Kohagens naturreservat

Strax norr om Surahammars tätort ligger Kohagens naturreservat, bildat 1993 som ett av de första kommunala naturreservaten i landet. Området består av ängs- och betesmark med ett rikt växt- och fågelliv, här finns även en hassellund, gammal granskog samt blandskog insprängd i vacker bergslagsnatur som gränsar till Kolbäcksån och Strömsholms kanal.

Förr betade brukets kor här, nu är det hästar och får som håller markerna öppna. På det sättet gynnas den flora som endast växer på hävdad mark, dvs mark som antingen är betad eller slagen. Utan betesdjuren skulle ängsmarken förbuskas och många arter snabbt försvinna.

På de öppna ängs- och hagmarkerna växer det bland annat slåtterblomma, slåtterfibbla, ängsskallra, ängsvädd, svinrot, jungfrulin och darrgräs. Det finns även tre olika orkidéer i området, fläckig nyckelblomster (Jungfru Marie nyckelblomster), grönkulla och nattviol.

I den gamla granskogen kan man även finna de ovanliga och vedlevande svamparna ullticka och gränsticka. De lever endast i gammal skog med god tillgång på omkull fallna granstockar.

Inom reservatet finns många hålträd som gynnar ett rikt fågelliv med häckande spillkråka, gröngöling, större hackspett, skogsduva, kaja, stare, nötväcka och grönsångare. Vissa år häckar även hornuggla och kattuggla i Kohagen.

kohagens naturreservat

Vill du veta mer om djur-och växtlivet i Kohagen kan du kontakta Naturskyddsföreningen i Surahammar:
Naturskyddsföreningen i Surahammar
c/o Tom Sävström
Stenbovägen 12
735 34 Surahammar
Telefon: 070 - 584 59 09
e-post: Tom Sävström
Hemsida: Naturskyddsföreningen .

I anslutning till naturreservatet finns parkeringsplatser (vid Ekängsstugan) och informationsskyltar.

Hitta hit till fots:

Följ promenadstråket via Kanalbanken och över Sätten, följ sedan stigen som går in till vänster (norrut) efter ån, efter cirka 300 m når du den västra entrén in till Kohagens naturreservat.

Hitta hit med bil:

Följ skyltningen mot bad, sväng vänster vid skylt ”naturreservat” och parkera vid Ekängstugan (mellan Ekängsbadet och Campingbadet). Gå stigen/vägen in mot fotbollsplanerna, entré finns efter cirka 100 meter.

Du kan hitta hit med hjälp av karta

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar