Uteservering

Råd och riktlinjer för uteservering i Surahammars kommun

Surahammars kommun vill gärna uppmuntra verksamheter att ha uteserveringar under sommarperioden. Staket, bord och stolar, parasoller och markiser påverkar helhetsintrycket, men också tillgängligheten. Därför är det viktigt att du som har uteservering följer våra riktlinjer.

Vilka regler gäller uteserveringar

Dessa råd och riktlinjer för uteserveringar i Surahammars kommun gäller icke bygglovspliktiga uteserveringar. Här hittar du mer information om de krav som kommunen ställer på utformningen av uteserveringar på allmän platsmark.

Tillstånd för uteserveringar lämnas i första hand för sommarsäsong som är mellan 1 maj och 31 oktober. Övrig tid på året kan tillstånd ges för mindre uteserveringar exempelvis i form av ett fåtal bord och stolar i direkt anslutning till restaurangens fasad.

Serveringsyta

Uteserveringen ska vara en del av gatan och stadslivet, och den måste följa gatans villkor. Av den anledningen ska möbler så långt det är möjligt placeras direkt på marken. Vid stor nivåskillnad eller mycket ojämnt underlag kan ett upphöjt golv vara aktuellt. Det bör i så fall vara så lågt som möjligt.

Det ska finnas tillräckligt med utrymme förbi serveringen, så kallad fri passage. Vid en gångbana måste den fria passagen vara minst 1,5 meter bred. Vid en gång- och cykelbana måste den fria passagen vara minst 2 meter bred. Serveringsytan får heller inte täcka ledstråk för synsvaga.

Alkoholservering

För att få ett serveringstillstånd till sin uteservering måste du ha serveringstillstånd i din restaurang. Uteserveringen ska vara i det ordinarie serveringsställets omedelbara närhet. För att få tillstånd krävs att ytan för servering är överblickbar och avgränsad med hjälp av staket eller rep. Avgränsningen ska vara genomsiktlig. Detta för att människor på serveringen ska kunna ta del av miljön utanför, och att de som passerar ska kunna ta del av den pågående restaurangaktiviteten. Materialet i avgränsningen ska vara anpassad till offentlig miljö. Ett trädgårdsstaket är inte tillåtet.

Om restaurangen valt ett rep som avgränsning, ska repet vara av en grövre variant för att synskadade ska kunna känna det. Det ska också finnas en bräda längst ner på staketet, en så kallad tvärslå som ska vara 10 – 35 centimeter hög. Brädan fungerar som ett ledstråk för personer med synnedsättning då de kan känna avgränsningen med teknikkäpp.

Utformning av uteserveringen

Det finns också en del andra regler att beakta för tillgänglighet:

 • En höjd över 0,5 meter kräver bygglov.
 • Entrén till serveringen ska vara minst 1,0 meter bred.
 • Ingen reklam förutom restaurangens logotyp är tillåten.
 • Vid stor nivåskillnad eller mycket ojämnt underlag kan ett upphöjt golv vara aktuellt. Det bör i så fall vara så lågt som möjligt. Behövs ett upphöjt golv måste även en ramp anslutas. Rampen ska vara permanent, det vill säga fast ansluten till golvet, och 0,9 – 1 meter bred. Rampen ska placeras inom det upplåtna området för uteserveringen och får inte luta för mycket.
 • Väljer man att ha parasoll eller markiser måste det finnas en fri höjd på minst 2,3 meter mellan parasollet/markisens nederkant och gångbanan. Vid gång- och cykelbana: Det måste finnas en fri höjd på minst 2,5 meter mellan parasollet/markisens nederkant och gång- och cykelbanan. Färgsättningen på parasoller och markiser ska vara diskret.
 • Möblerna ska vara stabila, bekväma och klara av att stå utomhus. Metall, smide och i vissa fall plast är bra material på utemöbler.
 • Avståndet mellan bordsbenen ska vara så stort att en rullstolsburen person kan komma intill bordet.
 • Det ska finnas tillräckligt med utrymme att ta sig fram till borden för personer med någon form av funktionsnedsättning.
 • Tillståndsinnehavaren ansvarar för daglig städning på och omkring uteserveringen. Bord och stolar ska stå i ordning, ytor till och från uteservering/serveringsdiskar/toaletter ska vara fria från hinder. Tänk på framkomligheten så att alla besökare känner sig välkomna.
 • Musik från uteserveringen kan vara störande för omgivningen. Det är endast tillåtet att spela bakgrundsmusik som inte överröstar samtal och inte stör närboende.

Ansökan

Du söker tillstånd hos Polisen för markupplåtelse. När du lämnar in ansökan till Polismyndigheten betalar du en ansökningsavgift. Avgiften för att polisen ska handlägga ditt ärende om användande av offentlig plats är 870 kronor (maj 2022).

Sök tillstånd via polisens e-tjänst.

Sök tillstånd genom att ladda ner blankett på polisens webbplats.

Beroende på hur din uteservering utformas kan det krävas fler tillstånd än polisens, därför är det bra om du tidigt tar kontakt med Tekniska kontoret, Surahammars kommun innan du söker tillståndet för att få råd kring din uteservering. Eventuella frågor skickas via e-post till gatapark@surahammar.se.

Förutom ifylld ansökningsblankett ska följande skickas i ansökan till Polisen:

 • Planskiss, lämpligen i skala 1:50 alternativt skala 1:100 som visar uteserveringens placering och utformning, närmsta byggnader samt omgivningen med gator och trottoarer.
 • Planen ska visa alla fasta föremål kring uteserveringen för att den fria passagen ska kunna bedömas. Detta kan vara t ex träd, cykelställ, stolpar, parkmöbler med mera.
 • Alla mått ska anges, även det som blir kvar av gata och/eller trottoar.
 • Tydliga foton/ritningar och/eller skisser som visar möbler, markiser, parasoll, staket, blomsterlådor och liknande. Material på dessa ska anges.
 • Ska staket eller annat förankras i mark ska det framgå av ansökan.

Behövs bygglov?

Om riktlinjerna följs kräver inte din uteservering bygglov. Vissa markiser, väggar och golv kan kräva bygglov.

Nedan följer exempel på sådant i en uteservering som kan kräva bygglov.

 • Golv som är 0,5 meter eller högre
 • Räcke högre än 1,1 meter från marknivå
 • Tak, ej tillåtet på allmän platsmark
 • Markis, beroende på vilken byggnad den fästs på
 • Markis på balk på stolpar

Permanent bygglov kan inte lämnas på allmän plats. Så kallat säsongslov kan prövas för viss tid varje säsong under flera år. Detta innebär att de bygglovspliktiga åtgärderna får finnas på plats under en viss tid, till exempel från 1 april till 31 oktober, men de ska tas bort under övrig del av året. Om man sätter tillbaka dem inom ett år krävs inget nytt bygglov. I samband med ansökan måste redovisning hur man tänker ta bort åtgärden vid säsongens slut lämnas. Vid ett bygglov måste bygg- och miljönämnden även ta hänsyn till grannars synpunkter.

Uppföljning av riktlinjerna

Råd och riktlinjer för uteserveringar finns för att hjälpa dig som restaurangägare att forma din uteservering så att den passar bra in i den omgivande stadsmiljön samtidigt som den uppfyller kraven för servering, trafiksäkerhet och tillgänglighet. Riktlinjerna följs upp både av Surahammars kommun och av Polisen. För att få tillstånd att uppföra en servering på allmän plats krävs att riktlinjerna följs, gör de inte det kommer tillstånd inte ges efterföljande år.

Kontakt

Kontakta gärna kommunens företagslots om ditt ärende rör två eller flera enheter på kommunen på:
E-post: naringsliv@surahammar.se
Telefon: 0220-390 00

För frågor som berör ansökan om uteservering och gatumark ta kontakt med tekniska kontoret:

E-post: gatapark@surahammar.se
Telefon: 0220-390 00

För frågor som rör bygglov och miljöfrågor ta kontakt med bygg- och miljöenheten:

E-post: Plan-bygg@surahammar.se
Telefon: 0220-390 00

För frågor om serveringstillstånd ta kontakt med kommunens alkoholhandläggare:

E-post: ann.hellberg@surahammar.se
Telefon: 0220-390 00

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Surahammars kommun

Postadress
Box 203
735 23 Surahammar