Handelsträdgården - Etapp II

Förändringar av del av området Handelsträdgården för att skapa mer rättvisa planförhållanden i området.

Justering av planbestämmelser

Ändringens huvudsakliga syfte är att justera bestämmelserna inom fastigheterna i planområdets centrala del, så att hela planområdet ges liknande möjlighet att bebygga sin tomt med huvudbyggnad och komplementbyggnader i ungefär samma storlek och höjd. Antal tomter eller kvartersmarkens utbredning ändras ej.

Antagande skede

Förslaget till ändring av detaljplan har tidigare varit utsänt för samråd och granskning. Efter antagande överklagades planändringen och antagandet upphävdes med hänvisning till att genomförandetiden för gällande plan inte hade löpt ut. Efter utgången av planens genomförandetid har ändringsförslaget därför sänts ut för en kompletterande granskning under perioden 2020-10-26 till 2020-11-11.

Efter den kompletterande granskningen har en formulering av planbestämmelse justerats och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att detaljplanen kan antas av kommunfullmäktige.


Detaljplanen har antagits av:
Bygg- & Miljönämnden, 2021-02-09, §9
Kommunstyrelsen, 2021-02-22
Kommufullmäktige, 2021-02-22, §14


Dokument till detaljplanen

Planbeskrivning Pdf, 5 MB.

Plankarta Pdf, 388 kB.

Granskningsutlåtande Pdf, 346 kB.

Protokoll KF Pdf, 1 MB.


Till handlingarna ingår även en fastighetsförteckning som visar vilka planförslaget berör. Fastighetsförteckningen publiceras inte på webben eftersom den innehåller personuppgifter.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plankontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress

Surahammars kommun
Samhällsbyggnadenheten
735 23 Surahammar

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare