Norra Enbärsvägen

Norra Enbärsvägens östra sida har industrmark som idag är oexploaterad mark och syftet med detaljplanen är att se över prickmarken för att möjliggöra en mer sammanhängande industriyta.

Möjliggöra sammanhängande industriyta

Syftet med detaljplanen är att se över prickmarken för att möjliggöra en mer sammanhängande industriyta.

Antagande skede

Genom behov av att utöka verksamhet kring Enbärsvägen och Industrivägen behöver bland annat prickmark ses över för att möjliggöra byggnation kring dessa fastigheter.

Samhällsbyggnadsenheten har tagit fram ändringar av gällande detaljplaner; Detaljplan för område vid norra Enbärsvägen (S66D) och Detaljplan för del av Surahammar 10:466 m.fl. Industrivägen (S103D).

Syftet med ändringen är att ta bort prickmark (mark som inte får bebyggas) för att möjliggöra byggnation över plangränserna. Inga ytterligare ändringar görs i detaljplanerna.

I aktuellt planförslag tillämpas begränsat standardförfarande.

Detaljplanen har varit utsänd för samråd från den 22 december 2020 till den 12 januari 2021. Samrådstiden har efter det förlängts för att inhämta samrådsyttrande.

Det är möjligt för samrådskretsen att godkänna ett förslag till detaljplan redan under samrådet om förutsättningarna finns för att tillämpa ett begränsat standardförfarande. Det kan till exempel handla om fall där planförslaget berör en åtgärd av mindre betydelse med en mycket liten och tydlig samrådskrets som berörs. Godkännandet ska göras aktivt av samtliga i samrådskretsen. Om förslaget till detaljplan godkänns under samrådet kan kommunen utesluta granskningen.

Godkännanden av samrådsförslaget har inhämtats av samtliga i samrådskretsen. Planändringarna kan därför antas utan granskning.

Laga kraft

Detaljplanen har antagits av:
Bygg- & Miljönämnden, 2021-02-09, §10
Kommunstyrelsen, 2021-02-22
Kommufullmäktige, 2021-02-22, §15

Detaljplanen fick laga kraft 17 mars 2021.

Dokument till detaljplanen

Planbeskrivning Pdf, 4 MB.

Plankarta Pdf, 3 MB.

Granskningsutlåtande Pdf, 83 kB.

Protokoll KF Pdf, 1 MB.


Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plankontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress

Surahammars kommun
Bygg- och miljönämnden
735 23 Surahammar

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare