många av oss har. De följer mönster och arbetar således med programmering genom att följa den givna instruktionen som i detta fall är programmering.

QR-koder till ugglo appen

Här har vi skapat möjligheter för barnen att själva använda sig av QR-koderna för att höra böckerna i ugglo.

Ugglo har ett brett utbud av böcker, bland annat kompisböckerna för både små barn och de som är skrivna utifrån barnkonventionen. De har även böcker med TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation).

De två apparna vi använder är ugglo och cloudqrskanner.

FN-vecka i förskolan

2021-10-21

Förskolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Förskolan ska också spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter (Skolverket, 2018).

I samband med FN-dagen den 24 oktober brukar vi förankra FN:s Barnkonvention i barngruppen samma vecka. Vi fokuserar på grundprinciperna i konventionen, vilket även ICDP programmet utgår ifrån, det vill säga artiklarna 2, 3, 6 och 12. Till vår hjälp har vi ”Kompisböckerna” med utgångspunkt ur Barnkonventionen.

Barnkonventionens grundprinciper

Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.

Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.

Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

Vi läser, skapar, reflekterar och åskådliggör konventionen tillsammans i grupp samt ser på Unicefs kortfilm om konventionen. Ett viktigt uppdrag för förskolan att synliggöra!

Färgsortering i förskolan

2021-10-15

Därför är sortering betydelsefullt för ditt barns utveckling.

Färgsortering i förskolan

Sortering är nyckeln till att utveckla ett logiskt tänkande till matematik.

När man låter barnen sortera föremål tränar de på att uppfatta likheter och skillnader, vad som hör ihop och vad som inte hör ihop.

Sortering är en aktivitet som motiverar/roar många barn. En del barn sorterar massor spontant både inne och ute men vissa barn behöver ett mer planerat material för att komma igång.

Att "sortera hjälper barnen att strukturera sin verklighet och leder till upptäckter av föremåls egenskaper och relation till varandra” (Små barns matematik, NCM).

Inom förskolans utbildning har vi olika färdiga sorteringsalternativ anpassade till olika behov/intressen med målet att barnet ska lära sig sortera efter färg men också utifrån grupptillhörighet.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp”

(s.14 Lpfö 18).

Tips på fyra stycken föreläsningar om kompetensutveckling i skolan

2021-10-06

Liber kompetensutveckling bjuder på fyra stycken korta 15 minuters föreläsningar om aktuell forskning i skolans värld och bland annat en föreläsning med Semira och Erik Hall om elevhälsa för en ökad kvalitet. Reflektionsfrågor finns till varje kortfilm.

Föreläsningarna är kostnadsfria och kan ses när man kan/vill så fort man fått tillgång till länken som man får skickad till sig under vecka 43 när man har anmält sig.

Konsten att baka handlar om kemi, doft och smak!

2021-10-06

Förskolan och dess pedagogers uppdrag är att ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskap om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen (Skolverket, 2018).

Det kan tyckas vara avancerat, men både på förskolan och i hemmen finns det massor av kemi och att utforska kemiska processer med barn i förskolan handlar till stor del om att uppmärksamma sådant som finns omkring oss i vår vardag. Det kan exempelvis handla om att följa en upptinings- eller frysprocess eller som här, att ta vara på vad förskolans äppelträd har att erbjuda på hösten och baka en paj!

Steg för steg tar vi oss an uppgiften att baka en paj med allt vad det innebär med nya ord och begrepp som recept, ingredienser, decilitermått, grader, tid och mycket mer. För att inte tala om förnimmelsen av doften som sprids på hela avdelningen när pajen gräddas i ugnen… Många barn har inte förmånen att kunna ta tillvara äpplen från egen skörd, och att då kunna göra det på förskolan kan skapa sensoriska minnen som följer med långt upp i åldern.

Blev pajen god då?

Jodå, det blev en jättegod äppelpaj!

Projekt ”Brandkunskap” i förskolan

1 oktober 2021

Varje höst genomförs en brandutbildning på aktuell förskola. Hela veckan präglas av planerade lärsituationer, både praktiska och estetiska. Veckan startades upp med en gemensam brandövning som blev startskottet.

Barn lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera. Barnens lärande kan bli mångsidigt och samman­hängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande, stimulerande och lockande. Syftet med denna utbildning är att lära barnen brandsäkerhet och hur man ska agera om olyckan är framme därför att det är viktigt att ”tänka säkerhet” redan i tidig ålder och vi vet att barnen även tar med sig kunskapen hem. Att skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att jobba aktivt för att få barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön är ett viktigt uppdrag förskolan har (Skolverket, 2018).

Under veckan gör vi inventering tillsammans i barngruppen på respektive avdelning och tar reda på var brandsläckare, brandvarnare, brandfilt, nödutgångar och återsamlingsplatsen finns. Vi tränar på larmnummer, att krypa längs golvet OM rummet skulle vara fyllt med rök. En lärsituation med utomhusbio där ”Ellie och Jonas lär sig (oss) om eld” gick av stapeln trots regntunga skyar. Fyra avdelningar samsades om utrymmet och tog del av innehållet med glatt humör.

Traditionsenligt fick vi besök av Surahammars egna brandbil och tre brandmän. Brandbilen både tutade, blinkade och brandmännen använde brandslangen tillsammans med våra barn och guidade oss runt om och berättade om deras viktiga uppdrag.

Dessutom delades Bamsetidningar ut med Bamse som brandman. Spännande! 

Även förskolans brandslang användes av barnen och vi tränade på att träffa konor med laminerade eldar på. Vattentrycket är hårt och det krävs teknik för att bemästra konsten att manövrera en fylld brandslang.

Avslutningsvis genomfördes på fredagen en gemensam sångsamling utomhus med brandbilsparad, det vill säga vi radade upp alla brandbilar (de barn som ville fick ta med sig hemifrån) vi hade att tillgå och räknade tillsammans hur många det blev.

En fin vecka som innehållit många lärsituationer med varierat innehåll sett ur många perspektiv med fokus på barnets bästa.

Fokus ”Stopp! Min kropp”

28 september 2021

Det finns många skäl till att våga prata öppet med små barn om rätten till den egna kroppen. Även om vi inte alltid hittar orden, känner oss obekväma och får börja om, så gör vi de yngre barnen i förskolan en stor tjänst genom att börja tidigt.

Ju tidigare barn blir medvetna om kroppens värde och gränser, desto lättare blir det för dem att säga eller visa ja och nej. Att lära barnen respektera varandra och varandras rätt att säga nej eller stopp ligger i linje med förskolans strävansmål, det vill säga att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att ta hänsyn och leva sig in i andra människors situation samt att visa respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna (Lpfö18, Skolverket, 2018).

I förra veckan (38) uppmärksammade Rädda Barnen vikten om barns rätt till trygghet, och vi inom förskolan gjorde likadant. Dels med Rädda Barnens egen bok men också med värdegrundsmaterialet Kompisböckerna samt Djuren på Djuris. Alla barnen deltar, för det ska börjas i tid!

Analog programmering i förskolan…

21 september 2021

Den analoga programmeringen kompletterar den digitala vilket belystes här i ett tidigare inlägg.

Genom att delta i aktiviteter och utforska programmering på olika sätt stimuleras barnens förmåga att lösa problem, hitta mönster, tänka logiskt och att vara kreativ.

Med barn i förskoleåldern kan man arbeta både med analog- och digital programmering. Fördelen med analog programmering är att barnen ges möjlighet att uppleva programmering med flera sinnen exempelvis genom att bygga, rita, dansa och som här, pärla ett halsband. Svårare behöver det inte vara!

Analog programmering i förskolan

Här ska barnet skapa en egen färgkod som sedan upprepas i en loop. På köpet får barnet bekanta sig med nya begrepp och utvidga sin språkliga medvetenhet vilket stämmer väl in på att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld (Skolverket, 2018).

Först görs färkodningen på papper tillsammans med en pedagog och sedan gör barnet det praktiskt med nabbi-pärlor och gummiband. Bra jobbat!

Fysikaliska fenomen i förskolans undervisning!

15 september 2021

Den här terminen arbetar vi med projekt inom teknik och naturvetenskap på vår avdelning. Inom projektet/utbildningen möter barnen mängder av begrepp samt sammanhang som erbjuder egna hypoteser, resonemang samt nya begrepp, vilket rimmar väl med förskolans fokusområde SPRÅK.

Men hur gör vi för att väcka intresse och engagemang hos de allra yngsta (1-4 år) på ett begripligt sätt?

Vi började med att köpa in spännande laborationsutrustning anpassat för barn. Vi visste utifrån barnens intressen att de fann experimenterande med färger och material lustfyllt. Materialet introducerades, med de rätta begreppen – pipett, forskare, vetenskapsman, bakterie och så vidare. Med stor iver turades barnen om att experimentera i full forskar-mundering!

Här erbjuds undervisning i matematik (volym med mera), språk (begrepp och sammanhang med mera) samt sociala färdigheter (vänta på sin tur, hjälpa kamraten osv).

Förskolans läroplan 2018

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar
  • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

Isaac Newton

Därefter introducerade vi Isaac Newton för barnen genom en enkel teater där Newton filosoferar under ett träd och får ett äpple i huvudet. Barnen erhöll nya erfarenheter, nya begrepp och kunde uttrycka vad som hände när Isaac fick ett äpple i huvudet! GRAVITATION!

Syftet är inte att barnen ska kunna det vi utforskar tillsammans, men skapa erfarenheter som lagras i minnet – för att kunna plockas fram senare i barnets kunskapande i skolans värld. Det man en gång hört och sett gör det enklare i framtiden – våra inlagrade erfarenheter hjälper oss framåt i lärandet. När vi sedan ser hur barnen i den fria leken själva provar på att vara Newton, då vet vi att undervisningen skapat spår av erfarenheter!

Rollek

13 september 2021

Förskolan inrymmer många dimensioner. En är lek, en annan är undervisning och en tredje är omsorg. Det är viktigt att inte någon av dem får stå tillbaka.

Barnen i förskolan kommer i kontakt med verkligheten på ett annat sätt i leken, och med hjälp av andra barn eller vuxna utvecklas de till sociala individer.

Rolleken ger barn i förskolan möjlighet att använda sin fantasi, bearbeta sina egna erfarenheter och imitera omvärlden.

För barn är det lek i sig som är viktigt för på så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor.

Om man blir sjuk, ja då kontaktar man läkaren (enligt egen erfarenhet såklart) och blir undersökt.

Det kan till och med hända att man får sig en spruta!

Dags att mäta…

8 september 2021

I förskolans utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och
riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen.

Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld och lösa vardagliga problem samt ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att
utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen (Skolverket, 2018).

MÄTA är en matematisk aktivitet som är spännande att utforska
för barn i olika åldrar i förskolan. Men mäta är så många olika delar, inte enbart mäta längd, bredd, vikt och volym. Vad är då möjligt att skapa nyfikenhet för genom att arbeta med mätning och vilka begrepp kan barnen få möjlighet att möta genom mätning?

I den här mätaktiviteten får vi in nya ord/begrepp. Vi använder digitala hjälpmedel och vi åskådliggör tydligt på flera olika sätt vad vi ska göra både praktiskt och teoretiskt. Barnen är delaktiga genom hela processen och lär och visar tillsammans i grupp sett utifrån ett sociokulturellt perspektiv.

Hösten - anknytningens tid på förskolan

25 augusti 2021

När höstterminen startar upp inom förskolan innebär det många nya introduktioner, både för barn och vuxna.

Samspel och byggandet av trygga relationer är en naturlig del av arbetet i förskolan, inte minst med de yngsta barnen. Ingen introduktion är den andra lik men syftet är att förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och spelar därmed en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla i ett långsiktigt perspektiv och här under introduktionen har pedagogerna möjlighet att knyta an till barnet och vägleda det in i
förskolans värld.

Inför en introduktion av ett nytt barn till gruppen är det också värdefullt att förbereda de barn som redan finns.

Här använder vi en av ”Kompisböckerna” som ingår i vårat värdegrundsarbete för att förbereda och välkomna våra nya kompis till gruppen. 

Programmering

17 augusti 2021

Förskolans utbildning ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen (Skolverket, 2018).

Det är inte bara datorn, surfplattan och smarta telefoner som är
programmerade utan även många tjänster vi använder som till exempel diskmaskinen, bilen, dammsugaren och så vidare.

Vi kanske inte tänker på dessa saker som programmerade men de innehåller samtliga datorer som följer olika instruktioner.

Men vem har bestämt hur de ska fungera och vad de ska göra? Vi behöver ge barnen en tidig förståelse för att världen omkring oss faktiskt kan påverkas och att andra inte behöver göra det åt oss.

Om vi ser programmering och kodning som en del av någonting större i samhället, något som är viktigt för alla att förstå sig på, kan vi få fler uppslag till var vi kan börja.

Vi kan träna analogt på att upptäcka mönster när vi skapar pärlplattor och halsband.

Vi kan leka robotar och ge varandra instruktioner – hur måste jag formulera mig för att nå mitt mål (Förskoletidningen #6, 2017)? I denna lärsituation kombinerar vi fruktstund och programmering.

Vilken frukt vill du ha, och hur ska du ta dig dit med Blue-Boten?

Vilka knappar ska användas för att roboten ska göra som jag vill? Under tiden som ett barn programmerar iakttar de andra hur det går till och lärande bildas tillsammans i grupp.

Sommar, sommar, sommar…

29 juni 2021

Sommaren står för dörren och solen gör förskolans gård varm och het. Att då kunna erbjuda aktiviteter i skuggan som lockar till lek och samspel är värdefullt.

Vattenlek är alltid populärt. Vad flyter? Varför snurrar vattenhjulet? Decilitermått, vad är det?

Att ösa i och ur kan förtrolla de flesta barnen. Barngruppen och samspelet mellan barnen är en viktig och aktiv del i barnens utveckling och lärande i förskolan. Undervisningen ska baseras på såväl att barnen lär tillsammans och av varandra som samspelet mellan vuxna och barn.

Barnen lär sig genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera.

Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer (Skolverket, 2018)

Ska vi läsa?

21 juni 2021

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att upp muntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning, enskilt och i grupp, och samtala om litteratur och andra texter (Skolverket, 2018).

Här kan vi se en dialogisk sagostund där barnen är aktiva under högläsningen och pedagogen läser tillsammans MED barnen.

Högläsning/sagostund är avgörande för barns språkutveckling. Den har med ordförråd och ljudkänslan att göra, men också med social utveckling, utveckling av läsförståelse och metakognitiva förmågor, det vill säga ens egna tankeprocesser.

Bygg och konstruktion…

7 juni 2021

...är ett av de språk barnen i förskolan kan använda sig av när de utforskar sin omvärld och skapar sin egen identitet i samspel med andra. Förskolan är här en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust till att leka och lära. För barn är det leken i sig som är viktig och miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden och likväl stödja barnens utveckling, lärande, lek, kommunikation och problemlösning. Miljön ska även erbjuda alla barn varierande aktiviteter i olika sammanhang. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva (Skolverket, 2018).

När inne flyttar ut…

1 juni 2021

Förskolan ska stimulera barnens kreativitet, nyfikenhet och självkänsla. Barnen ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera samtidigt som utbildningen ska stimulera barnen samt ge dem möjlighet att arbeta både självständigt och tillsammans med andra (Skolverket, 2018).

När förskolan befinner sig mitt i en pandemi och sommaren står för dörren kan undervisningen med lätthet flyttas ut. En till synes enkel målarbild där hälften av fjärilen saknas och väntar på att bli fylld av färg likadant som den färdiga sidan kräver mycket av ett barn. Öga-hand-koordination, handstyrka och rörlighet, tålamod, fokus, finmotorik och kunskap om färg och form och mönster.

Allt detta ryms i aktiviteten.

Utökad syskongrupp, 1-5 år, sett ur ett sociokulturellt perspektiv en vanlig dag på förskolan

27 maj 2021

Rocka sockorna

Förskolan är en fantastisk arena där barn på ett naturligt sätt möter kamrater och där det alltid finns barn med olika kunskaper, erfarenheter och intressen som kan tänkas agera som lärare för de nya barnen, och där barn lär av varandra samtidigt som de
utvecklar sina samarbetsförmågor.

Lärande växer i samspel med kamrater, i interaktion och kommunikation med andra vilket i sin tur gör att barn utvecklar förståelse för andra.

Förskolan är en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust till att leka och lära. De yngre barnen inspireras av de äldre, de kan iaktta aktiviteter utan att först delta men ganska snart tar de efter, växer och utvecklas och de äldre lär sig att visa hänsyn och ta ansvar.

Ett ömsesidigt lärande sett ur ett sociokulturellt
perspektiv som gynnar både de yngre barnen och äldre barnen!

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: