Risk och sårbarhet

Dricksvatten

Problem med dricksvatten
Översvämningar, läckor, elavbrott, smittor och kemikalieolyckor är några av de händelser som kan leda till att tillgången på dricksvatten begränsas.
Det är det kommunalägda bolaget Kommunalteknik som ansvarar för dricksvattnet i Surahammar.
Om dricksvattnet någonstans i Surahammars kommun skulle bli otjänligt kommer information om detta finnas på Kommunaltekniks webbplats

Vid ett större vattenavbrott kommer kommunen placera ut dricksvattentankar på särskilt fastslagna platser. Information om var dessa finns kommer att gå ut via kommunens webbplats samt via lokalradion SR P4 Västmanland.

Följande samhällsviktiga abonnenter prioriteras vid vattenbrist:

  • Vård- och omsorgsboende
  • Storkök
  • Hämtstationer för allmänheten

Om resurserna räcker till prioriteras därefter:

  • Vårdcentral
  • Skola och förskola
  • Stora djurbesättningar
Värmebölja
Översvämning
Strömavbrott

Det är främst du själv som ansvarar för att hantera konsekvenserna av ett strömavbrott. Därför är det viktigt att du förbereder dig inför sådana händelser. Vid större strömavbrott har även kommunen ett ansvar att hantera störningar i den egna verksamheten och stödja och hjälpa dem som befinner sig i kommunen.

Vad händer vid strömavbrott?
Vid strömavbrott är det din elleverantör som har information om hur många som har drabbats av strömavbrottet, hur lång tid det preliminärt kan ta att återställa strömförsörjningen och så vidare. Om till exempel teleförbindelsen går ner som en följd av strömavbrottet är det teleoperatören som ska informera om detta. Vid långvariga elavbrott i Surahammars kommun, se Surahammar.se och lyssna på SR P4 Västmanland.

Vad gör kommunen vid allvarliga strömavbrott?
Kommunens ansvar är att se till att de som bor, jobbar i eller besöker kommunen får stöd och hjälp. Vid ett omfattande strömavbrott skulle det till exempel kunna innebära att ordna reservkraft och vatten för äldreomsorg, skola och förskola.

Vad kan jag själv göra för att förbereda mig?
Se till att ha en radio, följ händelserna i SR P4, följ kommunens information om händelserna. Känna till de viktigaste telefonnumren, förbered med dricksvatten, mat, alternativ värmekälla (tänk på brandrisken) etc. Genom länkarna nedan kan du hitta information om hur du kan förbereda dig för strömavbrott. Här kan du läsa mer om samhällets ansvar vid elstörningar

Din beredskap för elstörningar

Olycka i Seveso industri

Företag som lagrar vissa mängder av särskilt farliga kemikalier (exempelvis mycket giftiga, miljöfarliga, explosiva) omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen).
En lag och förordning som handlar om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
I Surahammar omfattas lustgasfabriken Air Liquide AB av lagen.

Air Liquide Gas AB
Företaget ligger i västra utkanten av Surahammars tätort, intill Surahammars Bruk. Där tillverkar företaget olika gaser i en så kallad luftgasfabrik .

Dessa gaser utvinns direkt ur den omgivande luften:

Syre: Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. Kan orsaka eller intensifiera brand vid hög syrgashalt över 25 %.

Kväve: Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. Höga koncentrationer kan utan förvarning orsaka medvetslöshet och kvävning.

Argon: Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. Höga koncentrationer kan utan förvarning orsaka medvetslöshet och kvävning.

Väte: Extremt brandfarlig gas. Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. Ej kända förgiftningseffekter orsakade av denna produkt.

Säkerhetsdatablad för de olika gaserna

På en separat produktionsanläggning, på samma arbetsplats, tillverkar företaget vätgas genom elektrolys av vatten. Företaget ingår i den franska koncernen Air Liquide som har ett världsomspännande nät med produktionsenheter. Luftgaserna som produceras i Surahammar lagras i flytande form i isolerade lagertankar. Bland kunderna finns flera större industrier och även sjukhus för medicinska produkter. Vätgas lagras i buffertankar i gasform.
Gasen distribueras i gasflaskemballage med lastbil till kunder över hela Norden. Luftgasfabriken i Surahammar följer föreskrifterna om förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor baserade på EUs Seveso III direktiv, eftersom företaget lagrar stora mängder flytande syre.

Information till allmänheten om anläggningen Air Liquide AB Surahammar Pdf, 3 MB.

Om en olycka inträffar
Inträffar en olycka på den aktuella anläggningen finns rutiner för hur myndigheter larmas. När allmänheten måste varnas startar utomhussignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Signalen varar 7 sekunder följt av 14 sekunders tystnad. VMA aktiveras från SOS Alarm eller räddningstjänstens räddningscentral. Efter signalen ges ett kompletterande meddelande i radion.

Grafik av VMA  (Viktigt meddelande till allmänheten)

När signalen låter ska du:

  • Gå in
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation
  • Lyssna på radion för information, P4 Västmanland 100,5 MHz
  • Stanna inomhus tills du blir uppsökt eller tills du hör signalen Faran är över

På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

Signalen Viktigt Meddelande till Allmänheten och Faran är över testas klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december varje år. Information om detta ges i radion även vid testning

Om du hamnar i rök eller gasmoln...
Tänk på vindriktningen! Sök dig bort från olyckan. Gå 90° från vindriktningen, varken mot eller med vinden. Brandrök kan ha starkt stickande lukt som kan ge sveda i ögon och näsa samt ge irritation i halsen och hosta.

För ytterligare information om ex. tillsynsbesök kontakta Länsstyrelsen Västmanland eller besök Länsstyrelsens webbplats.

Miljöskyddsfunktionen
Avdelningen för miljö Epost till Länsstyrelsen

vastmanland@lansstyrelsen.se

010-224 90 00

Länsstyrlsens webbplats

Verkamhetsutövarens kontaktuppgifter

Huvudkontor
Air Liquide Gas AB
Box 2911
212 09 Malmö
Lundavägen 151
212 24 Malmö
Telefon: 040-38 10 00
E-post: info.sweden@airliquide.com
Öppettider: 08.00-16.30

Produktion luftgaser
Air Liquide Gas AB
Stålvägen 5
735 31 Surahammar
Box 63
735 22 Surahammar
Tel: 0220-396 00

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Andreas Hagwall

SÄKERHETSCHEF