Elevhälsan

Skolans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande samt att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. Hälsa och lärande förutsätter varandra. Därför är elevhälsa ett ansvar för alla i skolan.

Arbetet med elevhälsa innebär en hög grad av samverkan mellan den samlade elevhälsan, lärare och övrig personal i skolan.

Elevhälsan ansvarar för det övergripande elevhälsoarbetet på skolan och enskilda elevers psykosociala situation samt utreder elever i behov av särskilt stöd.

Elevhälsan

Elevhälsa kartlägger behov och identifierar främjande och förebyggande insatser. Med sina olika kompetenser bidrar Elevhälsan till att hitta relevanta åtgärder, samverkar med personal och hem samt övriga nätverk såsom BUP och socialtjänst och har kontakt med andra instanser och myndigheter när så behövs.

I elevhälsan ingår rektor, skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog/speciallärare. Tillsammans ska de omfatta medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk kompetens. Representanterna för elevhälsan bildar tillsammans ett elevhälsoteam. Teamet arbetar tillsammans bland annat för att hjälpa och stödja elever med inlärningsproblematik, sociala svårigheter eller beteendeproblem.

Elevhälsan har sambandet mellan lärande och hälsa i fokus. Arbetet ska verka förebyggande och hälsofrämjande – men ska även stödja elevernas utveckling mot målen.

Elevhälsans medicinska insats (EMI)

I EMI ingår skolsköterskor och skolläkare. Skolläkaren träffas efter överenskommelse med skolsköterska. Till oss är elever och föräldrar välkomna för att diskutera barns och ungdomars hälsa. Det kan gälla frågor om utveckling, mat, sömn, fysisk aktivitet, sjukdom, trivsel och relationer.

 • Vi arbetar förebyggande och uppmuntrar en hälsosam livsstil
 • Vi erbjuder hälsobesök och vaccinationer samt har mottagning för eleverna
 • Vi ingår i skolans elevhälsoteam
 • Vi har tystnadsplikt
 • Vi arbetar för en god och säker arbetsmiljö för eleverna

Skolhälsovården kan sägas vara elevernas företagshälsovård. Målet är att följa elevernas utveckling, att bevara och befrämja deras psykiska och fysiska hälsa samt att verka för sunda levnadsvanor.

Skolsköterskans arbete sker i samarbete med föräldrar och övrig personal i sådana frågor i skolan som rör barnets hälsa.

Basprogram för EMI Surahammars kommun

 

 • Förskoleklass Hälsobesök och hälsosamtal tillsammans med förälder, längd, vikt, syn och hörsel.
 • År 2 Hälsobesök och hälsosamtal. Längd och vikt. Vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund.
 • År 4 Hälsobesök och hälsosamtal. Längd, vikt, rygg och synundersökning.
 • År 5 Vaccination mot HPV. HPV-vaccination innebär två sprutor med 6 månaders intervall.
 • År 6 Hälsobesök och hälsosamtal. Längd, vikt, rygg och synundersökning.
 • År 8 Hälsobesök och hälsosamtal. Längd, vikt och rygg. Vaccination mot Stelkramp, kikhosta, difteri och polio.


Information om vaccinationer

EMI erbjuder vaccinationer i enlighet med sveriges barnvaccinationsprogram.

Vaccinationer sker på specifika dagar och tider varför det är viktigt att komma till det erbjudna vaccinationstillfället. Har eleven förhinder så kontakta skolsköterskan.

Vaccin mot mässling, påssjuka, röda hund

Vaccin mot HPV

Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta

Här finns information till dig med barn som av olika anledningar inte vaccinerats mot sjukdomarna som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet. Bra att veta om ditt barn är ovaccinerat.

 

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Helena Gustavsson Fröjd

SKOLSKÖTERSKA

Tuppkärrsskolan och Virsboskolan

Maria Vattulainen

SKOLSKÖTERSKA

Hammarskolan och Nytorpsskolan

Therese Siivola

SKOLSKÖTERSKA

Bäckhammarskolan och Starbäcksskolan

$data.name

Linnea Bornedal

SKOLKURATOR

Bäckhammarskolan, Hammarskolan och Virsboskolan