Olägenheter

Miljökontoret handlägger klagomål med syfte att undanröja olägenheter för människors hälsa och miljö. En olägenhet kan exempelvis vara dåliga avloppsanläggningar, störande buller och lukt, mögel i lägenheten, ej tillfredsställande temperatur/ventilation medmera.

Fastighetsägare och verksamhetsutövare omfattas av miljöbalkens bestämmelser och har därför en skyldighet att kunna visa att de har den kunskap som behövs om verksamhetens miljö- och hälsopåverkan. De ska också kunna visa att de vidtagit de försiktighetsmått som krävs för att verksamheten inte skall leda till att människor eller miljön störs (2 kap §§ 1-3 miljöbalken).

Vid olägenhet ta i första hand kontakt med verksamheten/ personen som orsakar olägenheten.

För att din anmälan om olägenhet ska kunna handläggas krävs bland annat följande;

  • Den störning, olägenhet som du upplever kan utgöra en hälsorisk.
  • Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på störningar som tidigare pågått men numrera upphört, handläggs inte
  • Du ska normalt nyligen ha kontaktat din fastighetsägare/bostadsrättsförening eller person/verksamhetsansvarig som orsakar störningen, samt begärt besked och eventuell tidsplan för planerade åtgärder.
  • Blir inte problemet avhjälpt trots att du kontaktat berörd person/verksamhetsansvarig kontakta Miljökontoret. Beskriv ärendet noggrant och ange vad klagomålet avser.

När djur blir olägenhet för omgivningen

De som skaffar sig en hund eller katt ska ha tillsyn över djuren så att de inte orsakar olägenheter för grannar och omgivningen. Hundar inom tätbebyggda områden ska hållas kopplade och hållas under uppsikt så att det inte besvärar andra människor eller djur.

Har du problem med lösspringande katter på din tomt?
Läs då denna rapport om ett kattprojekt som bedrivs inom länet. I rapporten finns riktlinjer och handlingsprogram för kattärenden.

Även fågelmatning kan orsaka problem för omgivningen; skator, kråkor och kajor genom nedsmutsning och oväsen, småfåglar genom nedfallande mat som drar till sig möss, råttor och större fåglar. Större fåglar ska därför inte matas i närheten av ett bostadshus samt att matning av småfåglar måste ske med eftertanke.

Ett fågelbord bör främst vara utformade så att inga större fåglar kan äta direkt från bordet.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar