Rapportering av köldmedier

Om du har utrustning som innehåller köldmedia och uppfyller kraven för läckagekontroll är du som verksamhetsutövare ansvarig för att regelbundet kontrollera läckage och meddela Miljökontoret i god tid vid ägarbyte, skrotning av aggregat och installation/konvertering av aggregat. Privatpersoner omfattas även av kraven om de uppfyller nedanstående gränsvärden.

Endast kylentreprenörer som är certifierade får underhålla, installera och reparera köldmedieanläggningar. Många kylfirmor erbjuder serviceavtal. Det betyder att den kylfirma du tecknar avtal med ser till att läckagesökningar görs vid rätt tid. Certifierade kylentreprenörer i din närhet går att hitta på INCERTs hemsida

Nya intervall för läckagekontroll

Enligt den nya EU-förordningen EU nr 517/2014, är det antalet ton koldioxidekvivalenter (CO2e) som bestämmer hur ofta läckagekontrollerna ska utföras. Omräkningen sker genom att multiplicera mängden gas (kg) med gasens GWP-faktor (Global Warming Potential). GWP-faktorn anger hur mycket ett kilo av en gas påverkar klimatet i förhållande till ett kilo koldioxid. Du kan själv räkna ut kontrollintervallet för just din köldmedieanläggning på anläggningskollen.

Enligt lag måste du med jämna mellanrum kontrollera din köldmedieanläggning. Vid kontrollen kontrolleras läckage från anläggningen. Kontrollen för läckage måste ske av ett certifierat kontrollföretag.

Mängd köldmedia
(ton CO2e)

Intervall för kontroller

5

1 gång per 12:e månad

50

1 gång per 6:e månad

mer än 500

1 gång per 3:e månad


* Utrustning under 3 kg och motsvarande 5 ton CO2e eller mer (t.ex. R404A) ska läckagekontrolleras och räknas in i årsrapporteringen fr.o.m. 1 januari 2017. Om den totala köldmediemängden är minst 10 kg någon gång under året ska du lämna in en årlig kontrollrapport till Miljökontoret.

Hermetiskt slutna system

System som innehåller mindre än 3 kg köldmedia och system som är hermetiskt slutna (och är märkt i enlighet med detta) och innehåller mindre än 6 kg köldmedia omfattas inte av läckagekontroll till och med 31 december 2016. Från och med 1 januari 2017 ska även dessa system, om de faller inom gränsvärdena i den nya EU-förordningen, läckagekontrolleras.

System som är hermetiskt slutna (och är märkta som sådana) och innehåller mindre än 10 ton CO2e är undantagna från krav på läckagekontroll helt.

Läckagevarningssystem

Innehåller ett system 500 ton CO2e eller mer måste det utrustas med ett fast monterat läckagevarningssystem. När det finns ett läckagevarningssystem monterat får läckagekontrollsintervallet dubbleras.

Läckagevarningssystem ska finnas installeras på alla system innehållande 500 ton CO2e eller mer från och med den 1 januari 2017

När ska rapporten skickas in?

Om din anläggning omfattas av läckagekontroll, ska du skicka resultatet av den återkommande kontrollen till Miljökontoret senast den 31 mars året efter kontrollen utförts.

Om du, som äger anläggningen, inte lämnar in rapporten i tid eller om kontrollen inte blivit av kan du behöva betala en miljösanktionsavgift. Läs mer i Förordningen (1012:259) om miljösanktionsavgifter. Beloppet tillfaller staten. Miljökontoret kommer också ta ut en handläggnings avgift per timme av ärendet om kontrollen uteblivit eller lämnats in för sent.

Läs mer här:

Naturvårdsverket

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar