Avgifter

Avgifterna grundas på en taxa som kommunfullmäktige antagit. Avgiftens storlek varierar på vad som skall byggas.

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggningen av ditt ärende

Bygg- och miljönämnden får ta ut avgifter för:

 

 • Beslut om bygglov, rivningslov och marklov
 • Beslut om avslag av ansökan eller anmälan
 • Beslut om förhandsbesked
 • Beslut om strandskyddsdispens
 • Utfärdande av startbesked
 • Beslut om slutbesked och ingripandebesked
 • Villkorsbesked
 • Tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd
 • Upprättande av nybyggnadskartor
 • Framställning av arkivbeständiga handlingar
 • Kungörelser och andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder
 • Utlämnande av allmän handling

Avgifterna grundas på en taxa som kommunfullmäktige antagit. Avgiftens storlek varierar på vad som ska byggas. Även för avslag och återkallad ansökan tas avgift ut. Preliminärt besked om avgiften lämnas av byggnadsinspektören om du begär det.

Du kan överklaga ett beslut

Om du inte är nöjd med beslutet kan det överklagas i del eller i sin helhet. Beskriv eller förklara vilken del av beslutet du är missnöjd över och hur du vill att beslutet ska ändras. Denna förklaring bör vara skriftlig och antecknas med kontaktuppgifter till dig, det är viktigt att du noga klargör vilket beslut det gäller.

Du kan även bifoga handlingar eller annat material som stödjer din uppfattning.

Överklagandet ska skickas till den nämnd/beslutsfattare som har tagit beslutet inom tre veckor från den dag du mottog beslutet, men ska adresseras till Länsstyrelsen i Västmanland.

Efter att vi har mottagit din överklagan sker en rättidsprövning och om beslutet ändras enligt ditt önskemål får du ta del av ett nytt beslut. Om din överklagan inkommit i rätt tid skickar vi vidare din överklagan till Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Om du anlitar ett ombud kan denne underteckna skrivelsen. Skicka i så fall med en fullmakt. Om något är oklart kan du vända dig till Bygg- och miljönämnden i kommunen.

Skicka din överklagan via post till:

Surahammars kommun

Bygg- och miljöförvaltningen

Box 203

735 23 SURAHAMMAR

Skicka din överklagan via e-post till:

byggochmiljöforvaltning@surahammar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plan- och Byggkontoret

Skicka e-post till vår gemensamma mejlbox

plan-bygg@surahammar.se

Boka en tid med våra handläggare

0220-390 00

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Bygg- och Miljönämnden
Box 203
735 23 Surahammar