Tobak

e-cigaretter, folköl och receptfria läkemedel

För att få sälja tobaksvaror behöver du ansöka om tillstånd hos kommunen.
Om du ska starta försäljning av e-cigaretter, påfyllningsbehållare och folköl behöver du anmäla det till kommunen.
Försäljning av receptfria läkemedel anmäls till Läkemedelsverket.

Tobaksvaror

Tobaksvaror är bland annat cigaretter, cigariller, röktobak, snus och portionstobak.
Den som vill sälja tobaksvaror måste ha ett tobakstillstånd.
Du ansöker om tobakstillstånd eller partihandelstillståndnämnden.

Den 1 juli 2019 började en ny tobakslag, lagen om tobak och liknande produkter, att gälla. Utöver bestämmelserna om tillstånd innebär lagen bland annat att förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner. Lagen innefattar också ett utökat rökförbud som bland annat innebär att den som har butik eller annan lokal dit allmänheten har tillträde ansvarar för att rökförbudet efterlevs och att ingen röker i anslutning till entrén. För mer information om rökförbudet, kontakta kommunens miljöenhet.

Tillstånd behövs oavsett om det gäller tillfällig försäljning, till exempel i samband med en stadsfest eller en privat tillställning, eller om du behöver ett permanent tillstånd för din butik. Både partihandlare som säljer tobak till butiker (partihandelstillstånd) och detaljhandlare som säljer tobak till konsumenter (detaljhandelstillstånd) måste ha tillstånd för sådan försäljning.

18 års-gräns

Tobaksvaror får inte säljas till någon som är under 18 år. Den som säljer tobaksvaror är skyldig att försäkra sig om att köparen har fyllt 18 år. Om det är svårt att uppskatta köparens ålder ska du alltid fråga efter legitimation. Det måste finnas tydliga skyltar eller dekaler där det står att tobak bara får säljas till den som är 18 år eller äldre, dessa placeras lämpligen vid entré, kassa och där tobaksvaror förvaras i butiken. Den som säljer tobaksvaror till någon som är under 18 år kan få böter eller, om brottet av domstolen bedöms som särskilt allvarligt, fängelse i upp till sex månader. Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kontrollköp är ett verktyg som kommunen kan använda i syfte att ha en dialog kring vikten av ålderskontroller.

Vanliga frågor och svar

Vi har gjort en sammanställning med information kring vanliga frågor om tobakstillstånd.
Där kan du hitta information om olika typer av tobakstillstånd, vad det kostar, hur lång tid det tar från inlämnad ansökan till beslut och hur man gör för att ansöka om tillstånd.

Vad krävs för att beviljas tillstånd?

Tillstånd kan endast meddelas juridisk person, d.v.s. ett företag (enskild firma, handelsbolag, aktiebolag, m.m.)
En privatperson kan alltså inte meddelas tobakstillstånd. Vidare ska den som söker tillstånd med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter visa sig lämplig att utöva verksamheten.
Det innebär att den som söker (både bolaget och dess företrädare) ska vara ekonomiskt skötsam och inte brottsligt belastad.

Vad kostar det att ansöka om tobakstillstånd?

För att handlägga en ansökan om tobakstillstånd tar kommunen ut en avgift.
Avgiften beslutas av kommunfullmäktige.
I Surahammar utgörs avgiften av ett engångsbelopp som betalas in i samband med att ansökan lämnas in.
Avgiften tas ut med självkostnadsprincipen som grund och ska således täcka kommunens kostnader för att hantera ansökan. Kommunen tar också ut en årlig avgift för tillsyn.

Taxa tobak Pdf, 164 kB.

Vilka typer av tillstånd finns?
Var ska ansökan lämnas in?

En ansökan ska vara skriftlig.
Du ska lämna in din ansökan till den kommun där ditt försäljningsställe finns.
Om du inte har ett försäljningsställe, exempelvis om du enbart säljer över internet, ska du lämna in ansökan till den kommun där ditt företag har sitt säte.
Saknar företaget säte i Sverige ska du lämna in din ansökan till den kommun där företaget har ett fast driftsställe.

Vilka handlingar måste lämnas in?
 • Registreringsbevis från Bolagsverket (får ej vara äldre än tre månader)
 • Egenkontrollprogram
 • Redovisning av ägarförhållanden
 • Information om aktiefördelning (aktiebolag) eller andelsfördelning (handelsbolag)
 • Dispositionsrätt till lokal (t.ex. hyresavtal)
 • Finansiering (om verksamheten funnits i samma regi i mindre än tre år)

  Du måste inte bifoga dem när du skickar in ansökan, utan kan göra det separat.
  Om ansökan inte är komplett kommer eventuella kompletteringar begäras in i samband med handläggningen av ärendet.
  Det kan därför vara bra att se till att ansökan är så komplett som möjligt redan från början, för att minska handläggningstiden.
Hur lång är handläggningstiden?

Normal handläggningstid för ärenden om tobakstillstånd är ca 12 veckor.
Handläggningstiden räknas från det att komplett ansökan lämnats till kommunen och ansökningsavgiften är betald.
Det kan därför vara bra att se till att ansökan är så komplett som möjligt från början.

Kan jag nekas tillstånd att sälja tobak?

Ja. Enligt lagen om tobak och liknande produkter kan endast den som med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter är lämplig meddelas tillstånd för försäljning av tobaksvaror.
Det är den som söker som ska visa sin lämplighet, kommunen begär även in yttranden från andra myndigheter för att kontrollera eventuell brottsbelastning och ekonomisk skötsamhet.

Vad kan leda till att tillstånd nekas?

Brottsbelastning och ekonomisk misskötsamhet är sådant som kan vara besvärande för möjligheten att få tillstånd.
Särskilt allvarligt är sådana brott eller ekonomisk misskötsamhet som kan kopplas till verksamheten, t.ex. bokföringsbrott eller tobaksrelaterad brottslighet.
Ekonomisk misskötsamhet behöver inte vara brottslig, kommunen kan neka tillstånd även om misskötsamheten uppstått genom vårdslöst eller försumligt handlande.
Det är i ekonomiskt hänseende särskilt allvarligt om man missköter sina skyldigheter gentemot det allmänna, d.v.s. skatter och avgifter till stat och kommun.

I kommunen jobbar vi för trygga miljöer och butiksägare som konkurrerar på schyssta och lika villkor.
För tobaksförsäljning krävs i de flesta sammanhang tobakstillstånd. Kraven regleras i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter och det är kommunens uppgift att utreda om kraven är uppfyllda.
Lagen säger att du som söker ska visa för kommunen att du är lämplig för uppgiften.
Vi vill här ge dig en inblick i ärendets gång, från första kontakt till beslut.

 1. Boka möte
  När du kontaktar oss och berättar att du vill ansöka om tobakstillstånd brukar vi föreslå ett möte där vi tillsammans går igenom processen samt vilka handlingar och uppgifter du behöver lämna tillsammans med din ansökan.
 2. Lämna ansökan
  Ansökan lämnas in till socialnämnden. Vi rekommenderar att ni förberett alla bilagor och lämnar dem tillsammans med ansökan, så att vi kan undvika kompletteringar.
  På så sätt går handläggningen av ditt ärende snabbare.
 3. Yttranden från andra myndigheter
  Kommunen skickar remisser (frågor) till andra myndigheter, främst polis, skatteverk och kronofogde.
  Andra aktuella myndigheter kan vara kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet.
 4. Utredning
  Kommunen granskar de handlingar du har lämnat samt remissvar och uppgifter från andra myndigheter. Alla uppgifter sammanställs i en utredning som visar om lagens krav är uppfyllda.
 5. Beslut
  Av vad som framkommit under utredningen lämnar förvaltningen ett förslag till beslut. Beslut fattas av socialnämnden.
 6. Bifall eller avslag
  Om alla krav i lagen om tobak och liknande produkter är uppfyllda kan tobakstillstånd beviljas.
  Ett tillståndsbevis skrivs ut och du kan börja sälja tobak.
  Om kraven inte är uppfyllda kan tobakstillstånd inte beviljas. Om du inte är nöjd med kommunens beslut kan du överklaga det till förvaltningsrätten.
  Kommunen lämnar information om hur du gör detta.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Lagen om tobak och liknande produkter innefattar även bestämmelser som rör försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Till skillnad mot kravet om tillstånd för försäljning av tobaksvaror krävs dock endast en anmälan till kommunen innan försäljning av elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare påbörjas.
För detta lämnas en anmälningsblankett in till kommunen senast samma dag som försäljningen påbörjas.

Tobaksfria nikotinprodukter

Från och med 1 augusti 2022 råder det 18års gräns för köp av så kallat "vitt snus". Försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter ska anmälas till kommunen innan den påbörjas, och ett egenkontrollprogram ska lämnas in i samband med anmälan.

Folköl

Den som vill sälja eller servera folköl måste anmäla detta till kommunen.
Anmälan görs på anmälningsblankett som lämnas in till kommunen senast samma dag som försäljningen eller serveringen påbörjas.

Här finns anmälningsblankett Pdf, 417 kB.

Vid försäljning eller servering av folköl måste lokalen vara registrerad som livsmedelsanläggning, och det måste också säljas/serveras mat.

Mer information om livsmedelsverksamhet finns här

Receptfria läkemedel

Den som avser att sälja receptfria läkemedel ska enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel anmäla sådan försäljning till Läkemedelsverket. Kommunen är kontrollmyndighet och gör kontroller av lagefterlevnad på de försäljningsställen i kommunen som registrerats hos Läkemedelsverket.

För mer information om försäljning av receptfria läkemedel hänvisas till Läkemedelsverket.

Egenkontroll

Vid försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, försäljning/servering av folköl samt försäljning av receptfria läkemedel krävs att den som säljer bedriver egentillsyn (egenkontroll) över försäljningen, d.v.s. har rutiner som säkerställer att all personal vet vad som gäller kring åldersbestämmelser, produktkrav, ordning och nykterhet (gäller folköl), m.m. Rutinerna ska dokumenteras i ett egenkontrollprogram och en kopia av detta ska lämnas in tillsammans med anmälan till kommunen (gällande receptfria läkemedel skickas detta till Läkemedelsverket).

Tillsyn

Kommunen och polisen gör regelbundet tillsyn hos de försäljningsställen som säljer tobaksvaror, elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare samt folköl för att kontrollera att de lagar och regler som finns följs.
Med tillsyn menas bland annat att kommunen granskar verksamhetens ekonomi och marknadsföring på försäljningsstället, m.m.
Vid försäljning av folköl, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel gör kommunen tillsyn genom besök på försäljningsstället.

Avgifter

Vid ansökan om tobakstillstånd tar kommunen ut en avgift som täcker den genomsnittliga faktiska kostnaden för att handlägga och pröva en ansökan.
Avgiften är beslutad av kommunfullmäktige och utgår från självkostnadsprincipen, det vill säga den ska motsvara det arbete som kommunen lägger ned för att bereda ärendet.
För anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare och folköl tar kommunen inte ut någon avgift.

Avgiften sätts in på Surahammars kommuns bankgirokonto 5337–5853.
På inbetalningstalongen anger ni att inbetalningen avser tobakstillstånd, namnet på bolaget/firman och organisationsnummer.

Tillsynsavgifter

Kommunen tar ut en avgift för att täcka kostnaderna för tillsyn. Tillsynsavgiften täcker arbetsuppgifter kring tillsynen, så som

 • tillsynsbesök som görs på försäljningsstället
 • den inre tillsyn som görs av bolaget, t.ex. granskning av årsredovisning och bokföring (gäller försäljning av tobaksvaror)
 • service till dig som verksamhetsutövare, t.ex. information om relevanta förändringar i lagstiftning eller liknande
 • vägledning
 • administration, t.ex. arkivering och diarieföring
 • samverkan med myndigheter, kommuner och andra instanser
 • övriga kostnader knutna till kommunens verksamhet

Avgiften faktureras i början av året och avser föregående år.

Taxa tobak, folköl och läkemedel Pdf, 164 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Ann Hellberg

ALKOHOL- OCH TOBAKSHANDLÄGGARE