Bygglov

Handlingar som behövs vid ansökan om bygglov.

Här får du reda på vilka handlingar som behövs vid ansökan om bygglov och hur ansökan och ritningarna skall vara utformade.

Ansök om bygglov, förhandsbesked med mera via vår e-tjänst!

Via e-tjänsten kan du kunna utföra och följa dina ärenden helt digitalt. Våra e-tjänster kräver inloggning med BankID.

Bildlänk till e-tjänster Länk till våra e-tjänster

Vilka handlingar behövs vid ansökan om bygglov?

Vid nybyggnad och större tillbyggnader ska följande handlingar lämnas in:

Ansökan Pdf, 215 kB.

Anmälan om kontrollansvarig Pdf, 108 kB.

Teknisk beskrivning Pdf, 139 kB.

Exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Pdf, 1 MB.

- Ritningar över planer, fasader och sektioner
- Situationsplan
- Nybyggnadskarta, vid nybyggnader
- Ritning över befintligt byggnad vid tillbyggnad/ombyggnad av byggnad

Tom kontrollplan mall Pdf, 676 kB.

Förslag på kontrollplaner hittar du här


Vid nybyggnad av mindre komplementbyggnader och mindre tillbyggnader ska följande handlingar
inlämnas:

Ansökan om enklare byggärenden/ komplementbyggnader Pdf, 103 kB.

  • Ritningar över planer, fasader och sektioner
  • Situationsplan

Tom kontrollplan mall Pdf, 676 kB.

Hur skall ansökan och ritningar utformas?

Ansökningsblanketten

Ansökningsblanketten ska fyllas i så fullständigt som möjligt. Glöm t ex inte att ange material och färg på tak och fasad.

Ritningarna

Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda, tydliga och lättlästa.

Fackmannamässiga ritningar visar verkligheten eller hur tänkta byggnader eller andra åtgärder kommer att se ut i verkligheten. Ritningen ska vara ritad med svarta linjer på vitt papper alternativt digitalt skapade. Ritningen ska tydligt visa vad som ska byggas och vad som existerar från början.

Ritningarna ska vara utförda i lämplig skala, exempelvis 1:100 eller 1:50. Ritningarna ska alltid vara måttsatta.

Handlingarna lämnas in till Bygg- och miljöförvaltningen digitalt eller i pappersform. Om de lämnas in digitalt ska de vara digitalt skapade eller inskannade med skanner, avfotograferade handlingar är inte godtagbart.

Exempel på ritning Pdf, 1 MB.

Situationsplan

En situationsplan är en karta ovanifrån där du ritar in eller påvisar vilka åtgärder du har tänkt att göra. Det är viktigt att du måttsätter kartan till eventuella gränser och andra byggnader i närheten, samt skalsätter detta.

Som underlag för situationsplanen kan olika typer av kartor användas beroende på vad som ska byggas och var, exempelvis tomtkarta, enkel nybyggnadskarta eller nybyggnadskarta.

Vid enklare ärenden kan en tomtkarta användas som situationsplan, den kan du skapa själv via följande länk:

https://surahammar.se/bygg-miljo-och-boende/kartor-gis-och-lantmateri/kartor/tomtkarta.html

Nybyggnadskarta

Du kan beställa en nybyggnadskarta hos byggkontoret.

En enkel nybyggnadskarta innehåller primärkartedetaljer samt gällande detaljplan, fastighetsindelning med måttuppgifter på gränser och arealer, befintliga byggnader samt servitut/rättigheter. Fältkontroll på plats ingår. Leveranstiden är cirka 10 dagar. Kartan levereras via e-post som en pdf och i dwg-format.

Nybyggnadskarta beställs till exempel om du ska bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt. Den innehåller primärkartedetaljer samt gatuhöjder, gällande detaljplan, VA-ledningsinformation med föreslagen anslutning, fastighetsindelning med måttuppgifter på gränser och arealer samt servitut/rättigheter och fjärrvärme om det finns. Fältkontroll på plats ingår. Leveranstiden är cirka tre veckor. Kartan levereras via e-post som en pdf och i dwg-format.

Kostnad

Kostnaden för kartor debiteras efter gällande taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Blankett till ansökan Pdf, 1 MB.

Kontrollansvarig

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig.

Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierad. Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan. Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

Kontrollplan

För alla åtgärder som kräver anmälan, bygglov, rivningslov eller marklov ska det finnas en kontrollplan.

En kontrollplan beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Kontrollplanen är till för att säkerställa att bygget blir korrekt utfört och att det kommer att hålla över tid. Kontrollplanen ska även säkerställa att bygget inte orsakar faror för dig och din omgivning.

Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om:

  • vad som ska kontrolleras under projektering, byggskede och eventuell rivning
  • vem som ska utföra kontrollerna
  • hur och när kontrollerna ska utföras
  • på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras

Kontrollplanen ska vara projektspecifik och vara anpassad till just ditt byggprojekt. Via följande länk kan du se exempel på hur en kontrollplan kan se ut och vilka kontrollpunkter som kan vara aktuella att ha med:

https://surahammar.se/bygg-miljo-och-boende/byggkontoret/kontrollplaner.html

Förslag på kontrollplan inför startbesked

Vi kan lämna synpunkter på den kontrollplan som är inlämnad, till exempel att den behöver kompletteras eller ändras. När kontrollplanen är godkänd fastställs den i beslut om startbesked. Därefter kan du påbörja ditt byggprojekt.

En fastställd kontrollplan får i regel inte ändras. Kontrollpunkter som finns med får inte tas bort och den kontrollant som angivits i kontrollplanen ska vara den som utför kontrollen och signerar kontrollpunkten.

Kontrollplanen under byggtiden

Under byggtiden ska kontrollplanen signeras efterhand som arbetena utförs med signatur och datum efter respektive kontrollpunkt. Notera att det är den som står som kontrollant som ska signera och skriva datum när kontrollen är gjord och på så vis intyga att den utförts.

Det är viktigt att alla inblandade i projektet vet vilket ansvar de har och vilka kontroller de förväntas göra. Du som byggherre ansvarar för att alla får den informationen. Det kan vara bra att redan innan du skriver ett kontrakt med entreprenören gå igenom vilka kontroller denne förväntas utföra.

Signerad kontrollplan krävs för slutbesked

När byggarbetet är slutfört, ska kontrollplanen som fastställdes i startbeskedet lämnas in på nytt till oss, men med signaturer och eventuella kommentarer, som visar att kontrollerna är gjorda. En signerad kontrollplan, en så kallad verifierad kontrollplan, är ett av de dokument som behövs för att du ska få ett slutbesked.

Övrigt

Kontrollera att dina ansökningshandlingar är kompletta, att rätt fastighetsbeteckning angetts och att ansökan innehåller underskrift.

Observera!
Är din ansökan inte komplett tar ditt ärende längre tid eftersom nämnden då måste skicka tillbaka handlingarna eller begära komplettering.

Ansökan skickar du till

Surahammars kommun
Bygg- och Miljönämnden
Box 203
735 23 Surahammar

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plan- och Byggkontoret

Skicka e-post till vår gemensamma mejlbox

plan-bygg@surahammar.se

Boka en tid med våra handläggare

0220-390 00

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Bygg- och Miljönämnden
Box 203
735 23 Surahammar