Bygglovsbefriade åtgärder

Riksdagen har beslutat om att vissa åtgärder är bygglovsbefriade, dessa kräver oftast anmälan i stället.

Bygglovsbefriande åtgärder

Regeringen har beslutat att vissa åtgärder som tidigare krävde lov inte kräver lov utan bara kräver en anmälan eller har lovbefriats helt. Dessa åtgärder kallas ibland i folkmun för attefallsbyggnad eller attefallstillbyggnad.

De åtgärder som kan uppföras på sin tomt utan lov- eller anmälan listas här nedanför. För att vara säker på att verkligen åtgärden skulle vara lovfri så rekommenderas alltid en kontakt med byggnadsnämnden innan åtgärden påbörjas.

Många av de åtgärder som är undantagna från krav på bygglov enligt PBL får endast uppföras eller utföras på eller i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. En åtgärd får endast göras på enbostadshus. Det är därför viktigt att veta när en bostadsbyggnad är ett en- eller tvåbostadshus eller ett flerbostadshus.

Det är även viktigt att veta vad en tomt är. Detta eftersom om ett bostadshus har en egen tomt eller inte kan vara avgörande för om det är ett en- eller tvåbostadhus eller ett flerbostadshus. Men även eftersom vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna till en- och tvåbostadshus endast får göras inom bostadshusets tomt och omedelbara närhet.

Åtgärder som har undantagits på kravet från lov men som kräver en anmälan

Komplementbyggnad
Komplementbyggnad eller komplementbostadshus på högst 30 m², så kallat attefallshus.

Ett attefallshus är en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus till ett en-eller tvåbostadshus. Den kräver inte bygglov men krävs i stället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga. Den sammanlagda byggnadsarean av alla attefallshus som uppförs på tomten får inte vara större än 30 m2. Byggnaden får inte vara högre än 4 meter eller placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter om inte närmaste granne godkänner.

Bygglovsbefriad tillbyggnad högst 15 m²
Det krävs oftast inte bygglov för att göra högst en tillbyggnad på högst 15 m2 på ett en- eller tvåbostadshus, en så kallad attefallstillbyggnad. Detta kräver i stället en anmälan och får inte påbörjas innan ett startbesked har blivit utfärdat.

Bygglovsbefriade takkupor
Det krävs oftast inte bygglov för att göra en eller två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus, så kallade attefallstakkupor. I de flesta fall krävs det en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

Inreda ytterligare en bostad utan bygglov
Det krävs inte bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad. Det krävs i stället en anmälan och ett startbesked för att få börja bygga.

Åtgärder som har undantagits på kravet från lov och inte kräver anmälan

En viktig grundregel är att bygglovsbefriade åtgärder inte får strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser. Vissa byggnader är skyddade där det kan krävas lov trots meddelat undantag enligt nedanstående.

Är man osäker är det alltid bra att man tar kontakt med byggnadsnämnden innan man påbörjar en byggnation. Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för det som byggs och bebyggelsemiljö och kan ingripa om det är något som har uppförts i strid mot plan- och bygglagen eller angränsande lagstiftningar – trots att åtgärden inte kräver lov.

Oavsett om en åtgärd kräver bygglov eller anmälan eller inget av det så ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden vara uppfyllda.

Om kraven inte är uppfyllda kan det leda till att byggnadsnämnden ingriper med tillsyn.

Ändring av en byggnads yttre utseende, så kallad fasadändring

Bygglov krävs vanligtvis för ändringar av en byggnads yttre utseende, så kallade fasadändringar, inom områden med detaljplan. Det finns dock vissa undantag från lovplikten för en- och tvåbostadshus.

Solfångare och solcellspaneler

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader. Det kan dock finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelser eller detaljplaner. Solfångare och solcellspaneler som är fristående på marken är inte bygglovspliktiga beroende på hur de placeras.

Bygglovsbefriad tillbyggnad med balkong, burspråk med mera

Det krävs, under vissa förutsättningar, inte bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel på en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan.

Undantag från lovplikt för parkeringsplats

Det krävs inte bygglov för att anordna en parkeringsplats på en fastighet där det endast finns ett eller två bostadshus eller ett tvåbostadshus om parkeringsplatsen enbart är avsedd för fastighetens behov.

Altan

Det kan krävas bygglov för altaner. Under förutsättning att vissa kriterier är uppfyllda finns det dock undantag från krav på bygglov för att anordna en altan vid ett en- eller tvåbostadhus. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Bygglovsbefriad uppställning av fritidsbåt, husvagn och husbil

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar. Uppställningen får dock inte ske utan bygglov vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område eller om det finns en utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Bygglovsbefriad tillbyggnad utanför detaljplan

Det krävs bygglov för tillbyggnad. På vissa platser får man dock göra en liten tillbyggnad på en- och tvåbostadshus utan bygglov. Detta undantag gäller om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Det krävs, i de flesta fall, heller ingen anmälan för att göra en sådan tillbyggnad.

För att påbörja en sådan tillbyggnad så behöver man oftast kontakta byggnadsnämnden för en bedömning vad en mindre tillbyggnad är.

Bygglovsbefriad komplementbyggnad utanför detaljplan

Det krävs bygglov för nybyggnad. På vissa platser får man dock uppföra en komplementbyggnad till ett en- och tvåbostadshus utan bygglov. Detta undantag gäller om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Det krävs heller ingen anmälan för att göra en sådan komplementbyggnad.

För att påbörja en sådan komplementbyggnad så behöver man oftast kontakta byggnadsnämnden för en bedömning vad en mindre byggnad är.

Mur och plank utanför detaljplan

Det krävs bygglov för murar och plank. På vissa platser får man dock uppföra murar och plank vid en- och tvåbostadshus utan bygglov. Detta undantag gäller om fastigheten ligger utanför område med detaljplan och utanför en "sammanhållen bebyggelse där bygglov krävs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen". Det krävs heller ingen anmälan för att uppföra sådana murar eller plank.

Inom 3,6 meter ifrån bostadshuset så kan man även inom detaljplanerade områden uppföra en mur- eller plank med en höjd upp till 1,8 meter eller inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Friggebod (mindre komplementbyggnad)

I omedelbar närhet av bostadshuset uppföra eller bygga till en komplementbyggnad som tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov enligt denna paragraf eller motsvarande äldre bestämmelser inte får en större byggnadsarea än 15,0 kvadratmeter och som inte har en större taknockshöjd än 3,0 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Bygga ett skärmtak

Det krävs inte bygglov för att på en tomt där det finns ett en- eller tvåbostadshus anordna ett skärmtak över en skyddad uteplats inom 3,6 meter ifrån bostadshuset eller över en altan, balkong eller entré, om skärmtaket tillsammans med andra skärmtak som har anordnats på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter, och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter.

Prövning av byggnadsnämnden

Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande och en avgift kommer att tas ut för att handlägga anmälan.

För byggnation närmare tomtgräns än 4,5 m krävs grannens medgivande, undersök också gällande detaljplan eller områdesbestämmelser vad som gäller, om ni är osäkra så kan ni alltid kontakta Byggnadsnämnden för rådgivning. Rådgivningen är alltid kostnadsfri.

Om åtgärder sker på kulturhistoriskt värdefulla miljöer så kan alltid det krävas lov, trots undantag.

Du hittar mer information på Boverkets webbplats.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plan- och Byggkontoret

Skicka e-post till vår gemensamma mejlbox

plan-bygg@surahammar.se

Boka en tid med våra handläggare

0220-390 00

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Bygg- och Miljönämnden
Box 203
735 23 Surahammar