Nytt avlopp

För att planera ett enskilt avlopp eller byta ut befintlig till nytt avlopp krävs det tillstånd från Bygg- och Miljönämnden.

Det krävs tillstånd för;

 • En ny avloppsanläggning.
 • Vid påkoppling av vattentoalett på befintlig anläggning om vattenmängden eller antalet personer ökar.
 • Vid påkoppling av avlopp från separationstoalett (t.ex från urinsorterande toalett) till bad-, disk-, och tvättavlopp.
 • Ny placering av infiltration eller markbädd (även om tillstånd finns).
 • Inrättande av avloppsanläggning för BDT-vatten (bad-, disk och tvättvatten) eller annan slags toalett än vattentoalett som exempelvis förmuntlingstoalett eller liknande enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö.

Viktigt och tänka på är att miljöbalkens kunskapskrav ska tas till hänsyn vid anläggningsskedet, det innebär att som privatperson behöver en utbildad grävmaskinist anlitas för att avloppsanläggningen ska vara rätt utförd.

Idag läggs det stor vikt på avloppsanläggningens funktion, dvs förmågan att reducera fosfor, kväve, smittämnen samt BOD (biokemisk syreförbrukning, dvs vattnets innehåll av syreförbrukande organiskt material). Reningsförmågan skiljer sig givetvis från olika tekniker och det kan ställas krav på rening från kommunen beroende på hur känsliga de lokala recipienterna är. Som fastighetsägare är ansvaret att ta reda på vilken reningsgrad som behövs för platsen.

Andra punkter du behöver ta hänsyn till när du planerar ditt enskild avlopp är;

 • Avstånd till dricksvattentäkter inom 200 meter (bör motsvara grundvattnets transportsträcka under minst två till tre månader vid maximalt vattenuttag).
 • Avstånd till dike, vattendrag och sjö (bör vara minst 30 meter).
 • Avstånd till fastighetsgräns och bostadshus (bör vara minst 10 meter, informera dina grannar för att se om dessa samtycker).
 • Avstånd till farbar väg för uppställningsplats för slamtömningsfordon (bör vara mindre än 10 meter och den maximala höjdskillnaden max 6 m, mer information om regler vid slamtömning.
 • Avstånd mellan vattentäkt och CE-märkt slamavskiljare (bör vara minst 20 m).
 • Avstånd mellan vattentäkt och täthetsprovade ledningar (bör vara minst 10 m).
 • Avloppsanordningen bör i övrigt alltid placeras nedströms en dricksvattentäkt och energibrunn.
 • För infiltrationsanläggningar ska även avståndet till grundvatten och berg beaktas och jordprover behöver skickas på analys.
 • Värt att tänka på är att det kan vara ekonomiska fördelar med att anlägga en gemensam anläggning med en eller flera grannar.

Handläggning av tillstånd för enskilt avlopp

Komplett ansökan om tillstånd och anmälan lämnas in i god tid innan arbetet påbörjas för kortare handläggningstid. Saknas det information kommer vi att höra av oss om komplettering. Vidta inga åtgärder, inträtta eller ändra en avloppsanläggning utan skriftligt beslut från Bygg- och Miljönämnden eftersom det kan leda till miljösanktionsavgift.

Läs mer här:

Fler tips och råd gällande lagar och regler, planeringsprocessen, teknikval, entreprenörer och produkter finns på följande hemsida:

http://www.avloppsguiden.se/

Surahammar kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Pdf, 96 kB. (pdf, 96 kB)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: