Bostadsklagomål

Alla har rätt till en bra inomhusmiljö. Ibland uppstår problem på grund av inomhusmiljön eller andra störningar i omgivningen. Problem i boendemiljön kan orsakas av många saker. Det kan handla om till exempel bristande ventilation, fukt och mögel, buller, lukt eller andra störningar.

Kontakta först den som orsakar störningen

Det är viktigt att den som orsakar störningen får möjlighet att undersöka och åtgärda problemet innan miljökontoret kopplas in. Oftast är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som har det yttersta ansvaret. Vi vill därför att du i första hand tar kontakt med dem. Kvarstår problem trots att du kontaktat ansvarig kan miljökontoret hjälpa dig och vid behov ställa krav enligt miljöbalken.

Gör en anmälan

Om du har pratat med din granne, fastighetsägare eller bostadsrättsförening men inte fått hjälp kan du göra en anmälan till miljökontoret.

För att din anmälan ska handläggas krävs:

  • att miljökontoret bedömer att störningen är en hälsorisk enligt miljöbalken.
  • att störningen är pågående. Störningar som upphört eller är tillfälliga handläggs inte.
  • för störningar såsom buller, temperatur och liknande bör dagboksanteckningar föras under minst två veckor.
  • Det här gör miljökontoret

När vi fått din anmälan kontaktar vi den person eller verksamhet som orsakar störningen, vanligtvis skickar vi ett brev för att få in deras synpunkter. Normalt får den ansvarige ungefär tre veckor på sig att svara.

Beroende på vad anmälan gäller kan en inspektion hos dig bli aktuell. Om en olägenhet konstateras kan miljökontoret ställa krav på att den som orsakar störningen vidtar åtgärder. Handläggningstiden för denna typ av ärenden varierar beroende på vad ärendet gäller.

Det kostar inget att anmäla ett bostadsklagomål till miljökontoret och utredningarna är alltid opartiska. Den som orsakar störningen kan få betala avgift för tiden som lagts ned i ett ärende om klagomålet bedöms vara befogat.

Om du vill göra en anonym anmälan

Du kan göra en anmälan anonymt. Tänk då på att inte lämna några kontaktuppgifter alls till dig i samband med din anmälan. Information som du lämnar in till oss är en offentlig handling som alla har rätt att begära ut. Väljer du att vara anonym försvåras miljökontorets arbete och vi har då heller ingen möjlighet att återkoppla hur det går i ärendet till dig.

Buller och höga ljudnivåer

Riktvärdet för inomhusbuller är 30 dB och gäller när fönster och dörrar är stängda. Det finns även andra riktvärden för olika typer av buller. Mer information om buller hittar du på Naturvårdsverkets och Folkhälsomyndighetens webbplatser.

Naturvardsverket - Buller

Folkhälsomydnigheten - Vägledning om buller och höga ljudnivåer

Lufttemperatur inomhus

Lufttemperaturen inomhus bör vara mellan 20–24 ºC och golvtemperaturen bör inte understiga 18 ºC. För känsliga grupper, till exempel äldre personer bör temperaturen vara minst 2 °C högre. Under sommaren bör dock inomhustemperaturen inte varaktigt överstiga 26 ºC. Undantag kan göras vid köldknäppar eller värmeböljor.

Folkhälsomyndigheten - Vägledning om temperatur inomhus

Med klimatförändringen förväntas värmeböljor bli vanligare. Folkhälsomyndigheten har sammanställt information på området och tagit fram en vägledning och informationsmaterial.

Folkhälsomyndigheten - Värmeböljor – vägledning till handlingsplaner och informationsmaterial

Störningar från djur

Hundar

Om du anser att du blir störd av grannars hundar, bör du prata med den det berör. Att hundar skäller är naturligt och man måste acceptera att hundar skäller ibland. Skällandet får dock inte orsaka olägenhet eller skada för andra människor. Om du störs av grannens hund och du pratat med denne utan att förbättring skett, kan du kontakta oss på miljökontoret. Innan du kontaktar oss, bör du under minst två veckor föra dagbok över, hur ofta och länge och vid vilka tider störning sker.

Katter

I rättsfall har det slagits fast att myndigheter inte kan ställa krav enligt miljöbalken vid lösspringande tamkatter. Det anses inte som en olägenhet av betydelse. Det ses också som accepterat att en familj kan ha ett flertal katter och att de vistas både på ägarens och på grannarnas tomt. I vissa särskilda fall kan dock katter utgöra olägenhet där åtgärder måste vidtas. Exempel på detta är om det handlar om ett mycket stort antal katter i en och samma bostad.

Det är kattägaren som är ansvarig för att katthållningen inte orsakar olägenhet för grannar eller andra närboende. Kattägare ska visa hänsyn till grannar och närboende men den som upplever sig störd måste ofta själv vidta åtgärder mot att katter tar sig in i hus eller upp på altaner.

Några tips att testa om du störs av grannars katter

  • Täck över barnens sandlåda
  • Spruta vatten på katten när den kommer in i trädgården
  • Skräm katten. Klappa i händerna eller gör andra höga ljud
  • Sätt upp nät eller täck för ställen som katten gärna vill gå in i
  • Till sist - det är inte tillåtet att lägga ut gift eller skada katter och andra djur på något vis.

Hund-och katthållning är reglerat i de lokala ordningsföreskrifterna och anger bland annat i vilka områden hundar ska hållas kopplade och var de inte får vistas. Ordningsföreskrifter - Surahammars kommun

Fåglar

Fåglar är ett naturligt inslag i stadsmiljön och ett visst oljud från dessa tyvärr är ofrånkomligt. Störningar från fåglar i bostadsområden och på allmän mark bedöms normalt inte som en olägenhet enligt miljöbalken. Enligt rättsfall har bedömning gjorts att det inte rör sig om en olägenhet enligt miljöbalkens mening trots att det har rört sig om tusentals fåglar. Fåglar kan naturligtvis ändå utgöra en störning som medför obehag.

Även fågelmatning kan orsaka problem för omgivningen. Skator, kråkor och kajor genom nedsmutsning och oväsen, småfåglar genom nedfallande mat som drar till sig möss, råttor och större fåglar. Större fåglar ska därför inte matas i närheten av ett bostadshus samt att matning av småfåglar måste ske med eftertanke. Ett fågelbord bör främst vara utformade så att inga större fåglar kan äta direkt från bordet.

Om ett djur far illa

Om du vet eller misstänker att ett djur far illa ska du kontakta Länsstyrelsen i Västmanland som ansvarar för djurskyddet. Till Länsstyrelsen kan du anmäla brister gällande exempelvis otillräcklig tillsyn av djur, brister gällande foder och vatten samt rengöring.

Anmäl bristande djurhållning till Länsstyrelsen Västmanland | Länsstyrelsen Västmanland

Kontakta polisen om du vill anmäla akuta ärenden och du inte når länsstyrelsen, som på kvällar och helger.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Surahammars kommun

Postadress
Box 203
735 23 Surahammar