Sekretess & klagomål

Synpunkter på vård- och omsorg

Sekretess råder inom hela vård- och omsorgsområdet om enskildas personliga förhållanden och är till för att skydda enskilda personer från att uppgifter om deras personliga förhållanden lämnas till andra.

All personal och alla politiker inom vård och omsorg arbetar under tystnadsplikt enligt de bestämmelser som finns i offentlighets- och sekretesslagen.

Undantag

  • Upplysningar kan lämnas till hälso- och sjukvårdspersonal om det är nödvändigt för att den enskildes behov av insatser ska kunna tillgodoses.
  • Om vissa myndigheter begär att få ut uppgifter med stöd av lag.
  • Om ett barn riskerar att fara illa är personal skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten.

  Överklagan

  Om du inte är nöjd med beslut om hjälp kan du överklaga beslutet.

  Klagomål & synpunkter

  Vår absoluta ambition är att alla skall vara nöjda med vår verksamhet. Trots detta kan det uppstå situationer då ni som tar del av våra tjänster, eller är anhöriga till någon som gör det, inte är nöjda med oss och då vill vi gärna veta detta för att få möjlighet att förklara oss eller förändra oss.

  Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten för äldre och funktionshindrade eller på individ- och familjeomsorgens verksamhet så kan du framföra dessa på några olika sätt. För att lämna ditt klagomål eller synpunkt digitalt använder du nedanstående länk för klagomål och synpunkter:

  Du kan även ta kontakt med berörd chef på telefon eller e-post, eller så kan du skriva till Socialnämnden.

  Telefonnummer, e-postadress och adresser hittar du på kommunens hemsida

  Två gånger per år analyseras alla inkomna klagomål för att se vilka områden som behöver förbättras.

  Lämna klagomål till Inspektionen för vård och omsorg – IVO

  Kan du av någon anledning inte få svar av verksamheten, eller om du inte har fått ett tillfredställande svar, kan du lämna ditt klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. För att IVO ska kunna utreda ditt klagomål bör du lämna in det inom två år från det att händelsen inträffat.

  IVO utreder bland annat händelser som inneburit att du eller din närstående har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller att någon har avlidit. IVO utreder också klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning.

  Sidansvarig:

  Senast uppdaterad: