Trygghet

Brottsofferjouren hjälper brottsoffer

Den som drabbats av brott, exempelvis rån, misshandel, våldtäkt eller hot om våld behöver hjälp och tid att bearbeta vad som hänt. Ofta upplever den drabbade att han eller hon förlorat kontrollen över sitt liv. Då kan det vara särskilt viktigt med en erfaren samtalspartner som kan ge råd och stöd. Stödpersonerna lyssnar och bekräftar den drabbade. Stödpersonen har tystnadslöfte och ställer upp med den diskretion som är tillrådig.

Brottsofferjouren, BOJ, i vår kommun kan erbjuda dig:

  • Råd och Stöd
  • Hjälp med myndighetskontakter
  • Någon att tala med
  • Annan hjälp som du kanske vill ha

Brottsförebygganderådet i Surahammars kommun

Surahammars brottsförebygganderåd är ett rådgivande nätverk mellan polisen, kommunstyrelsen och kommunens verksamheter.

Verksamheten syftar till att minska brottsligheten inom kommunen samt att öka medborgarnas känsla av trygghet. Arbetet skall bedrivas i en så bred samverkan som möjligt mellan kommunernas förvaltningar, polisen och enskilda medborgare.
Det är oftast fråga om relativt enkla åtgärder som snabbt ger resultat och som också kan utvärderas.

Polisområdes BRÅ

Surahammars kommun deltar i ett brottförebygganderåd för polisområdet.

Kommunerna som ingår i polisområdet är:

Skinskatteberg, Fagersta, Norberg och Sala.

Syftet är att minska brottsligheten i polisområdet samt att öka medborgarnas känsla av trygghet.

Länsstyrelsens brottsförebyggande- nätverk LänsBrå

Sedan 2017 har Länsstyrelsen i uppdrag att samordna det brottsförebyggande arbetet i Västmanlands län.
Enligt förordning (2016:1258) om regional samordning inom det brottsförebyggande området ska Länsstyrelsen stödja och bidra till regional samordning av det brottsförebyggande arbetet i syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten i länet.

Det brottsförebyggande arbetet i länet har utvecklats mycket den senaste tiden. Vi arbetar strategiskt med långsiktighet och hållbarhet. Utgångspunkten i arbetet är det nationella programmet, men även de samverkansöverenskommelser och medborgarlöften som finns mellan kommunen och Polismyndigheten. Den regionala nivån utgör ett viktigt stöd och främjar samverkan mellan aktörer inom olika områden i länet.

Effektiv samverkan för trygghet (EST-gruppen)

EST-gruppen är en grupp med representation från Surahammars kommun, polismyndigheten, Surahammarshus AB och Svenska kyrkan där deltagarna är operativt verksamma och fångar upp olika typer av händelser och aktiviteter som sker. Gruppen träffas varannan vecka och skapar gemensamma lägesbilder utifrån en mall. Gruppen rapporterar till Strategiska rådet för brottsförebyggande arbete och Länsstyrelsen.

EST - arbetet

EST – gruppen träffas varannan vecka och utifrån en given mall skapas en gemensam lägesbild. Alla deltagare i EST-gruppen representerar olika delar av kommunens verksamheter och har i uppdrag att mellan mötena dokumentera de lägesbilder som inkommer samt på mötena rapportera om dessa. Deltagarna har uppdrag att ta fram underlag för sina lokala lägesbilder såsom tillexempel statistik över larm, orosanmälningar, rapporter med mera. Olika digitala system undersöks för att kunna samla in lägesbilder på ett kunskapsbaserat sätt.

EST-gruppen rapporterar till Länsstyrelsen Västmanland och Strategiska rådet för brottsförebyggande arbete en gång per månad och beslut tas av strategiska rådet för brottsförebyggande arbete om man vill genomföra en fördjupad kartläggning av något område. Strategiska rådet för brottsförebyggande arbete beslutar vem som får detta uppdrag. Strategiska rådet för brottsförebyggande arbete beslutar även om att genomföra orsaksanalyser.

Kommunen strävar efter att jobba preventivt och våra prioriteringar ska baseras på kunskapsbaserade analyser och fokusprevention. Prioriteringskriterierna baseras på kommunens arbete med lägesbilder.

Syftet med EST-gruppen

Syftet med EST-gruppens arbete är att genom att samverka kring skapandet av lägesbilder få ökad kunskap och större evidens kring bakomliggande faktorer och orsaker till uppkomst av brott. Fokus är att utifrån lägesbilder bli mer träffsäkra med insatser och öka det förebyggande trygghetsarbetet. Här används preventionsstjärnan som modell för att lokalisera risk och skyddsfaktorer.

Grannsamverkan

Du har säkert sett skyltar om grannsamverkan i olika kvarter men vad innebär det? Grannsamverkan handlar framförallt om att de boende i ett område samverkar med varandra för att förebygga brott och öka känslan av trygghet. De boende kan hjälpas åt med att hålla koll på varandras bostäder och närområdet. De samarbetar med polisen som bidrar med kunskap och information. I varje område med grannsamverkan ska det finnas ett ombud.

Vill du ta reda på om grannsamverkan finns i ditt område och hur det fungerar lokalt?


Kontakta kommunpolisen

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Andreas Hagwall

SÄKERHETSCHEF