Bygglov

Handlingar som behövs vid ansökan om bygglov.

Här får du reda på vilka handlingar som behövs vid ansökan om bygglov och hur ansökan och ritningarna skall vara utformade.

Ansök om bygglov, förhandsbesked med mera via vår e-tjänst!

Via e-tjänsten kan du kunna utföra och följa dina ärenden helt digitalt. Våra e-tjänster kräver inloggning med BankID.

Bildlänk till e-tjänster Länk till våra e-tjänster

Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov?

Vid nybyggnad och större tillbyggnader ska följande handlingar inlämnas:

Ansökan Pdf, 215 kB.

Anmälan om kontrollansvarig Pdf, 108 kB.

Teknisk beskrivning Pdf, 139 kB.

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Pdf, 1 MB.

- Ritningar över planer, fasader och sektioner
- Situationsplan
- Nybyggnadskarta, vid nybyggnader
- Ritning över befintligt byggnad vid tillbyggnad/ombyggnad av byggnad

Tom kontrollplan mall Pdf, 676 kB.

Förslag på kontrollplaner hittar du här


Vid nybyggnad av mindre komplementbyggnader och mindre tillbyggnader ska följande handlingar
inlämnas:

Ansökan om enklare byggärenden/ komplementbyggnader Pdf, 103 kB.

  • Ritningar över planer, fasader och sektioner
  • Situationsplan

Tom kontrollplan mall Pdf, 676 kB.

Hur skall ansökan och ritningar utformas?

Ansökningsblanketten

Ansökningsblanketten ska fyllas i så fullständigt som möjligt. Glöm t ex inte att ange material och färg på tak och fasad.

Ritningarna

Ritningarna
Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, tydliga och lättlästa. Det duger inte att du själv tar fram de slutgiltiga ritningarna på rutigt papper vid köksbordet.

För att planera ditt bygge behöver du alltid anlita en fackman, vanligtvis en arkitekt eller byggnadsingenjör. Ritningar över planer, fasader och sektioner ska vara i lämplig skala, 1:50 eller 1:100 brukar vara lämpliga. Planritningar ska måttsättas.

Vid tillbyggnad och ändring ska berörda delar redovisas på planritning på avvikande sätt från befintligt. Befintliga marknivåer samt nya marknivåer ska redovisas på fasadritningen. Avsett ändamål för varje utrymme i byggnaden ska redovisas.

Ritningens innehåll och vem som ritat, fastighetsbeteckning, skala och datum ska redovisas på varje ritning.

Exempel på ritning Pdf, 1 MB.

Situationsplan

Situationsplan
En situationsplan (eventuellt nybyggnadskarta vid nybyggnation) ska redovisa befintliga och planerade byggnaders mått på tillbyggnad och avstånd till tomtgränser.

Situationsplanen ska visa vägar, utfarter och parkeringsplatser, placering av egen avloppsanläggning och vattenbrunn, eller anslutningspunkt till kommunens ledningsnät när sådant berörs.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta
Om det behövs en nybyggnadskarta kan du beställa den hos

Ansökan skickar du till

Sweco Sverige
Drottninggatan 11, 641 30 Katrineholm
Telefon: 010-263 64 30
mbk.katrineholm@sveco.se

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig
För nästan alla bygg-, mark- och rivningsprojekt ska det finnas en kontrollansvarig, KA. Det behövs dock ingen KA för en liten tillbyggnad av ett småhus (< 15 m2) eller för ett skärmtak, garage, uthus eller dyligt. Men byggnadsnämnden kan ändock bedöma att det behövs en KA även för sådana åtgärder. En kontrollansvarig ska ha en självständig ställning i förhållande till den som bygger, d v s entreprenören kan inte samtidigt vara KA, ej heller projektören.

Kontrollplan

Kontrollplan
I alla ärende skall en kontrollplan finnas. Enligt nya PBL ska KA och byggherren ta fram en kontrollplan som innehåller uppgifter om:

  • Vilken kontroll som ska göras
  • Kontrollmetod
  • Underlag för kontrollen, t ex ritningar eller fabrikantanvisningar
  • Vem som ska göra kontrollerna.
  • Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden.
  • Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden kommer att göra och när besöken ska ske.
  • Hur ev. farligt avfall kommer att tas om hand.
  • Hur ändringar görs varsamt och förbudet mot förvanskning beaktas.

Övrigt

Kontrollera att dina ansökningshandlingar är kompletta, att rätt fastighetsbeteckning angetts och att ansökan innehåller underskrift.

Observera!
Är din ansökan inte komplett tar ditt ärende längre tid eftersom nämnden då måste skicka tillbaka handlingarna eller begära komplettering.

Ansökan skickar du till

Surahammars kommun
Bygg- och Miljönämnden
Box 203
735 23 Surahammar

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plan- och Byggkontoret

Skicka e-post till vår gemensamma mejlbox

plan-bygg@surahammar.se

Boka en tid med våra handläggare

0220-390 00

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Bygg- och Miljönämnden
Box 203
735 23 Surahammar