Bygglovsbefriade åtgärder

Riksdagen har beslutat om nya bygglovsbefriade åtgärder från och med 2 juli 2014. Till skillnad från den gamla friggeboden behöver de flesta av dessa åtgärder anmälas till kommunen.

Beslut om nya bygglovsbefriande åtgärder

Riksdagen har beslutat om nya bygglovsbefriade åtgärder från och med 2 juli 2014. Till skillnad från den gamla friggeboden behöver de flesta av dessa åtgärder anmälas till kommunen.

Byggnadsnämnden ska sedan ge startbesked innan du får påbörja byggandet. En avgift tillkommer för handläggning av ärendet.

Åtgärder som omfattas av lagändringen

  1. Uppförande av komplementbyggnad på 30 kvadratmeter byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd - kräver anmälan och startbesked.

  2. Uppförande av komplementbostadsbyggnad på 30 kvadratmeter byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd - kräver anmälan, kontrollplan och startbesked och i vissa fall slutbesked.

  3. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvadratmeter bruttoarea - kräver anmälan och startbesked.

  4. Uppförande av högst två takkupor - krävs anmälan från den 1 januari 2016.

  5. Inredning av ytterligare en bostad - kräver anmälan, kontrollplan och startbesked och i vissa fall slutbesked

Prövning av byggnadsnämnden

Innan startbesked ges ska byggnadsnämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande och en avgift kommer att tas ut för att handlägga anmälan.

För åtgärderna 1-3 krävs att byggnaden/tillbyggnaden uppförs minst 4,5 m från fastighetsgräns.

För mindre avstånd än 4,5 m krävs grannens medgivande (helst skriftligen för att undvika framtida missförstånd).

Den nya lagen om bygglovsbefriade åtgärder ska inte gälla för miljöer som anses värdefulla ur historisk, kulturhistorisk eller miljömässig synpunkt samt områden som ligger inom riksintresse för totalförsvaret.

Läs mer om de nya reglerna

Boverkets hemsida

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plan- och Byggkontoret

Skicka e-post till vår gemensamma mejlbox

plan-bygg@surahammar.se

Boka en tid med våra handläggare

0220-390 00

Andreas, byggnadsinspektör
Kajsa
, administratör/ nämndsekreterare

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Bygg- och Miljönämnden
Box 203
735 23 Surahammar