Pågående detaljplaner

Inom Surahammars kommun pågår flera större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i början av planprocessen, andra är nästan klara. Nedan ser du en karta och en lista över alla pågående detaljplaner.

Planer på samråd eller granskning

Vid samråd och granskning finns möjlighet att tycka till om detaljplanen.

Dessa detaljplaner kan du tycka till om just nu:

Planområde

Planskede

Stavtorpet 6, Surahammar

Intresset för att möjliggöra ytterligare bostadstomter i Surahammars tätort har aktualiserat genomförande av en äldre detaljplan. Kommunstyrelsen har initierat en förprojektering av området och i samband med denna har det framkommit behov av justering av bestämmelserna. Detta för att möjliggöra att kommande byggnation anpassas efter de önskemål som nu råder på bostadsmarknaden.

Den gällande detaljplanen har bestämmelser som styr mot det projekt som låg till grund för planläggningen på 1990-talet, då avsikten var att bygga tätt med bostäder på små tomter. I det nu aktuella ändringsförslaget föreslås större tomter och något färre bostäder.

Granskning

Planer under arbete

Nedan finns detaljplaner som är under arbete, i antagandeskede eller överklagade.

Pågående detaljplaner:

Planområde

Planskede

Bredmossens industriområde, SURAHAMMAR 9:722 m.fl.

Detaljplan för småindustriändamål. Äldre detaljplaner ses över för mer tillåtande av fler verksamheter, se över bygghöjd m.m. Syncronisera infrastruktur mellan planer.

Planarbete inför samråd

Åhagen

Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en avstyckning av de inom planområdet belägna fritidshustomterna. Tomterna arrenderas idag från kommunen. Ser över förutsättningar för
ytterligare bostadsbebyggelse inom markområdet.

Planarbete inför granskning

Nytorpsskolan utvidgning

Surahammars kommun har de senaste åren arbetet med frågan om skollokaler. Flera utredningar och genomgångar av det befintliga skolfastighetsbeståndet pekar på behov av renovering och förnyelse. Därför fattade kommunstyrelsen ett inriktningsbeslut om att bygga en ny skola i anslutning till den befintliga Nytorpsskolan, för att underlätta övergången till nya lokaler. Parallellt med planprocessen pågår fortsatt projektering och framtagande av underlag för investeringsbeslut.

Beslut om planläggning fattades 2023-02-13 KS § 22, efter inriktningsbeslut för ny mellan-stadieskola. Arbetet med ny detaljplan inleddes efter beslut i Bygg- och miljönämnden 2024-03-20 § 43.

Planarbete inför granskning

Färdiga detaljplaner

Här finns de detaljplaner som nyligen fått laga kraft.

Norrby 2:5, Ramnäs

Bygg och miljönämnden fattade 2022-02-07 beslut om att ändra detaljplanen för Norrby 2:5. Bakgrunden är beslutet är att hitta intressenter som vill bygga inom området. Sedan dess har området under hösten 2022 varit föremål för markanvisningstävling. Efter att denna tävling avslutats och intressent finns, har processen med att ändra gällande plan inletts med målet att hitta intressenter som vill bygga inom området. Ändringen av detaljplanen har varit föremål för samråd och granskning. Under planprocessen har synpunkter från berörda remissinsatser bidragit till planprocessen.

Planen antogs 2024-02-19 och vann laga kraft 2024-03-19.

Detaljplan

Laga kraft

Gällande detaljplaner

Alla detaljplaner som gäller i Surahammars kommun finns åtkomliga på länken nedan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plankontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress

Surahammars kommun
Bygg- och miljönämnden
735 23 Surahammar

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare