Kvalitet och skolplan

Utbildningsförvaltningen i Surahammars kommun arbetar ständigt med att utveckla och förbättra verksamheten.

Huvudmannen och rektorer ansvarar för att planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer samt till de kommungemensamma målen.

Underlagen visar vilka insatser verksamheterna behöver göra för att utvecklas och nå uppsatta mål och resultat. Det är ett krav i skollagen att kommunen ska ha ett organiserat kvalitetsarbete.

Kvalitetsuppföljning

Varje år ska skolledningen granska, analysera och ta fram förbättringsområden inom alla förskolor och skolor. Förbättringsområdena ska sedan sammanställas i en kvalitetsuppföljning för respektive verksamhet.

Analyser och förbättringar av hela förskolan, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan centralt sammanställs i en kvalitetsrapport.

Varje verksamhets kvalitetsuppföljning är grunden för utveckling och planering av verksamheten i de kommande läsårens kvalitetsarbeten.

Skolplanen anger målen för våra verksamheter

Skolplanen innehåller mål som gäller för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, särskola och vuxenutbildning. Målen visar vad politikerna vill satsa på under de kommande åren. Den är antagen av utbildningsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden.

Visionen i skolplanen är att Surahammars kommun blir en av Sveriges bästa skolkommuner.

De tre målområden som finns i skolplanen är:

  • Våra gemensamma värderingar
  • Kunskap och lärande
  • Utveckla ansvar och inflytande

Skolplanens mål följs upp

Skolplanens mål ska följas upp varje år för att ge möjlighet till ständiga förbättringar. Verksamheterna följer upp skolplanen genom sin kvalitetsuppföljning. Kvalitetsuppföljningen visar hur verksamheterna har arbetat med varje målområde. Den ska även visa vilka brister det finns och hur de ska åtgärdas för att uppfylla målen.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: