Enskilt avlopp

Ett hushåll använder 800–1000 liter vatten varje dag som blir förorenat och måste tas omhand innan det släpps ut. Om du inte kan ansluta din fastighet till det kommunala avloppsnätet behöver du ordna en egen avloppslösning.

Det är mycket viktigt att det enskilda avloppet underhålls och sköts på rätt sätt. Detta för att förhindra smittspridning till dricksvattenbrunnar och badplatser. Även för att minska syrebrist och övergödning i vattendrag.

Utsläpp av avloppsvatten räknas som en miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. Du som är fastighetsägare och har enskilt avlopp är verksamhetsutövare. Du ansvarar för att se till att avloppsanläggningen uppfyller de lagstadgade kraven. Din anläggning måste ha både slamavskiljning och efterföljande rening.

Om du ska anlägga en ny eller ändra en befintlig avloppsanläggning måste du först göra en ansökan om tillstånd eller anmälan till kommunen. Du ska invänta på ett beslut innan du påbörjar några arbeten.

Att anlägga en enskild avloppsanläggning

För att få göra en enskild avloppsanläggning krävs tillstånd från kommunen. För vissa typer av anläggningar krävs inte tillstånd, men däremot en skriftlig anmälan. Anmälningsplikten gäller även om man enbart avser att göra en mindre ändring av sin befintliga avloppsanläggning.

Det krävs tillstånd exempelvis för:

 • En ny avloppsanläggning.
 • Vid påkoppling av vattentoalett på befintlig anläggning om vattenmängden eller antalet personer ökar.
 • Vid påkoppling av avlopp från separationstoalett (t.ex. urinsorterande toalett) till bad-, disk-, och tvättavlopp.
 • Ny placering av infiltration eller markbädd (även om tillstånd finns).
 • Inrättande av avloppsanläggning för BDT-vatten (bad-, disk och tvättvatten) eller annan slags toalett än vattentoalett som exempelvis förmultningstoalett eller liknande enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.

För att göra en anmälan eller ansökan behöver du skicka in följande:

 • Anmälan eller ansökan (du hittar ansökan här).
 • En tomtkarta (du kan skapa en tomtkarta här).
 • Teknisk beskrivning från tillverkaren om anläggningen (fabrikat, kapacitet med mera).
 • Sektionsritning, som visar anläggningen i tvärsnitt med höjd- och lutningsförhållanden.
 • Protokoll från siktanalys (vid infiltration i mark). Jordprovsanalyser ska utföras av godkänt laboratorium.

Av tomtkartan behöver det framgå:

 • Fastighetsgränser och tillfartsväg.
 • Befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten.
 • Egen befintlig eller planerad vattenbrunn.
 • Andra vattenbrunnar i området.
 • Diken eller vattendrag i anslutning till fastigheten, eventuellt berg i dagen, platsen/platserna där provgropar grävts och var jordprov tagits.
 • Berg- och jordvärme i området.
 • Förslag till placering och utformning av avloppsanläggning.

Tillstånd lämnas inte för enskilda avlopp inom verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp. Undantag görs för enskilda avlopp med stora brister. Då kan kommunen lämna tidsbegränsade tillstånd fram tills dess att påkoppling till den kommunala anläggningen är möjlig.

Annan markägare/sakägare

Om någon del av din avloppsanläggning hamnar på någon annans mark, måste du ha ett skriftligt medgivande från markägaren. Det gäller även när ledningarna dras genom väg och vid utsläpp i enskilt eller samfällt vattendrag.

Enligt miljöbalken bör de sakägare (oftast de närmaste grannarna) som kan beröras av avloppsanläggningen informeras om planerad installation. Även om ledningar inte dras på deras mark. De bör ha fått möjlighet att lämna synpunkter. Du ska bifoga ett intyg eller liknande som visar att berörda markägare informerats.

Vilken reningsmetod ska man välja?

I första hand ska du välja en metod som innebär att avloppsvattnet renas. Bakterier och näringsämnen med mera ska fångas upp i en avloppsanläggning innan vattnet leds vidare till mark eller recipient (sjö eller vattendrag). Om det inte går kan man i sista hand välja en sluten tank.

Det finns många olika avloppsanläggningar på marknaden. Vilken som är lämplig på just din fastighet bör du diskutera med sakkunnig entreprenör.

På Avloppsguiden hittar du mycket information om enskilda avlopp.

Kommunen har en avloppspolicy som visar vilka riktlinjer som finns kring enskilda avlopp.

Vad är viktigt att tänka på gällande placering?

 • Avstånd mellan vattentäkt och tät avloppsanläggning ska vara minst 20 meter. Avstånd mellan vattentäkt och en otät avloppsanläggning ska minst 50 meter och på vissa platser upp till 200 meter (bör motsvara grundvattnets transportsträcka under minst två till tre månader vid maximalt vattenuttag).
 • Avstånd till dike, vattendrag och sjö (bör vara minst 10 meter).
 • Avstånd till fastighetsgräns och bostadshus (bör vara minst 10 meter, informera dina grannar för att se om dessa samtycker).
 • Avstånd till farbar väg för uppställningsplats för slamtömningsfordon (bör vara mindre än 10 meter och den maximala höjdskillnaden max 6 m, mer information om regler vid slamtömning.
 • Avloppsanordningen bör alltid placeras nedströms en dricksvattentäkt och energibrunn.
 • För infiltrationsanläggningar ska även avståndet till grundvatten och berg beaktas och jordprover behöver skickas på analys.
 • Värt att tänka på är att det kan vara ekonomiska fördelar med att anlägga en gemensam anläggning med en eller flera grannar.

Beslut meddelas

När du får ditt beslut lämnar kommunen detaljerade anvisningar om hur anläggningen ska utföras. Det är du som söker som är ansvarig. Anlita gärna entreprenör men glöm inte att det är du fastighetsägaren eller sökanden som ansvarar för att anvisningarna följs.

Ett avslag från kommunen kan överklagas till länsstyrelsen.

Entreprenörsrapport (färdigställande av avlopp)

När din anläggning är klar ska du skicka in en entreprenörsrapport till miljökontoret. Till den ska du bifoga fotografier som är tagna under installationens gång. Blanketter för entreprenörsrapport hittar du här Blanketter.

Avgifter

Handläggningen av avloppsärenden kan medföra flera besök på platsen. För att täcka kostnaderna tar kommunen ut en avgift för prövning av avloppstillstånd och handläggning av anmälningar. Avgiften är fast och endast beroende av vilken typ av anläggning det är fråga om. Taxan beslutas av kommunfullmäktige. Information om avgifter kan lämnas av kommunen, men du hittar den beslutade taxan här Taxor och avgifter.

Utsläppsförbud

Avlopp som inte uppfyller reningskraven och som inte rustas upp kan komma att föreläggas med utsläppsförbud från ett visst datum.

Osäker på om ditt avlopp är godkänt?

Är du osäker på om du har en godkänd avloppslösning? På Avloppsguidens webbplats kan du testa om ditt avlopp är godkänt. Om din avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav måste den åtgärdas.

Köpa eller sälja hus med enskilt avlopp

Viktigt och tänka på när du köper en fastighet med enskilt avlopp är ta reda på om det finns giltigt tillstånd för anläggningen och vad för typ av avloppsanläggning det är och dess funktion och skick. Ska du däremot sälja din fastighet med enskilt avlopp bör du sammanställa de handlingar du har så som tillstånd, teknisk dokumentation, ritningar, dricksvattenprov och skötselråd för vatten- och avloppsanläggningen.

Vad säger lagen?

Att släppa ut avloppsvatten klassas som en miljöfarlig verksamhet och i Miljöbalken står det att det krävs en längre gående rening än slamavskiljning för behandling av avloppsvatten från enskilt avlopp. En slamavskiljare är detsamma som en trekammarbrunn och några exempel på längre gående rening är; markbädd, infiltrationsbädd eller minireningsverk. Det finns även idag många kretsloppsanpassade lösningar som lämpar sig för fritidshus.

Viktigt och tänka på är att miljöbalkens kunskapskrav ska tas till hänsyn vid anläggningsskedet, det innebär att som privatperson behöver en utbildad grävmaskinist anlitas för att avloppsanläggningen ska vara rätt utförd.

Övrigt

Vill du ha mer information eller rådgivning om enskilda avlopp kontakta oss på Miljökontoret.

Mer information om enskilda avloppsanläggningar hittar här nedanför bland snabblänkarna.

Allmänna råd om små avloppsanläggningar

Blanketter

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Surahammar kommuns avloppspolicy

Vilken teknik passar dina förutsättningar

Surahammar kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar