Förorenade områden

Med förorenade områden menas markområden, grundvatten eller sediment som genom lokala utsläpp har fått betydligt högre föroreningshalter än omgivningen. Föroreningarna kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Om du tänker köpa en fastighet, göra markarbeten eller har planer på att sluta med din verksamhet är det viktigt att du först tar reda på om marken är förorenad.

I samband med nybyggnation rivning eller vid grävarbeten händer det att man upptäcker eller misstänker att mark, grundvatten, vattenområde eller byggnader och anläggningar är förorenade. Förorenade områden har huvudsakligen uppkommit genom tidigare utsläpp, spill eller olyckshändelser. Upptäcker du mark som kan vara förorenad är det viktigt att det anmäls till Miljökontoret. (Miljökontoret kan vara en länk till miljökontorets e-post eller förstasida) Det är förbjudet att utföra åtgärder i ett område som är förorenat utan att anmäla det.

Tips vid köp av fastighet med förorenad mark

Vid ett fastighetsköp bör köparen vara särskilt uppmärksam om det tidigare bedrivits någon verksamhet som kan ha förorenat där. Miljökontoret kan då hjälpa till att informera om tidigare verksamheter på en fastighet och eventuella föroreningar.

VEM ÄR ANSVARIG?

Reglerna kring markförorening styrs av miljöbalken. Utgångspunkten är alltid att det är den som orsakar föroreningen som är ansvarig. I andra hand kan fastighetsägaren göras ansvarig. Ansvaret omfattar både det område som ursprungligen förorenats och områden som föroreningarna eventuellt spridits till.

Miljökontoret bedriver tillsyn över förorenade områden och har bland annat till uppgift att granska och besvara de upplysningar och anmälningar som kommer in och anmäla det till länsstyrelsen för inventering. Länsstyrelsen kan ansöka om statliga bidrag hos naturvårdsverket för inventeringar, undersökningar och åtgärder av förorenade områden i länet. Bidrag fördelas sedan efter prioritering mot andra objekt. Miljökontoret kan även komma med råd, upplysningar eller förelägganden.

I Surahammar kommun finns flera platser där marken mer eller mindre är förorenad. Vissa av dessa platser medför redan idag ett betydande utsläpp och de utgör i många fall ett framtida hot mot hälsa och miljö.

Inom kommunen har metallhanteringen (valsning, gjutning, smältning och mekanisk bearbetning) dominerat en längre tid. Även impregnering av virke och telestolpar har förekommit. Andra platser som är förorenade är nedlagda deponier där föroreningarna kan påverka såväl marken som grundvattnet.

Områdena har risklassats i 4 olika klasser, där riskklass 1 innebär mycket stor risk för hälsa och miljön. Riskklassningen bygger på en samlad bedömning av sannolikheten att det förorenade området kan ge upphov till oönskade effekter på hälsa och miljö. Man har tittat på spridningsförutsättningar, de hanterade kemikaliernas farlighet, föroreningsnivå samt vilken känslighet och skyddsvärde som finns för omgivningen, både för människors hälsa och för miljön.

De områden som för närvarande är placerade i riskklass 1 är nedanstående:

Gamla sågverket i Ramnäs

Under 1998 påbörjades utredningsarbetet om det förorenade området vid gamla sågverket i Ramnäs. Markprovtagning i området visar på höga pentaklorfenoler i marken. År 2002 utfördes en mer detaljerad undersökning med bidrag från Naturvårdsverket. Undersökningen bekräftade de höga pentaklorfenolhalterna och även dioxin påträffades. Vid en provtagningspunkt var också grundvattnet förorenat. Fortsatt utrednings- och saneringsarbete har komplicerats av att fastigheten är herrelös.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Surahammars kommun

Postadress
Box 203
735 23 Surahammar