Meddelande om förlängd tid för granskningsutlåtande för detaljplan

Meddelande om förlängd tid för granskningsutlåtande för detaljplan; Ändring för del av "Detaljplan för del Ekängen, Surahammar 10:165 samt del av Surahammar 9:666, Surahammars kommun, Västmanlands län


Rubricerad detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 20 maj 2022 till 3 juni 2022.


Efter granskningstiden har inga ändringar gjorts i planförslaget. Inkomna synpunkter och bemötande av dessa framgår av granskningsutlåtandet.


Granskningsutlåtandet finns att ta del av på Kommunhuset samt på kommunens webbplats, pågående detaljplaner.

Avsikten var att detaljplanen skulle antas av kommunfullmäktige 29 augusti 2022, beslutet i fullmäktige blev dock att bordlägga frågan och låta granskningsutlåtande och antagandehandlingar vara tillgängliga under en längre period. Därmed förlängs annonseringen och nu beräknas detaljplanen beräknas att antas av kommunfullmäktige den 17 oktober 2022.


Vid frågor är ni välkomna att ta kontakt med kommunen via e-post plan-bygg@surahammar.se


Surahammars kommun

Exp:
Berörda sakägare