Hjälp med missbruk och beroende

Öppenvården erbjuder dig behandlade insatser

Du kan vända dig till oss om du eller någon i din närhet har problem med missbruk av alkohol, narkotika, spel eller andra beroendeframkallande medel.

Kontakt

Receptionen
0220-390 40

Olika former av hjälp

Du har möjlighet att få upp till fem informations/rådgivande samtal hos beroendeterapeut utan biståndsbeslut. För att ta del av behandlande insatser krävs ett biståndsbeslut från socialsekreterare i vuxenteamet. Beroendeterapeut har tystnadsplikt och hjälpen är kostnadsfri.

Öppenvården kan erbjuda dig som är beroende:

KBT

Kognitiv beteendeterapi, där relationen mellan tanke, känsla och beteende utforskas med frågeställning: Vad är det för mönster jag hamnat i? Vi arbetar med olika uppgifter för att kartlägga problemen och hitta nya strategier.

Återfallsprevention

(ÅP) är en manualbaserad behandling med en grund i KBT. Syftet med återfallsprevention är att öka kunskapen om dina risksituationer och lära dig att hantera dessa på bästa sätt. Vi träffas 8 gånger i grupp eller enskilt.

MI

Motiverande samtal är inriktat på att öka motivationen gällande de val du behöver göra, och finna den punkt där du kan grunda ditt ställningstagande till förändring. Vi utforskar ambivalensen kring förändringsarbete och du ställs inför följande frågor:

  • Vad har du för anledning till en förändring?
  • Vad gynnar det dig att fortsätta som du har det?
  • Vad vinner du på en förändring?

Vi träffas utifrån behovet och hur lång tid vi behöver.

MET

Motivational Enhancement Therapy är en behandling som syftar till att uppmuntra och utveckla motivation till förändring av alkoholkonsumtionen hos personer med ett alkoholberoende. MET består av fem samtal under tio veckor.

HAP

Haschavvänjningsprogrammet är en manualbaserad metod för personer från 18 år som rökt cannabis regelbundet under en längre tid och som vill bli kvitt sitt missbruk av drogen. Vi har ganska täta träffar, enskilt under 6-8 veckor. Du ska vara drogfri under tiden.

CPU

Cannabisprogram för ungdomar är en vidareutveckling av haschavvänjningsprogrammet (HAP). Metoden har inslag av återfallsprevention och kognitiva tekniker, med motiverande samtal som samtalsmetodik. Målgrupp är ungdomar och unga vuxna som har rökt cannabis men inte i den omfattningen att de bedöms vara i behov av HAP eller som är för unga för HAP.

Olika insatser vid beroendeproblematik

Hjälpen kan utformas på olika sätt beroende på den enskildes situation. Vanligast är olika former av information, råd och behandlingsinsatser. I särskilda fall kan beslut om tvångsvård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) fattas mot någons vilja.

För avgiftning ansvarar sjukvården, familjeläkare och psykiatriska akutmottagningen i Västerås.

Råd och stöd

Råd och stöd kan bestå av samtal, träffar tillsammans med den enskilde, anhöriga, andra viktiga personer och myndigheter. Samtalen syftar till att ge stöd och hjälp att komma ifrån beroendeproblematiken.

Behandlingshem

Ansökan om behandling på institution görs via socialsekreterare. Det är önskvärt att den enskilde deltagit i kommunens behandlingsinsatser, eller att den bedöms som otillräcklig, innan vård på behandlingshem beviljas. Vård på behandlingshem ska ses som en del i ett längre vårdprogram och kompletteras av behandlingsinsatser i kommunen före och efter.

Tvångsvård

Socialnämnden kan besluta om att ansöka om vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Förvaltningsrätten fattar efter ansökan beslut om någon ska vårdas mot sin vilja.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: