Lotteritillstånd

Lotterier, licens och registrering

Från 1 januari 2019 infördes en ny spelreglering, vilket bland annat innebär att licens inte krävs för vissa lotterier, så kallade kommunala lotterier. Men det krävs registrering hos kommunen för att få anordna lotteri.

I Surahammar är det Fritidskonsulenten som handlägger registrering av lotterier.

Ansök om licens hos Spelinspektionen

Besök Spelinspektionens webbsida för att ansöka om tillstånd

Mer information om när det räcker med registrering och när licens krävs:  Spellagen (2018:1138)

Registrering för lotteri

En registrering gäller i max 5 år, och så länge inte den sammanlagda insatsen för samtliga lotterier överstiger 33 1/3 prisbasbelopp (2019 = 1 549 845 kronor).

Värdet i vinsterna ska motsvara minst 35% och högst 50% av insatsernas värde i varje enskilt lotteri.
Varje lotteri ska godkännas av en lotterikontrollant innan och redovisas efteråt.

Ansökan - så gör du

Ta beslut om lotteri
Föreningens styrelse behöver ta ett beslut om att ett lotteri ska anordnas. Lotteriet behöver anordnas inom Surahammars kommun. Kopia på styrelseprotokollet ska bifogas ansökan.

Utse en lotteriansvarig
Föreningen ska utse en lotteriansvarig. Det ska framgå av styrelseprotokollet vem det är samt kontaktuppgifter.

Fyll i ansökningsblankett

Kontakta Fritidskonsulenten

Skicka in handlingar
Skicka in ansökningsblankett tillsammans med stadgar, verksamhetsberättelse och kopia på ovanstående styrelsemötesprotkoll till Fritidskonsulenten.

Vem kan ansöka om registrering?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund som är öppna för allmänheten.

Föreningen/trossamfundet ska även uppfylla följande:

 • Föreningen ska enligt stadgarna arbeta för ett allmännyttigt ändamål (välgörenhet, folkhälsa eller liknande)
 • Föreningen bedriver verksamhet som tillgodoser sådant ändamål. (insamling till välgörenhet, idrottsföreningar eller liknande)
 • Ingen nekas inträde i föreningen, vem som helst kan bli medlem.
 • Föreningen behöver lotteriintäkter till sin verksamhet.

Övriga krav:

 • Lotterier får endast erbjudas inom den/de kommuner där föreningen är verksam.
 • Lotteri får inte erbjudas från en fast försäljningsplats eller genom ett serviceföretag.
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet hålls.
 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.

Lotterikontrollant

Kommunen utser en lotterikontrollant.

Kontrollanten ska alltid godkänna varje lotteri innan lotter och vinster köps in. Kontrollanten ska också vara med vid dragningen och även underteckna lotteriredovisningen.

Avgifter och redovisning

Registreringsavgift

Kommunen tar ut en registreringsavgift på 300 kronor vid varje registrering.

Redovisning

Efter avslutat lotteri ska föreningen, skicka in en lotteriredovisning till Fritidskonsulenten.

Lotterier som inte behöver varken registrering eller tillstånd

En förening kan anordna spel utan att söka registrering i vissa fall. De spelen ska uppfylla vissa krav enligt 3 kap 5§ i

Spellagen (2018:1138)

Variant 1

 • Spelet anordnas av ideell förening eller registrerat trossamfund
 • Spelet är ett lotteri eller bingospel
 • Spelet säljs enbart vid en tillställning/sammankomst som föreningen ordnar eller deltar i
 • Vinsterna består enbart av varor
 • Insatserna kostar maximalt 1/4000 av ett prisbasbelopp (cirka 11 kronor)
 • Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp (cirka 7750 kronor)

Variant 2

 • Spelet är ett lotteri som säljs i en viss kommun i samband med:
 • En offentlig nöjestillställning
 • En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål
 • En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk i förmån för ett allmännyttigt ändamål
 • Vinsterna enbart består av varor
 • Insatserna kostar maximalt 1/4000 av ett prisbasbelopp (cirka 11 kronor)
 • Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp (cirka 775 kronor)
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagande (förhandsdraget)

Frågor och svar

Vad är ett lotteri?

Med lotteri menas att en eller flera deltagare kan, med eller utan insats, få en vinst till ett högre värde än vad var och en av övriga deltagare kan få.
Till lotteri räknas:

 • Lottning, gissning eller vadhållning
 • Marknads- och tivolinöjen
 • Bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel

Undantag är vadhållning i samband med hästtävling och idrottstävling som bedrivs i mer än en kommun.
Lotter och bingobrickor som används ska vara av godkänd typ. Detsamma gäller teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning eller kontroll.

Vad är det för skillnad på registrering och licens?

Det som skiljer ett registreringslotteri mot ett lotteri som kräver licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen.
Vid en registrering kan en förening anordna flera lotterier, men omsättningen får inte överstiga 1 549 845 kronor. I sådant fall krävs licens, vilket man söker hos Spelinspektionen.

När behöver man registrering eller licens?

Nästan alltid, men undantag finns, se Spellagen (2018:1138).

Vilka kan få registrering eller licens?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet, är öppen för alla och i behov av inkomster från lotterier. Spellagen (2018:1138)

Vilka handlingar behövs när man ansöker om registrering?

Tillsammans med ansökningsblankett ska även följande bifogas:

 • Stadgar
 • Verksamhetsberättelse
 • Protokoll från styrelsemöte med beslut om att anordna lotteri

Vad händer med ansökan efter att den skickats in?

När ansökan inkommit handläggs det av Fritidskonsulenten. Handläggningstiden är 14 dagar.
Beslut upprättas i fyra liktydiga exemplar. Två skickas till föreningen, ett till föreningen som sådan och ett till lotteriansvarige.
Beslut skickas även till lotterikontrollanten.
Ett exempelar sparas hos Fritidskonsulenten.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Fritidskonsulent

Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar