Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Surahammars kommun

Dessa allmänna lokala ordningsföreskrifter är beslutade av Surahammars högsta beslutande grupp kommunfullmäktige 29 maj 2017 och träder i kraft den 1 juli 2017. Revidering har sedan skett och är beslutade av Surahammars kommunfullmäktige 18 september 2017.

Surahammars kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 1996 om att upprätta allmänna lokala ordningsföreskrifter för kommunen. Revideringar har därefter skett 2001 och 2005.

Surahammars kommun föreskriver följande med stöd av första paragrafen i förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617).

Inledning

Syftet med föreskriften är att säkerställa den allmänna ordningen på offentlig plats inom Surahammars kommun.

De lokala ordningsföreskrifterna är ett lokalt komplement till de generella bestämmelser som finns i ordningslagen. I ordningslagens tredje kapitel finns grundläggande regler om ordning och säkerhet på offentlig plats. Kommunerna har i lagen getts rätt att meddela lokala regler som innehåller ytterligare bestämmelser som är anpassade efter lokala förhållanden.

För att få en helhetsbild om vad som gäller för ordning och säkerhet på offentlig plats krävs därför en genomgång av både ordningslagen och dessa lokala ordningsföreskrifter.

Ordningslagen innehåller bland annat ett generellt krav på tillstånd från polismyndigheten för användning av offentlig plats för olika arrangemang (tredje kapitlet, första paragrafen). Samt krav på åtgärder mot bland annat brister, snö och is på byggnader som kan innebära en risk för människor som rör sig på offentlig plats (tredje kapitlet, tredje paragrafen). I ordningslagen finns även säkerhetskrav för isrännor, schaktgravar, brunnar och bassänger samt vid sprängning, skjutning och användning av luft-, fjädervapen och pyrotekniska varor (kapitel tre, fjärde och femte paragrafen).

Kompletterande bestämmelser som berör offentlig plats finns även i annan lagstiftning, till exempel i renhållningslagen och miljöbalken.

De lokala ordningsföreskrifterna får enligt ordningslagen inte angå förhållanden som regleras i ordningslagen eller i annan författning, eller som enligt lagen eller annan författning kan regleras på annat sätt.

Definitioner

Allmän plats

Allmän plats är ett uttryck som används i detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Allmän plats är sådan gata, gång- och cykelväg, torg, park eller annan plats som enligt gällande detaljplan angetts som allmän plats. Allmän plats är i huvudsak de gator, parker, torg och liknande som ägs och sköts av kommunen.

Offentlig plats

Uttrycket offentlig plats nyttjas i ordningslagen och i de lokala ordningsföreskrifterna. Offentlig plats är dels alla ytor som är allmän plats, dels andra ytor inom- och utomhus som inte är allmän plats men som trots det får användas för någon form av allmän trafik. Det kan till exempel vara utrymmen som används för gång-, cykel- eller biltrafik. Dessa områden är i de allra flesta fall privat ägd mark. De lokala ordningsföreskrifterna gäller, om inte annat anges särskilt, på alla offentliga platser.

Platser som likställs med offentlig plats
Ordningslagen har gett kommunerna en möjlighet att utvidga tillämpningen av de lokala ordningsföreskrifterna utöver allmän och offentlig plats. Kommunen kan i ordningsföreskrifterna bestämma att vissa angivna områden ska likställas med offentlig plats vid tillämpningen av samtliga eller vissa bestämmelser i ordningsföreskrifterna. Det måste dock vara områden som är tillgängliga för allmänheten och områdena måste beskrivas tydligt och väl avgränsat. Det kan till exempel gälla områden med anläggningar för lek, idrott, camping eller friluftsliv liksom badplatser, järnvägsområden och begravningsplatser. I dessa allmänna lokala ordningsföreskrifter beskrivs områden som ska likställas med offentlig plats i den tredje paragrafen.

Överträdelse av den allmänna lokala ordningsföreskriften
Den som med avsikt eller av oaktsamhet bryter mot paragraferna 5 - 23 i denna ordningsföreskrift kan dömas till böter.

Stöd för detta finns i ordningslagens tredje kapitel, paragraf 22.

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande.

Inledande bestämmelser

Paragraf 1

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i ordningslagen tredje kapitel. Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Surahammars kommun ska upprätthållas.

För en del tillstånd behövs även tillstånd från annan myndighet än kommunen. I dessa fall ska sökanden själv ansöka om sådant tillstånd.

Paragraf 2

Föreskrifterna gäller på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt ordningslagens första kapitel, om inte annat anges.

Med offentlig plats menas:

 1. Allmänna vägar,

 2. Gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål,

 3. områden som i detaljplan redovisas som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt

 4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik.

För områden där kommunen tillåter torghandel gäller också kommunens "Lokala föreskrifter för torghandel"i Surahammars kommun.

Paragraf 3

Vid tillämpningen av ordningslagens tredje kapitel och dess föreskrifter ska följande områden jämställas med offentlig plats (bilaga 1):

 1. De centrala områdena inom Surahammar, Ramnäs och Virsbo

 2. Kommunens allmänna badplatser, Campingbadet, Brattheden, Virsbobadet, Seglingsberg

 3. Stationsområdena i Virsbo, Ramnäs, Surahammar

 4. Efter skoltid på skolområden som är tillgängliga för allmänheten

 5. Kommunens sport- och idrottsplatser som är upplåtna för allmänt nyttjande

Bestämmelserna har stöd av ordningslagen första kapitlet, andra paragrafen, andra stycket.

Bestämmelserna har också stöd av andra och tredje kapitlet i ordningslagen samt dessa föreskrifter.

Paragraf 4

Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt nedanstående paragrafer bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

 • Paragraf 6, tredje stycket gällande arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser
 • Paragraf 9 gällande information genom högtalare till personer på offentliga platser
 • Paragraf 10 gällande affischering och skyltning
 • Paragraf 11, andra stycket gällande förtäring av alkohol
 • Paragraf 12 gällande försäljning på offentlig plats
 • Paragraf 13 gällande insamling av pengar
 • Paragraf 17 gällande sprängning och skjutning med eldvapen inom detaljplanelagt område
 • Paragraf 19 gällande användning av pyrotekniska varor

Lastning av varor m.m.

Paragraf 5

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill, buller, dålig lukt eller dylikt.

Avlastning och uppläggning av material får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras. Tillfälligt bygglov för upplag ska eventuellt sökas.

Gångbanor får inte blockeras.

Råder tveksamhet om ett visst arbete kan orsaka besvär ska Plan- och byggkontoret kontaktas innan arbetet påbörjas.

Schaktning, grävning m.m.

Paragraf 6

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

Vid transport av massor, naturgödsel, slam och dylikt inom detaljplanelagt område är den som ansvarar för transporten skyldig att se till att gator och gång- och cykelvägar inte förorenas.

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, till exempel stenkrossning, spontning, pålning och nitning får inte ske utan polismyndighetens tillstånd.

Containrar

Paragraf 7

Ägaren eller den som har rätt att använda en container, som ska ställas upp på en offentlig plats, är skyldig att märka containern. Containerns ska tydligt märkas med ägarens eller användarens namn, adress och telefonnummer.

På varje hörn av containern/lastflaket ska reflexer finnas och vara synliga från alla sidor.

Vid utplacering av containrar ska brandskyddsaspekter beaktas. Avstängningsventiler för vatten och gas, däxlar till brandposter och avloppsbrunnar samt kabelskåp, får under inga omständigheter blockeras.

Vidare ska hänsyn tas till framkomligheten för gång- och cykeltrafiken.

Markiser, flaggor, skyltar m.m.

Paragraf 8

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,5 meter, cykelbana på lägre höjd än 3,2 meter över marken eller över en körbana på lägre höjd än 4,5 meter.

Markiser, flaggor, skyltar, banderoller, blomsterarrangemang och liknande får inte placeras så att de skymmer trafikskylt eller trafiksignal. De får inte hindra framkomlighet eller riskera skada på person eller egendom.

Vepor och fasta skyltar är bygglovspliktiga enligt plan- och bygglagen.

Högtalarutsändning

Paragraf 9

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten.

Undantaget gäller offentligt meddelande till allmänhet vid en samhällsstörning, när kommunen snabbt måste kunna lämna viktig information till invånarna.

Affischering och skyltning

Paragraf 10

Affischer, annonser, klistermärken, projicerade eller schablonmålade budskap eller liknande anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten sättas upp på sådana husväggar, staket, stolpar, kabelskåp eller liknande som vetter mot eller utgör del av offentlig plats. Inte heller får så kallade trottoarpratare, flyttbara reklamskyltar, sättas upp på offentlig plats utan tillstånd. Trottoarpratare får inte placeras så att den förhindrar eller försvårar framkomligheten i den offentliga miljön.

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra permanenta anordningar som är avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på den del av byggnaden där rörelsen finns.

Undantaget gäller offentligt meddelande till allmänhet vid en samhällsstörning, när kommunen snabbt måste kunna lämna viktig information till invånarna.

Förtäring av alkohol

Paragraf 11

Spritdrycker, vin och andra alkoholhaltiga drycker över 2,25 volymprocent får inte drickas, annat än i samband med tillåten utskänkning av alkohol, på nedan angivna platser. Polismyndigheten får bevilja undantag från bestämmelsen för viss tid och/eller viss plats.

 1. På offentliga platser eller områden jämställda med offentlig plats inom markerat område på bifogad karta, Alkoholförbudsområde.

 2. Campingbadet i Surahammar, Bratthedens badplats, Virsbobadet och Seglingsbergs badplats, för geografisk begränsning se bilaga 1.

 3. Tomtytor kring kommunens idrottsanläggning, för geografisk begränsning se bilaga 1.

 4. Stationsområdena i Surahammar, Ramnäs och Virsbo, för geografisk begränsning se bilaga 1.

 5. Kommunala skol- och förskolegårdar

 6. Kommunala lekparker

Ambulerande försäljning

Paragraf 12

För att ta i anspråk offentlig plats för försäljning krävs polismyndighetens tillstånd enligt tredje kapitlet, första paragrafen i ordningslagen.

Är ianspråktagandet endast tillfälligt och i obetydlig omfattning krävs inget tillstånd, till exempel skolklasser som säljer majblommor eller liknande. För områden där kommunen tillåter torghandel gäller kommunens Lokala föreskrifter för torghandel i Surahammars kommun

Begreppet ambulerande försäljning omfattar all tillfällig handel. Ordet ambulerande kräver inte att försäljaren måste gå omkring och bedriva försäljning.

Insamling av pengar

Paragraf 13

För insamling av pengar i bössor och dylikt krävs tillstånd från polismyndigheten, om insamlingen inte utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

När insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik krävs tillstånd endast om gatumusikanten eller medhjälpare har för avsikt att gå runt bland publiken och samla in pengar.

Tillstånd krävs inte heller när skolklasser samlar in pengar.

Hund- och katthållning m.m.


Paragraf 14

Hundens/kattens ägare, den som tagit emot hund/katt för underhåll eller nyttjande eller den som tillfälligt vårdar en hund/katt, är skyldig att följa bestämmelserna i paragraferna 15 och 16 i dessa föreskrifter. Paragraferna gäller inte för ledarhund för synskadad person, service- och signalhund, polishund eller hund som används i räddningstjänst.

Om tillsyn över och hållande av hundar och katter är i övrigt stadgat i Lagen om tillsyn över hundar och katter, Jaktlagen, Jaktförordningen, Djurskyddslagen samt Hälsoskyddslagen.

Paragraf 15

Hundar ska hållas kopplade i Surahammars, Ramnäs och Virsbos tätorter samt motions- och elljusspår (se bilaga 2). Hundar ska ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.

Hundar får inte vistas på lekplatser eller allmänna badplatser.

Paragraf 16

Inom följande områden ska fasta föroreningar plockas upp:

 1. Inom detaljplanelagt område
 2. Motions- och elljusspåren i Surahammar, Ramnäs och Virsbo (se bilaga 2)

Sprängning och skjutning med eldvapen m.m.

Paragraf 17

Det krävs tillstånd av polismyndigheten för sprängning och skjutning med eldvapen inom detaljplanelagt område i Surahammar, Ramnäs och Virsbo tätorter.

Paragraf 18

Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen samt pil- eller slangbågar får inte användas inom detaljplanelagt område i Surahammar, Ramnäs och Virsbo tätorter enligt vad som följer av den sjätte paragrafen i ordningslagens tredje kapitel.

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

Paragraf 19

Tillstånd av polismyndigheten krävs inom tätort för att få använda pyrotekniska varor.

I Surahammars kommun finns undantag från tillståndskravet för nyårsafton då pyrotekniska varor får användas från klockan 15.00 och fram till klockan 03.00 dagen efter.

Denna paragraf har stöd i ordningslagens tredje kapitel, paragraf 9.

Badförbud

Paragraf 20

Bad är förbjudet på följande platser:

 1. Kraftstationerna med tillhörande dammar samt slussområdena i Surahammar, Ramnäs, Virsbo och Seglingsberg, (se bilaga 3)

 2. Vid bron och gångbron över Kolbäcksån i Surahammar (Sättendammen) (bilaga 3)

Utöver dessa specifika platser är det även förbjudet att bada inom följande områden:

 1. Samtliga slusskammare och gästhamnar i Strömsholms kanal

 2. I närheten av markerade kablar i Strömsholms kanal

Camping

Paragraf 21

Camping får ske på särskilt iordningställda campingplatser. Det är inte tillåtet med camping på offentlig plats, eller på sådan plats som jämställs med offentlig plats i tredje paragrafen.

Grillning

Paragraf 22

Under perioden 1 juni – 31 augusti får grillning på offentliga badplatser inte ske mellan klockan 10.00 -16.00.

Ridning, cykling m.m.

Paragraf 23

Ridning får inte ske i elljusspåren och motionsspåren vid Lindmuren. Ridning får heller inte ske på kommunens allmänna badplatser.

Cykling får inte ske i elljusspåren. Det är dock tillåtet i motionsspåren vid Lindmuren.

Anlagda skidspår får under vintertid inte beträdas med annat än skidor.

Motions- och elljusspåren i Surahammar, Ramnäs och Virsbo finns markerade i bilaga 2.

Avgift för att använda offentlig plats

Paragraf 24

För användning av offentlig plats eller områden jämställda med offentlig plats som står under kommunens förvaltning har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de taxor som har beslutats av kommunfullmäktige.

Adressnummerskylt

Paragraf 25

Varje fastighet som tilldelats adressnummer ska vara försedd med särskild adressnummerskylt. Skylten ska vara tydlig och fullt synlig från gatan.

Läs mer här:

Lokala föreskrifter för torghandel i Surahammars kommun Pdf, 273 kB. (pdf, 273.2 kB)

Kartor som redovisar centrumområdena i tätorterna Surahammar, Ramnäs och Virsbo.

Ramnäs, karta Pdf, 2 MB. (pdf, 1.7 MB)

Surahammar, karta Pdf, 2 MB. (pdf, 2.3 MB)

Virsbo, karta Pdf, 2 MB. (pdf, 1.6 MB)

Reviderade Allmänna lokala ordningsföreskrifter som gäller från och med 1 Juli 2017:

Reviderade Allmänna Lokala ordningsföreskrifter Pdf, 18 MB. (pdf, 17.9 MB)

Bilaga 1 (Kartor,områden som jämställs med allmänn plats) Pdf, 7 MB. (pdf, 7 MB)

Bilaga 2 (Motions- och elljusspår) Pdf, 4 MB. (pdf, 5.9 MB)

Bilaga 3 (Badförbud) Pdf, 5 MB. (pdf, 5 MB)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Surahammars kommun

Postadress
Box 203
735 23 Surahammar