Lärande i våra förskolor

Läroplanen ska garantera att alla barn får en lika bra förskola, oavsett var de bor. Eftersom alla förskolor följer samma läroplan har de också samma mål.

Surahammars kommun arbetar gemensamt efter ett vägledande samspel - ICDP

All vår verksamhet utgår från läroplanen. Däremot kan sättet att arbeta skilja sig åt och därför är varje förskola unik. Vad som passar på en förskola kanske inte passar på en annan. Verksamheten ska alltid anpassas efter barnen.

Se vår video :

Ett vägledande samspel

ICDP programmet är ett utbildningsprogram utarbetat av professorerna Hundeide och Rye vid Specialpedagogiska institutet vid Oslo universitet. Genom stöd och vägledning till pedagogerna är syftet att förebygga psykisk ohälsa hos barnet.

Programmet används i cirka 35 länder och i samarbete med organisationer som Save the Children, Unicef, Care och WHO. ICDP programmet introducerades i Sverige år 2000 av Rädda Barnen och fick då det svenska namnet Vägledande samspel.

Programmets ursprungliga namn, International Child Development Programme, förkortas ofta till ICDP och förkortningen är det som används mest, både i Sverige och internationellt. Programmet finns för närvarande i bruk i cirka 25 procent av Sveriges kommuner. ICDP programmet beskriver ett förhållningssätt, inte en metod med ett instruerat och strukturerat program som det ibland förväxlas med.

Programmet är samhällsorienterat, hälsofrämjande, resurs- och relationsorienterat och syftar till att stödja och främja den psykosociala omsorgskompetens hos de personer som har omsorg om barn antingen de är föräldrar eller omsorgspersoner inom olika verksamheter som till exempel förskolan. Programmet fokuserar på det som är positivt i samspelet mellan omsorgsgivare och barnet, där utgångspunkten är var och ens möjlighet och förmåga till utveckling och där dialogperspektivet ses som den främsta vägen att fånga och vidareutveckla mänskliga resurser. Programmet har under tiden anpassats och utvecklats för användning inom förskola, skola, socialtjänst, äldreomsorg, behandlingshem, familjehem, barnhälsovård och familjecentraler. Programmets teoretiska förankring baseras på vad som krävs för att skapa en utvecklingsfrämjande uppväxtmiljö för barn. Utifrån ett salutogent perspektiv bygger ICDP programmet på teorier om modern spädbarnspsykologi, anknytningsteori, affektpsykologi, objektrelationsteori och förmedlad inlärning. Programmet fokuserar på att stödja omsorgsgivaren i att upptäcka, se och följa barnets egna initiativ, att se barnet som ett subjekt med egen kompetens, en människa som ger uttryck för egna avsikter, känslor och önskningar. Denna strävan överensstämmer med den syn på barn som utgör grunden för FNs konvention om barnets rättigheter. De artiklar som programmet bygger på är artikel 2 - icke-diskriminering, artikel 3 - barnets bästa, artikel 6 - rätt till liv och överlevnad samt artikel 12 - åsiktsfrihet och rätten till att bli hörd. Programmet är uppbyggt kring tre dialoger kring barnet, den känslomässiga emotionella dialogen, den meningsskapande och utvidgande dialogen samt den reglerande och gränssättande dialogen. Dialogerna återspeglar intentionerna i Barnkonventionen som handlar om barnets rättigheter. Inom dialogerna har åtta samspelsteman utformats för att omsorgsgivaren genom dem ska bli medveten om det positiva i samspelet med barnen.

Stiftelsen ICDP Sweden äger rättigheterna till programmet och stiftelsen grundades av Valstadskollektivet, Västrumgården AB samt Karin Edenhammar. Programmet är varumärkesskyddat sedan år 2008.

Hur arbetar Surahammars kommun med ICDP

Det treåriga ICDP projektet för förskolorna i Surahammars kommun startades upp under vårterminen 2016 med en gemensam föreläsning för all förskolepersonal av barnpsykologen Gunilla Niss som arbetat med programmet sedan detta infördes från Norge till Sverige via Rädda Barnen år 2000.

Fram till och med höstterminen 2018 ska alla förskolepedagoger genomgå en implementering av programmets åtta samspelsteman under sammanlagt 15 timmar.

Vidare ska minst en pedagog per avdelning genomgå programmets nivå 1 utbildning vilket fokuserar på programmets teoretiska innehåll. Utbildningen omfattar fyra heldagar. Syftet med nivå 1 utbildningen är att pedagogerna ska kunna koppla praktik till teori och teori till praktik i deras reflektioner.

Tre pedagoger har även utbildats i programmets nivå 2 vilket gör dem till vägledare inom programmet och därmed registrerade i stiftelsen. Utbildningen ger dem behörighet att implementera programmet vidare. Intentionen är att alla nyanställda pedagoger ska genomgå en implementering i ICDP programmet.

Under projektets gång har analysmaterial kontinuerligt samlats in. Materialet består av reflektionstankar, utvärderingar, enkäter, intervjuer och filmer. Forskningsarbetet sker i samarbete med Mälardalens högskola och fil doktor Anne Lillvist. Utifrån de forskningsresultat som framkommer kan vidare kvalitétsarbete utarbetas.

Ständig utveckling av våra förskolor

I Surahammars kommun arbetar vi kontinuerligt med att utveckla våra förskolor. Det gör vi bland annat genom vårt kvalitetsledningssystem med interna och externa revisioner. Det är ett sätt vi kan kontrollera att vi har rutiner och arbetssätt som fungerar och vad som behöver utvecklas för att göra vårt arbete ännu bättre.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: