Krisberedskap

Surahammars kommun ska värna om medborgarna genom att trygga människors liv, hälsa och egendom samt hindra och begränsa skador.

Även om tillvaron känns trygg och lugn så kan det oväntade ske, en väderhändelse, en brand eller ett sabotage som får eller riskerar att få allvarliga konsekvenser för kommunens invånare.
Olika aktörers förmåga att hantera kriser förbättras avsevärt om det finns en planering och en förberedelse för oväntade händelser.

Kommunens krisorganisation

Organisation vid en större händelse
När en extraordinär händelse inträffar inom Surahammars kommun kan krisledningsnämnden eller dess ordförande fatta beslut om att den kommunala krisledningsorganisationen ska träda i funktion.
Med en extraordinär händelse avses en sådan händelse som:

 • avviker från det normala
 • innebär en allvarlig störning eller
 • överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och
 • kräver skyndsamma insatser av kommunen eller landstinget.

Krisledningens sammansättning
Krisledningsorganisationen i kommunen består av krisledningsnämnd, krisledningsstab samt tillkommande verksamheter.

Krisledningsnämnd
Under kommunfullmäktige ska vid en extraordinär händelse det övergripande arbetet ledas av en krisledningsnämnd vars ansvar och uppgift är att företräda kommunen, besluta om förändringar i servicenivåer och omfördelning av kommunens resurser. På begäran kan kommunen lämna hjälp till andra kommuner eller regioner. Kommunen får under extra ordinära händelser lämna begränsat ekonomiskt stöd till enskilda som drabbats av händelsen. Krisledningsnämnden består av kommunala politiker

Krisledningsstab
En krisledningsstab kan verka själv eller unders krisledningsnämndens.
Arbetet innefattar bland annat att analysera den inträffade händelsen, förbereda information och föreslå åtgärder. Staben består av kommunala tjänstemän.

Kriskommunikation
Kriskommunikationens uppgift är att ge information till allmänheten, media och egen organisation, upprätta presscenter och upplysningscentral. Informationsarbetet organiseras och leds av kommunens kommunikatör i samverkan med berörd förvaltningschef och stabschefen. Funktionen kan nyttjas av enskild förvaltning även om inte övriga delar av staben är i funktion.

Krisstöd
En viktig resurs är Krisstöd som organisatoriskt består av en ledningsgrupp och en stödgrupp.
Verksamheten har som mål att förebygga och minimera psykiska och psykosomatiska skador.
Ledningsgruppens uppgift är att leda arbetet med omhändertagandet och består av personer som arbetar i organisationer som kan beröras av insatser vid olyckor och samhällsstörningar.
Stödgruppen är personer med kunskap om hur människor reagerar i kris och har den direkta kontakten med den/de drabbade.

I organisationen finns tillgång till personer som har kunskap och som arbetar i organisationer som berörs av olycksinsatsen. Dessa är medmänniskor som ger hjälp och stöd till de drabbade och kan exempelvis vara kuratorer, präster, diakoner, sjuksköterskor.

Kontaktperson Krisstödsgruppen
Lisa Axelsson Vaughn
Surahammars kommun
Telefon 0220-392 11

Krishantering i Västmanland (U-sam)

U-Sam står för samverkan i Västmanland, U-län. Samhällets beredskap bygger på att alla verksamheter tar sitt ansvar, samtidigt som de samverkar med varandra.

I Västmanlands län finns ett avtal om samverkan för åtgärder vid en samhällsstörnig: U-Sam-avtalet.
Avtalet syftar till att åstadkomma en effektiv samverkan vid samhällsstörningar.

Parterna i avtalet är samtliga kommuner i Västmanlands län, Region Västmanland, Polismyndigheten, SOS Alarm AB Västmanland, Försvarsmakten, Sveriges Radio Västmanland, Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, Mälardalens Brand och Räddningsförbund och Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Parterna i samverkansgruppen deltar utifrån eget ansvar och uppdrag. Huvuduppgifterna för gruppen är att göra en gemensam bedömning av situationen, se över behov på kort och lång sikt och lägga upp ett system för samverkan med de myndigheter och organisationer som berörs av en inträffad samhällsstörning.

U-Sam tar inte över respektive parts eller aktörs ansvar i en samhällsströrning.

Länsstyrelsen är geografiskt områdesansvarig på regional nivå. Det innebär bland annat att länsstyrelsen före, under och efter en samhällsströrning, arbetar för samordning mellan regionen, länets kommuner och andra viktiga aktörer.

U-sam Krishantering i Västmanland Pdf, 525 kB.

Frivilliga resursgruppen, FRG

Frivilliga Resursgruppen, FRG

Frivilliga resursgruppen, FRG är en frivillig resurs som avlastar, förstärker och kompletterar olika delar inom kommunen vid kris och samhällsstörning.
FRG bidrar eller förstärker även vid större planerade evenemang i kommunen.

Syftet med FRG
FRG:s uppgift är att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas, i akut eller planerat läge.

Att använda FRG
Kommunen aktiverar sin FRG när behov uppstår, vid kris och samhällspåverkan eller vid planerade arrangemang som kräver förstärkning.

Arbetsområden:

 • Information och kommunikation,
 • krisledning och stabsarbete,
 • medmänskligt stöd,
 • logistik och bemanning,
 • servicetjänster som evakuering, transporter och förnödenheter,
 • första hjälpen inklusive HLR, hjärt-lungräddning.

FRG utbildning
Sveriges Civilförsvarsförbund, SCF ansvarar för utbildning av samtliga resurser inom FRG. Mer information hittar du här: Frivilliga Resursgruppen

Vill du göra skillnad och vara en FRG resurs i Surahammar och Hallstahammar, kontakta oss med en intresseanmälan så berättar vi mer hallsta-sura.frg@gmail.com

Viktigt meddelande till allmänheten VMA

Viktigt meddelande till allmänheten - VMA
För akuta situationer där det kan vara fara för liv finns varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.
VMA-systemet utgörs dels av utomhuslarm, dels av meddelanden i radio och TV.
Utomhuslarmet testas fyra gånger per år, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00. Information ges i Sveriges Radios FM-kanaler strax före detta klockslag och när provet är avslutat.

Signalen "Viktigt meddelande" betyder att man ska;

 • gå inomhus
 • stänga fönster och dörrar samt eventuell ventilation
 • lyssna på SR P4 Västmanland för mer information

När faran upphört ska signalen "faran över" sändas: en 30 sekunder lång, sammanhängande signal.

På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

Alla signaler och deras betydelse kan du läsa om på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Viktiga telefonnummer

112 - SOS Alarm.
Används bara vid fara för liv och hälsa. Där kan du begära hjälp av till exempel polis, brandkår och ambulans. 112 är även ett europeiskt nödnummer och gäller i alla EU-länder.

1177 - Sjukvårdsupplysningen.
Här kan du ställa frågor kring vård och hälsa dygnet runt.

010-456 6700 - Giftinformationscentralen Allmänna/förebyggande frågor besvaras måndag-fredag
kl 9-17

114 14 - Polisens upplysningsnummer.
Det går att ringa dygnet runt årets alla dagar. Ring 114 14 när du har ärenden till polisen som inte är akuta. Du kan till exempel ringa för att göra en polisanmälan, tipsa om brott, få upplysningar om pass- och tillståndsfrågor, få adresser och öppettider eller för att komma i kontakt med växeln eller en specifik person som arbetar inom polisen eller någon som jobbar på en särskild ort.

113 13 – informationsnummer vid kriser i samhället
Till 113 13 kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det är SOS Alarm som står bakom tjänsten och det är 113 13-operatörer som tar emot samtalen. Numret är öppet dygnet runt, året om, sju dagar i veckan.

116 111 - BRIS
Här kan du upp till 18 år prata med en kurator, eller prata med andra unga.

0771-50 50 50 Bris Vuxenstöd
Bris erbjuder även stöd och råd till vuxna som har frågor om barn och unga upp till 18 år. Bris vuxenstöd har öppet vardagar kl. 9 – 12.

116 000 – journummer för att anmäla försvunnet barn.
Journummer för att anmäla om ett barn har försvunnit.
Numret är tillgängligt dygnet runt, året om. Ärenden som inkommer kommer att hanteras likt ett 112-ärende vilket innebär förmedling till polis.

020-100 200- Röda korset stödtelefon om vålsbejakande extremism
Är du orolig att någon du känner dras till en extrem rörelse eller ideologi? Ring anonymt och kostnadsfritt för att få stöd och råd.

Jourhavande präst - 112 eller 114 14
och fråga efter en jourhavande präst

Lokala telefonnummer och adresser

Surahammars kommun 0220-390 00
Mälardalens Brand och Räddningsförbund 021-39 82 00
Kommunalteknik 0220-467 00

Tjänsteman i Beredskap

Tjänsteman i beredskap (TIB)
Surahammars kommun skall oavsett tid på dygnet ha tillgänglighet, beredskap och förmåga att hantera händelser av allvarlig karaktär, till exempel extraordinära händelser, mindre allvarliga händelser eller annan form av störning i sin organisation och i sitt geografiska område.

Surahammars kommun har en beredskapsfunktion i form av en Tjänsteman i Beredskap (TiB).
Kommunens TiB-funktion har beredskap dygnet runt, årets alla dagar. Huvuduppgiften för en TiB är att upprätthålla en beredskap för att effektivt hantera kriser och allvarliga händelser när de väl uppstår.

Tjänsteman i beredskap (TiB)
Tjänsteman i Beredskap (TiB) har till uppgift att ta emot information om att något allvarligt inträffat, bedöma hur det påverkar kommunen och när så behövs förmedla informationen om händelsen vidare till ansvariga för verksamheten som berörs av händelsen.

Beroende på vad som hänt kan TiB vara den som hanterar händelsen om den är av enklare karaktär. TiB kan även vara den som samlar och initialt leder kommunens centrala krisledning vid allvarligare händelse till dess annan tar över krisledningen.

Allmänheten ska inte kontakta TiB utan ska vid olyckor, allvarliga händelser och kriser ringa 112.

Myndigheter kontaktar kommunens TiB via 112.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: