Du läser här:

Sekretess, anmälan och överklagan

Sekretess


Sekretess råder inom hela vård och stödområdet om enskildas personliga förhållanden. Personalen har tystnadsplikt.

Anmälan/anmälningsskyldighet


Personal på bland annat skolor och barna- och mödravårdscentraler är skyldiga enligt 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen att anmäla till socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om barn som kan behöva särskilt skydd eller stöd.

Alla människor bör enligt 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen anmäla till socialtjänsten om man känner till något barn som behandlas på så sätt att det behöver socialtjänstens stöd eller skydd.

Utredning


Vid en ansökan om råd och stöd eller vid en anmälan gör socialtjänsten en utredning. Det kan räcka med ett samtal men det kan också vara en mer omfattande utredning.
En utredning består  i att samla in material genom samtal mellan en socialsekreterare och anhöriga. De flesta utredningar som rör barn och unga görs i samråd med familjen. Socialtjänsten kan, vid utredningar om barn som behöver skydd eller stöd, för sin bedömning ta kontakt med andra som känner barnet väl såsom personal på förskola, skola eller barnavårdscentral.

Då utredningen är klar får den det berör läsa igenom utredningen och komma med synpunkter. I de allra flesta fall som gäller barn är föräldrar och socialtjänsten överens om vilka insatser som behövs såsom stöd i hemmet eller på fritiden, en kontaktfamilj eller en placering i ett annat hem eller på en institution. I de fall socialtjänsten anser att barnet/den unge behöver vård utanför hemmet och föräldrarna inte tycker samma sak kan socialtjänsten ansöka till Länsrätten om vård enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).

Överklagan


Om du inte är nöjd med beslut om hjälp kan du överklaga beslutet. Ett beslut som inte helt uppfyller din ansökan åtföljs alltid av anvisningar om hur man kan överklaga. Läs mer om att överklaga beslut.
Sidan publicerad av: Sara Klavdal
, 2016-05-18 07:29

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se