Dricksvatten

Dricksvatten är ett av våra viktigaste livsmedel. Idag ställs det höga krav på det dricksvatten som levereras till din kran. Det ska vara hälsosamt och fritt från bakterier och övriga föroreningar. Gränsvärdet är 1,5 mg/liter och är satt utifrån att man kan få emaljfläckar på sina tänder som barn. För större barn och vuxna ger fluorid ett bra skydd mot karies samt att fluorid är ett naturligt material som finns i berggrunden. För information om flouridhalten i Surahammars kommun läs mer på Surahammars Kommunal Tekniks hemsida.

Observera att det endast är kallvatten som räknas som livsmedel, inte varmvatten. Varmt kranvatten är i första hand avsett för andra hushållsändamål än dryck och matlagning enligt vägledningen till livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.

Enskild vattenbrunn

Har du en vattenbrunn är det du själv som måste hålla koll och sköta brunnen då brunnsvattnet påverkas av både årstid och användning. För att beställa vattenanalys kan du kontakta Synlab, vilket är ett ackrediterat företag kommunen använder sig av. Beställning av prov görs endast på Synlabs hemsida.

Du kan även läsa mer information om egen brunn på Livsmedelsverkets hemsida.

Det som är viktigt att tänka på är;

  • Att analysera vattenkvalitén vart tredje år, eller oftare om du misstänker föroreningar
  • Kontrollera att ytvatten inte kan rinna in i brunnen
  • Undvika djurspillning och liknande närmast brunnen
  • Kontrollera regelbundet att brunnslocket och brunnsringar är hela och täta
  • Installera reningsfilter om du drabbats av missfärgningar eller dålig lukt/smak

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Nu kan du som brunnsägare bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet.

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera; Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Den informationen är viktig för kommunen som planeringsunderlag för VA-utbyggnad och framtida behov av dricksvatten.

Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär på webben. Det hittar du här: apps.sgu.se/brunnsinventering/

Om du har problem med ditt dricksvatten

Det är bra att analysera sitt dricksvatten för att försäkra sig om att vattnet håller bra kvalitet. Detta genomför du enklast genom att beställa brunnsanalys från SynlabAlcontrol vilket är det ackrediterade analysföretag som kommunen använder sig av. Efter den 1 maj 2008 blir beställning via webbportalen (www.synlab.se) det enda sättet för privatpersoner att beställa sin brunnsvattenundersökning hos Synlab.

Om analysresultatet visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare anlita fackkunnigt företag för att åtgärda problemet. Det vanligaste man behöver göra är att täta brunnens övre delar och lock där ytligt vatten kan rinna in. Ska problemet åtgärdas med vissa kemiska produkter behöver man installera ett filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

Skicka gärna kopia på utförd mätning till Miljökontoret.


Ansvarig för vattentäkter

I Surahammar är det KommunalTeknik AB som är huvudman för Rävnäs vattentäkt där det kommunala dricksvattnet transporteras till de boende i kommunen.


Användning av enskild dricksvattenbrunn till livsmedelsverksamhet

Enligt miljöbalken har den som bedriver en verksamhet eller åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ansvar att fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka/förebygga sådana verkningar. Den som ansvarar för en dricksvattenanläggning bör då undersöka vattenkvalitén regelbundet för att kontrollera att den är förenlig med riktvärdena som finns.

Information om fluorid och hämtning av dricksvatten med låg fluoridhalt kontakta Surahammars kommunalteknik: 0220-46700

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar