Säkerhetsarbete i Surahammars kommun

Kommunens säkerhetsarbete består av flera olika delar

Skydd mot olyckor

Inom området Skydd mot olyckor hanteras frågor som behandlas i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Det handlar till exempel om översvämning och höga flöden, trafiksäkerhet, brandsäkerhet och räddningstjänst inom det geografiska området Surahammars kommun.

Krishantering

Inom området Krishantering ryms frågor som handlar om kommunens arbete utifrån Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser ifredstid och höjd beredskap. Här hanteras till exempel frågor som rör kommunens planläggning för hur arbetet med kriser ska organiseras. Inom området hanteras också frågor om höjd beredskap. Krishantering hanteras för kommunen som organisation men också för det geografiska området Surahammars kommun.

Internt skydd

Inom området Internt skydd hanteras kommunens interna risker. Skyddet omfattar den kommunala verksamheten med dess egendom, utrustning och personella resurser.

Säkerhetsskydd

Med begreppet säkerhetsskydd avses:

  • skydd mot spioneri, sabotage och andra brott som kan hota rikets säkerhet,
  • skydd i andra fall av uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet,
  • skydd mot brott som innebär användning av våld, hot eller tvång för politiska syften (terrorism) även om brotten inte hotar rikets säkerhet.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: